Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1/1962

Teoria, metodologia, metodyka

 • Z. Bauman: Tendencje i szkoły w socjologii współczesnej. Próba typologii
  Podstawowe tendencje socjologii współczesnej. Szkoła pluralistycznego behawioryzmu. Szkoła analityczna. Szkoła funkcjonalistyczna. Szkoła instytucjonalistyczna. Pojęcie szkoły i zasada typologii. Założenia marksistowskiej koncepcji socjologii.
 • W. Jedlicki: Teoria dysonansu poznawczego Festingera a doktryna psychoanalityczna
  Problem. Uwagi na temat struktury porównywanych teorii, Konflikt motywów a  konflikt przekonań. Mechanizmy obronne a sposoby redukcji dysonansu poznawczego. Podsumowanie.
 • A. Gella: Ideologiczne i filozoficzne podłoże rozwoju wczesnej socjologii amerykańskiej
  Społeczny pragmatyzm a stosunek socjologii do społecznego podłoża. Ethos reformatorski na tle konfliktów społecznych. "Ruch Nauk Społecznych" jako dziedzic XVIII-wiecznej filozofii moralnej. Amerykańska recepcja pozytywizmu. Najwcześniejsze wpływy Marksa i Engelsa: działalność Weydemeyera. Grunt pod społeczną recepcję teorii Darwina. Rola Spencera w  życiu intelektualnym Stanów. Społeczny darwinizm i jego główny pionier: William G. Sumner. Pragmatyczny bunt przeciw filozofii nieuniknioności. Lester F. Ward. Społeczne konsekwencje teoretycznych poglądów L. F. Warda.

Socjologia szczegółowa

 • A. Sarapata: Z badań nad przemianami hierarchii zawodów
  Kierunki przemian w hierarchii zawodów. Obraz zawodów.
 • J. Piotrowski: Aktywizacja zawodowa kobiet zamężnych a ich sytuacja rodzinna
  Wzrost zatrudnienia kobiet. Rozmiary zatrudnienia kobiet zamężnych. Wiek zatrudnionych mężatek. Dzietność zamężnych pracownic. Zarobki męża a  aktywizacja zawodowa żon. Wpływ środowiska społecznego na stopień aktywizacji zawodowej mężatek.
 • T. Gęsek: Zawód oficera w oczach młodzieży
  Ogólna charakterystyka stopnia atrakcyjności zawodu oficera. Atrakcyjność zawodu oficera a środowisko i pochodzenie społeczne młodzieży. Wiek badanej młodzieży a atrakcyjność zawodu oficera. Atrakcyjność zawodu oficera w zależności od wojskowych tradycji rodzinnych. Przyczyny atrakcyjności zawodu oficera w świetle odpowiedzi respondentów. Analiza historyczno-porównawcza atrakcyjności niektórych zawodów ze szczególnym uwzględnieniem zawodu oficera.

Problemy i kierunki

 • J. Szacki: Perspektywy historii myśli społecznej
  Zapóźnienie historii myśli społecznej. Historia myśli społecznej a historia nauki społecznej. Niektóre założenia historii myśli społecznej.

Polemiki

 • M. Ossowska: Uwagi o pojęciu dysonansu poznawczego u L. Festingera

Materiały

 • B. Gałęski: Badania nad aktywnością zawodową rolników
 • M. Hirszowicz i Z. Sufin: Zainteresowanie mieszkańców Nakła sprawami miasta i ich zaangażowanie w sprawy publiczne
 • R. Dyoniziak: Badania nad młodzieżą szkolną w Krakowie
 • K. Hirszel: Adaptacja społeczna młodzieży po przebytej gruźlicy płuc

Recenzje

 • Sz. Chodak: Systemy partyjne Europy Zachodniej: pochodzenie, ewolucja, funkcje społeczne (rec. J. J. Wiatr)
 • Jak pracuje człowiek. Z badań polskich psychologów, socjologów i ekonomistów (rec. A. Matejko)
 • Studia nad rozwojem klasy robotniczej. Praca zbiorowa pod redakcją J. Szczepańskiego (rec. A. Owieczko)
 • E. Ciupak: Kultura religijna wsi (rec. F. Jakubczak)
 • H. Świda, W. Świda: Młodociani przestępcy w więzieniu (rec. A. Podgórski)
 • Dziecko i młodzież w świetle zainteresowań czytelniczych. Praca zbiorowa pod redakcją T. Parnowskiego (rec. Z. Gostkowski)
 • A. Malewski, J. Topolski: Studia z metodologii historii (rec. J. Giedymin)

Kronika życia naukowego

 • Piąty międzynarodowy kongres nauk politycznych w Paryżu
 • Socjolog w świecie współczesnym (Międzyuczelniane sympozjum studenckie w Zakopanem)

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)