Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3/1988

Artykuły

 • Profesor Jan Lutyński (19 X 1921 - 16 IV 1988).
 • J. Szmatka: Strukturalne źródła i konsekwencje napięć w małych grupach. Analiza teoretyczna.
  Przymus i naciski strukturalne jako konstytutywne cechy małej grupy. Quasi-grupowe struktury jako źródło napięć. Napięcie generowane przez struktury grupowe. Napięcia na linii relacji mikro- i makrostruktur społecznych. Zakończenie.
 • J. T. Hryniewicz: Teoria mobilizacji społecznej i jej zastosowanie do analizy działań zbiorowych w społecznościach lokalnych.
  Teoria mobilizacji - zarys problematyki i przedmiotu badań. Czynniki władzy, autonomia i procesy mobilizacji społecznej. Czynniki władzy i autonomia w  świetle badań empirycznych. Uwarunkowania procesów mobilizacji czynników władzy w społecznościach lokalnych. Perspektywy mobilizacji społecznej (Biurokracja i centralizacja).
 • B. Olszewska-Dyoniziak: Rozwój pojęcia całości w kierunkach antropologii kulturowej.
  Wstęp. Spencer i pojęcie całości w ewolucjonizmie. Durkheim i pojęcie całości funkcjonalnej. "Historyzm" Boasa i kategoria "wzoru kulturowego" w  amerykańskiej szkole kultury i osobowości. Hegel i pojęcie systemu w  strukturalizmie Lévi-Straussa.
 • R. Holly: Założenia psychospołecznej koncepcji świadomości.
  Intuicje i definicje pojęcia świadomości - poszukiwanie źródeł. Dwie postacie jednego zjawiska: świadomość jednostkowa i świadomość społeczna. Cechy świadomości: intencjonalność i stereotypowość. Warstwy świadomości: racjonalna i emocjonalno-motywacyjna. Problem odniesień i granic zjawiska (Świadomość "nieświadoma" i świadomość świadomości).
 • R. Siemieńska: Zadowolenie z życia a percepcja funkcjonowania polskiego systemu politycznego (w perspektywie międzynarodowej).
  Zmiany w obiektywnej sytuacji materialnej a ich percepcja pod koniec lat siedemdziesiątych i na początku osiemdziesiątych. Poziom satysfakcji życiowej a wybrane postawy polityczne. Poziom zadowolenia materialnego i  ogólnego w Polsce w perspektywie międzynarodowej, percepcja funkcjonowania polskiego systemu politycznego w latach osiemdziesiątych. Zadowolenie z funkcjonowania systemu politycznego a inne postawy polityczne. Ocena roli państwa oraz jego funkcjonowania w Polsce w  perspektywie międzynarodowej.
 • W. Wiśniewski: Społeczne potrzeby wykształcenia wyższego a typy rekrutacji na wyższe uczelnie.
  Wprowadzenie. "Utopijny" system rekrutacji na studia. Idealny system naboru kandydatów na studia wyższe.
 • M. Jarosz: Samorząd w reformie gospodarczej: aspiracje i blokady.
  Zwolennicy i przeciwnicy reformy. Polityczne aspekty reformy. Szansę realizacji reformy.
 • J. Mucha: Niewierzący jako zbiorowość społeczna.
  Wstęp. Niewierzący - zbiór czy grupa społeczna. Niewierzący jako obcy. Zróżnicowanie zbiorowości niewierzących. Podsumowanie.
 • J. Turowski: Model urbanizacji a problemy rozwoju małych miast.
  Model industrializacji. Dysharmonia między industrializacją a urbanizacją. Upadek i degradacja małych miast. Casus miasta Lublina. Upośledzenie ludności małych miast. Emigracja z miast małych, starzenie się ludności, mit wielkiego miasta. Problemy struktury społecznej małego miasta. Problem małego miasta jako środowiska społecznego. Problem kształtowania się przestrzennej struktury miasta. Problem autentycznego samorządu -terytorialnego.
 • J. Wasilewski: Uwarunkowania osiągnięć społecznych: przypadek regionalnego aparatu władzy.
  Wprowadzenie. Wykształcenie i kariery edukacyjne a proces awansu do regionalnej elity władzy. Opinie członków regionalnej elity władzy o czynnikach selekcji do wysokich pozycji społecznych. Podsumowanie. Aneks.
 • S. Kapralski: Czas władzy i przemiany ładu społecznego.
  Władza, sacrum, czas społeczny. Czas władzy i ład świata. Czas władzy i przemiany ładu społecznego.
 • A. Kwilecki: Kontakty polskich uczonych z Międzynarodowym Instytutem Socjologicznym w Paryżu.
  Instytucje socjologiczne utworzone przez René Wormsa. Przyczynek do zagadnienia międzynarodowych kontaktów polskiej socjologii. Udział socjologów polskich w pracach Instytutu w okresie do 1914 r. Kontakty w okresie międzywojennym. Aneks.

Komunikaty z badań

 • B. Urbaniak: Opinie pracowników w okresie przedemerytalnym na temat emerytury.
 • J. Sulimski: Aktualne problemy drobnotowarowego rolnictwa.

Recenzje

 • E. Leach: Culture and Communication. The Logic by which Symbols Are Connected. An Introduction to the Use of Structuralist Analysis in Social Anthropology (rec. B. Olszewska-Dyoniziak).
 • Nauczycieli portret własny. Wybór i opracowanie H. Jadam (rec. K. Uściński).
 • G. Kaczmarek: Zróżnicowanie społeczne a styl życia (A. Kaleta).
 • Z. Pawlak: O konfliktach (rec. M. K. Mlicki).

Kronika życia naukowego

 • Konferencja nt. społeczno-politycznych uwarunkowań i funkcji nauki.
 • V Krakowsko-Skopijskie Seminarium Socjologiczne.
 • Sesja naukowa nt. badań współczesności metodą biograficzną.
 • Konferencja pt. "Społeczeństwo polskie końca XX wieku. Uogólnienia i hipotezy".
 • Nagroda im. Stanisława Ossowskiego. Premio Europeo Amalfi.

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)