Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1/1987

Artykuły

 • M. Grygier: Floriana Znanieckiego teoria działania jako krytyka kontemplatywistycznego rozumienia świadomości.
  Pojęcie działania a teoretyczny problem świadomości. Świadomość Jako element struktury działania. Koncepcja aksjonormatywnego ładu czynności a  teoretyczny problem myślenia. Czynności społeczne Jako fundamentalna płaszczyzna odniesienia ideologicznych modeli postaw do grup społecznych. Teoria działania a kontemplacjonizm.
 • M. Roguszka: Aleksis de Tocqueville - teoretyk społeczeństwa demokratycznego.
 • J. T. Hryniewicz: Erika O. Wrighta teoria klas społecznych.
  Wstęp. Klasy społeczne i Ich wskaźniki. Dyskusyjne aspekty teorii E. O. Wrighta. Empiryczna weryfikacja teorii E. O. Wrighta. Wnioski.
 • S. Ehrlich: Czas i przestrzeń w normatywnym procesie decyzyjnym.
  Kilka uwag elementarnych o zjawisku czasu. Czas społeczny: czas procesów decyzyjnych. Czas i przestrzeń Jako ramy normatywnych procesów decyzyjnych. Wnioski.
 • P. Kwiatkowski: Wielka i mała tradycja.
  Uwagi wstępne. Tradycje wielkich ł małych grup. Tradycja a struktura społeczna. Tradycje krytyczne i bezrefleksyjne. Uwagi końcowe.
 • A. Kwilecki, M. Łączkowska: Problemy rodziny robotniczej w świetle najnowszych materiałów autobiograficznych.
  Życiorysy własne robotników polskich Jako źródła do badań nad rodziną. Obraz kobiety. Związki mieszane. Rodzina szersza. Rodzina alkoholika. Rodzina "normalna". Uwagi końcowe.
 • J. Stankiewicz, J. Walkowiak: Przemiany zachowań i postaw społeczno-politycznych robotników w latach 1980-1984.
  Hipotetyczny model wyjaśniania przemian świadomości i działań społecznych. Przemiany udziału w życiu społecznym w latach 1980-1984. Przemiany postaw społeczno-politycznych. Postawy wobec własnego losu: przeszłego i  przyszłego. Nowa hipoteza.

Komunikaty z badań

 • B. Bromberek: Absolwenci szkół wyższych wobec wartości wykształcenia, zawodu i swych perspektyw zawodowych.
 • A. Kaleta: Aspiracje egzystencjalne młodzieży miejskiej.

Socjologia za granicą

 • E. Górski: Teoria zależności i socjologia latynoamerykańska.
 • M. Prawda: Doświadczenie pracy w historii życia (Z badań socjologów niemieckiego obszaru językowego).

Dyskusje i polemiki

 • S. Kozyr-Kowalski: O "istotnym", "drugorzędnym" i o ideologii.

Recenzje

 • W. Sobisiak: Kultura rodzima Polonii zachodnioeuropejskiej (rec. A. Kwilecki).
 • Postacie narodów a współczesność. Opracował K. Gawlikowski (rec. R. Radzik).
 • W. Warzywoda-Kruszyńska: Młodzi pracownicy: położenie społeczne a uczestnictwo w organizacjach społecznych w latach 1978-1981 (rec. L. A. Gruszczyński).
 • Życie społeczno-kulturalne osiedla w świadomości mieszkańców. Pod red. A. Sosnowskiego i J. Walkowiaka (rec. J. Stankiewicz).
 • Ch. Edąuist: Capitalism, Socialism and Technology. A Comparative Study of Cuba and Jamaica (rec. A. Wilk).
 • M. Harris: Krowy, świnie, wojny i czarownice. Zagadki kultury. Przełożyła Krystyna Szerer (rec. T. Michalkiewicz).
 • C. Javeau: Leçons de sociologie (rec. J. Wódz).

Kronika życia naukowego

 • XI Światowy Kongres Socjologiczny w New Delhi - impresje.
 • Konferencja nt. "Zawód a życie rodzinne ludzi morza".

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)