Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 2/1988

Artykuły

 • P. Sztompka: Historyzm w tradycji socjologii polskiej.
 • J. T. Hryniewicz: Postawy, osobowość i mierniki pozycji społecznej.
  Wstęp. Mierniki pozycji społecznej. Postawy, osobowość i pozycja społeczna. Hipotezy badawcze. Zasady konstrukcji zmiennych. Kształtowanie się postaw wobec konfliktów i alienacji pracy. Wnioski.
 • Z. Sawiński: Błędy pomiaru w badaniach osiągnięć społeczno-zawodowych.
  Model pomiaru w ujęciu teorii testów. Dualizm teorii testów. Czy założenia klasycznej teorii testów można uznać za spełnione? Praktyka uwzględniania błędów pomiaru w modelach osiągnięć. Podsumowanie.
 • A. Flis, S. Kapralski: Czas społeczny: między zmianą a nieśmiertelnością.
  Czas społeczny jako synteza sacrum i profanum. Czas wahadłowy. Czas cykliczny. Czas linearny. Dynamika układów społeczno-kulturowych i  dominujące formy czasu. Integralność czasu i niewspółmierność pełnionych funkcji.
 • B. Siewierski: Czy możliwe jest zastosowanie zasady komplementarności w socjologii?
  Zasada komplementarności, modele komplementarne. Nieporozumienia wokół komplementarności. Komplementarność i teoria socjologiczna. Uwagi końcowe.
 • D. Poliński: O niektórych stadiach transformacji interesów.
  Artykulacja interesów. Internalizacja interesów. Instytucjonalizacja interesów.
 • I. Ratman-Liwerska: Wychowawcze funkcje stowarzyszenia w ujęciu metodologicznym.
 • Pojęcie stowarzyszenia. Wychowawcza rola stowarzyszenia na tle celów i funkcji organizacji społecznej. Propozycja nowego ujęcia funkcji stowarzyszenia - aspekt oświatowy (andragogiczny).
 • B. Cichomski, W. Morawski: Zróżnicowanie interesów pracowniczych i jego konsekwencje. Analiza porównawcza.
  Wstęp. Zbieżności wewnątrzgrupowych i międzygrupowych interesów. Czynniki społecznej stratyfikacji w zróżnicowaniu interesów pracowniczych. Procesy uogólniania opinii o zbieżnościach i konfliktach interesów pracowniczych. Stratyfikacja, doświadczenie z pracy a opinie o  społecznych nierównościach.
 • J. Koralewicz: O autorytaryzmie w Polsce w roku 1984.
  Wstęp. Polska skala autorytaryzmu. Porównanie wyników badań nad autorytaryzmem z lat 1978-1984. Zaufanie do przywódców a autorytaryzm. Zaufanie do instytucji państwowo-politycznych a autorytaryzm. Zaufanie do "Solidarności" a autorytaryzm. Autorytaryzm a postulaty demokracji politycznej.
 • H. Domański, Z. Sawiński: Ruchliwość społeczna kobiet w ujęciu międzykrajowym (Wybrane zagadnienia).
  Kontekst teoretyczny a metodologiczne trudności z ustalaniem pozycji społecznej kobiet. Dotychczasowe ustalenia analiz ruchliwości społecznej kobiet. Założenia i własności zastosowanej metody analizy tabel międzypokoleniowych przepływów. Natężenie ruchliwości wśród kobiet i  mężczyzn. Wzory ruchliwości. Podsumowanie. Aneks.
 • Z. Sufin: Tendencje w sposobie życia - uwarunkowania obiektywne i subiektywne.
  Wnioski z dotychczasowych badań. Badanie orientacji wartościujących (nastawień) dla poznania dominujących tendencji w sposobie życia. Problemy metodologiczne związane z badaniem obiektywnych i subiektywnych aspektów sposobu życia.
 • P. Kozłowski: Obszary konfliktowe we współczesnej Polsce (Próba identyfikacji).
 • A. Kojder: Dysfunkcjonalności kultury prawnej (Polskie doświadczenia lat ostatnich).
 • J. Kwaśniewski: Dewiacja i kontrola zachowań w życiu zbiorowym (Założenia i kierunki badań).

Komunikaty z badań

 • J. F. Górski: Urzędnicy państwowi - ich cechy i sytuacja.
 • T. Michalczyk: Zagrożenia wartości pracy.
 • W. Nowak: Sposób życia rodzin chłopskich.

Recenzje

 • A. Tchorzewski: Świadomość zawodowa a niektóre przejawy aktywności studentów (rec. A. Uznański).
 • M. K. Mlicki: Socjotechnika: zagadnienia etyczne i prakseologiczne (rec. J. Rudniański).
 • Społeczeństwo polskie przed kryzysem w świetle badań socjologicznych z lat 1977-1979. Pod red. J. Koralewicz (rec. J. Sulimski).
 • J. A. Laponce: Languages and Their Territories (rec. J. J. Wiatr).

Kronika życia naukowego

 • Rozwój socjologii w lubelskim środowisku akademickim.
 • II Letnia Szkoła Socjologów Wsi.
 • Konferencja pt. "Socjologia polska - tradycja i współczesność".
 • Jugosłowiańsko-polska konferencja na temat reform w socjalizmie.

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)