Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 4/1989

Artykuły

 • M. Kempny, J. Szmatka: Dylematy współczesnych teorii wymiany społecznej.
  Uwagi wstępne - teoria czy teorie wymiany? Metateoretyczne podstawy teorii wymiany. Pojęcie "wymiana społeczna" - wielość definicji. Centralne kategorie teorii wymiany społecznej. Zakończenie - wewnętrzna struktura paradygmatu wymiany społecznej.
 • S. Kapralski: "Rozum niepokalany" i socjologia wiedzy.
  "Rozum niepokalany" czyli internalistyczne pojmowanie racjonalności. Sociologia ancilla philosophiae. Socjologia jako krytyka. Metasocjologia wiedzy - perfidna sojuszniczka filozofii nauki. Racjonalność i dylematy kultury Zachodu.
 • M. K. Mlicki: O naturze pułapek społecznych.
 • K. Murawski: Władza: organizacja i współdziałanie.
  Tworzenie i sprawowanie władzy - dynamika relacji. Siła oddziaływania - zasada organizacji. Zgoda i uległość.
 • M. Prawda: Biograficzne odtwarzanie rzeczywistości (O koncepcji badań biograficznych Fritza Schütze).
  Wprowadzenie. "Struktury procesowe" w historii życia. Autobiograficzny wywiad narracyjny. Procedura analityczna. Uwagi końcowe.
 • K. Majewicz-Raźniewska: Socjologowie polscy w latach okupacji hitlerowskiej.
  Losy osobiste. Tajne nauczanie socjologii. Działalność naukowa. Praca w  tajnych instytucjach socjologicznych. Działania zabezpieczające. Działalność w instytucjach oświatowych i innych.
 • A. Sosnowski, J. Walkowiak: Zagadnienia i dylematy socjologii młodzieży - próby ich rozwiązania.
  Młodzież jako obiekt i zjawisko (Nurty socjologii młodzieży). Jeszcze raz w  sprawie definicji młodzieży. Przystosowanie, kultura symboliczna, integracja młodzieży w świetle teorii socjologicznej.
 • A. Sułek: Dążenia życiowe młodzieży polskiej: międzypokoleniowa stabilność i pokoleniowe zmiany.
  Pokolenie okresu walki i odbudowy. Pokolenie okresu stabilizacji. Pokolenie okresu kryzysu. Przyszłość.
 • J. Garlicki: Kultura polityczna a socjalizacja młodzieży studenckiej.
  Główne cechy kultury politycznej. Struktura kultury politycznej. Determinanty orientacji politycznych.
 • A. Buchner-Jeziorska: Praca z pogranicza w społeczeństwie socjalistycznym. Przykład Polski.
  Co to jest praca? Co to jest praca z pogranicza (hustling work)? "Drugi obieg" czy gospodarka nieformalna w społeczeństwie socjalistycznym? Praca z pogranicza: patologia czy konieczność?
 • M. Gałuszka: Potoczny odbiór serialu telewizyjnego (Przykład serialu Niewolnica Isaura).
  Uwagi wstępne. Oczekiwania wobec serialu i motywacje odbioru. Emocje i  uczucia w odbiorze serialu. Dlaczego seriale się podobają?

Komunikaty z badań

 • J. Baniak: Aksjologiczny wymiar zawodu księdza.
 • A. Boczkowski: Postrzeganie - zainteresowanie - uczestnictwo. Stosunek do problemów lokalnych w społecznościach miejskich różnego typu. Postawy wobec życia a wybór wartości studentów UG i słuchaczy Zawodowego Studium Medycznego w Gdańsku. Przynależność do SZSP a wybór wartości studentów.
 • A. Graczyk: Kształtowanie się niektórych reakcji społecznych na zanieczyszczenie środowiska.

Dyskusje i polemiki

 • A. Manterys: Zjawisko wspólnoty czy sztuka przekładu?
 • M. Zachorska: O socjologii wychowania Roberta Toporkiewicza raz jeszcze.

Recenzje

 • S. Marczuk: Badanie wartości w socjologii. Teoria i empiria (rec. A. Bartoszek).
 • R. Borowicz: Równość i sprawiedliwość społeczna. Studium na przykładzie oświaty (rec. A. Nalaskowski).
 • Z. Tyszka: Z metodologii badań socjologicznych nad rodziną (rec. L. Janiszewski).
 • Założenia teorii asymilacji. Pod red. H. Kubiaka i A. K. Palucha (rec. R. Radzik).

Kronika życia naukowego

 • Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Socjologicznych PAN w okresie od października 1987 do grudnia 1988 r.
 • Międzynarodowe seminarium nt. "Współczesna socjologia wobec problemu praktycznych jej zastosowań".
 • Konferencja Research Committee of Social Stratification "Badania stratyfikacji i ruchliwości społecznej w latach 90."

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)