Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 2/1989

Artykuły

 • B. Synak: Bolesław Maroszek (27 II 1933 - 25 XII 1988).
 • Socjologiczne badania terenowe na Ziemiach Zachodnich - tradycja i współczesność (Z. Dulczewski, A. Sakson, L. Janiszewski, J. Leoński, K. Kwaśniewski, K. Żygulski, A. Kwilecki).
 • S. Kapralski: Resentyment i zmiana społeczna.
  Resentyment jako zjawisko społeczne: pojęcie i podstawowe odmiany resentymentu. Resentyment i struktura społeczna. Resentyment i zmiana społeczna
 • J. T. Hryniewicz: Pozycje społeczne i nierówności w społecznościach lokalnych.
  Wstęp. Nierówności społeczne. Stratyfikacyjna wizja kształtowania sił nierówności społecznych, przyczynowo-skutkowe interpretacje nierówności społecznych. Stosunki klasowe i nierówności społeczne Opis konstrukcji zmiennych użytych w opracowaniu. Możliwości predykcyjne teorii klas i  stratyfikacji w odniesieniu do nierówności społecznych. Degradacja modelu klasowego na ugrupowania o charakterze klasowym. Wnioski.
 • B. Morawski: Tożsamość aksjologiczna a integracja społeczna zakładu.
  Wprowadzenie. Pojęcie integracji aksjonormatywnej i tosamość aksjonormatywna systemu społecznego zakładu pracy. Próba empirycznej weryfikacji tożsamości aksjologicznei. Podsumowanie.
 • K. Utzig: Twenty Statement Test (TST) jako narzędzie pomiaru stosunków społecznych (Propozycja).
 • A. Manterys: O pojęciu "mikroświat". Analiza koncepcji W. Jamesa i A. Schütza.
 • L Nowak, K. Paprzycka: O naturze społeczeństw Trzeciego Świata.
 • S. Magala: Fragment socjologiczny.
 • M. Jarosz, M. Kozak: Sfery niedostatku.
  Sytuacja bytowa grup niedostatku. Sytuacja bytowa w świadomości respondentów. Wnioski.
 • M. Ciechocińska, A. Sadowski: Białoruska mniejszość narodowa w Polsce (Wybrane doświadczenia w zakresie polityki narodowościowej).
  Wprowadzenie. Kontekst historyczno-geograficzny. Przejawy polityki narodowościowej wobec białoruskiej mniejszości narodowej w II Rzeczypospolitej (1918-1939). Rozmieszczenie białoruskiej mniejszości narodowej w PRL. Kierunki ewolucji stosunków między białoruską mniejszością narodową a  większością polską w Polsce Ludowej.

Komunikaty z badań

 • M. Bocheńska-Seweryn, T. Borkowski, K. Kluzowa: Młodzież szkolna o rodzinie.
 • I. Kajfasz, A. Pawlak: Studenci Trójmiasta wobec wartości wybranych (Analiza badań empirycznych).

Socjologia za granicą

 • T. M. Mills: Wzajemne oddziaływanie świadomości systemu społecznego i zmiany społecznej.

Recenzje

 • L. Falandysz: W kręgu kryminologii radykalnej (rec. H. Wantula).
 • S. Kosiński: Socjologia ogólna. Zagadnienia podstawowe (rec. J. Sztumski).
 • Problems de la socjologie qualitative. Pod red. J. Wodza (rec. T. Goban-Klas).
 • D. Beauvois: Polacy na Ukrainie 1831-1863. Szlachta polska na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie (rec. R. Radzik).
 • T. Radzik: Stosunki polsko-żydowskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1918-1921 (rec. M. M. Wawrykiewicz).
 • P. L. Berger: Zaproszenie do socjologii (rec. I. Pańków).

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)