Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3/1989

Artykuły

 • E. Ciupak: Stefan Nowakowski.
 • Magdalena Sokołowska (1922-1989) [najbliżsi współpracownicy].
 • M. Sokołowska: Poznawcza i społeczna tożsamość socjologii medycyny.
  Wprowadzenie. Prekursorzy - twórcy - teorie.
 • J. Pragłowski: Krakowskie lata Ludwika Gumplowicza (W 100-lecie urodzin uczonego).
  Krakowskie czasy L. Gumplowicza. Krakowskie przemyślenia L. Gumplowicza. Polski kontekst ideowo-historyczny koncepcji L. Gumplowicza.
 • M. Kucia: Podstawowe kategorie socjologii rozumiejącej Maxa Webera.
  Socjologia, działanie, działanie społeczne. Subjektiv gemeinter Sinn. Rozumienie. Podstawowe pojęcia socjologiczne. Podsumowanie.
 • P. Sztompka: Pojęcie struktury społecznej: próba uogólnienia.
  Cel analizy. Ogólne pojęcie struktury. Życie społeczne a struktura społeczna. Cztery wymiary struktury społecznej. Struktura społeczna z  perspektywy jednostki. Kolejne przybliżenie: bez założeń upraszczających. Modele wyjaśniania strukturalnego. Cztery procesy wytwarzania się struktur. Dialektyczne wyjaśnienie strukturalne.
 • J. Turowski: Dychotomia prywatnej i publicznej sfery życia (Koncepcje i diagnozy).
  Wstęp. Koncepcja J. Habermasa i krytyka A. W. Gouldnera. Koncepcja H. P. Bahrdta. Koncepcja K. Senetta. Koncepcja T. Roszaka. Uwagi końcowe.
 • J. Wasilewski: Elityzm redivivus? (O niektórych paradygmatach współczesnego podejścia elitystycznego).
  Ewolucja elityzmu i jego współczesne dylematy. Neofunkcjonalny paradygmat elitystyczny. Czy elityzm ma szansę?
 • L. Korporowicz: Logotwórcze dynamizmy kultury (Analiza porównawcza).
  Logos: ukryte powiązania znaczeń. Poziom automatyzmów funkcjonalnych. Poziom ambiwalencji i ambitendencji. Ujawnianie potrzeb sensu. W kierunku samorozwoju. Rozpoznawanie ideału.
 • J. Kwaśniewski: Dylematy konceptualizacji kontroli społecznej.
  Uwagi wstępne. Prawomocność kontroli społecznej. Funkcje kontroli społecznej. Obiekt kontroli społecznej. Podmiot kontroli społecznej. Środki kontroli społecznej Formy i granice kontroli społecznej. Uwagi końcowe.
 • M. Malikowski: Ramy teoretyczne socjologii miasta a społeczne problemy miast polskich.
  O pojęciu i podziałach teorii w socjologii miasta. Charakterystyka i  krytyka głównych orientacji teoretycznych. Teorie socjologiczne a  rodzime badania empiryczne oraz problemy społeczne polskich miast.
 • B. Olszewska-Dyoniziak: Antropologia kulturowa i socjologia: tradycja i perspektywy.
 • J. Kluczyński, K. Opolski: Gospodarowanie kwalifikacjami kadr z wyższym wykształceniem: zagrożenia i wyzwania.
  Zatrudnienie i wykorzystanie kwalifikacji zawodowych kadr z wyższym wykształceniem na przełomie lat 70. i 80. Potrzeba zmian w strategii kształcenia i  zatrudniania kadr kwalifikowanych.
 • A. Sadowski: "Studia Socjologiczne" w latach 1986-1987. Próba oceny.

Dyskusje i polemiki

 • W. Narojek: Podstawowa sprzeczność i ustrojowy kompromizm w reformowanym socjalizmie.
 • W. Morawski: Uwagi do wypowiedzi W. Narojka Podstawowa sprzeczność i ustrojowy kompromizm w reformowanym socjalizmie.

Recenzje

 • P. Daniłowicz, P. B. Sztabiński: Zmienne osobowe w badaniach socjologicznych. Analizy weryfikacyjne (rec. K. M. Słomczyński).
 • H. Domański: Segmentacja rynku pracy a struktura społeczna (rec. B. W. Mach).
 • S. Ehrlich: Dynamika norm (rec. K. Pałecki).
 • M. Kempny: Wymiana i społeczeństwo (rec. J. Poleszczuk).
 • W. Zaborowski: Postrzeganie społecznych nierówności. Z badań nad świadomością społeczności wielkomiejskiej (rec. L. A. Gruszczyński).
 • K. M. Słomczyński, M. L. Kohn: Sytuacja pracy i jej psychologiczne konsekwencje (rec. Z. Sawiński, H. Domański).
 • K. Z. Sowa: Wstęp do socjologicznej teorii zrzeszeń (rec. M. St. Szczepański).
 • B. Jałowiecki: Społeczne wytwarzanie przestrzeni (rec. M. Malikowski).
 • W. Misiak: Nowe formy zaradności młodzieży. Emigracje i przemieszczenia społeczne (rec. Z. Kurcz).

Kronika życia naukowego

 • Sesje na temat społecznych problemów środowiska akademickiego.
 • Konferencja pt. "Postęp społeczny i teoria socjologiczna. Ruchy, siły i idee w końcu XX w.". Seminarium ZGiOW Polskiego Towarzystwa Socjologicznego na temat projektów ustawy o  stowarzyszeniach.
 • Izraelsko-polska konferencja na temat "obrazu wroga".

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)