Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 2/1987

Artykuły

 • J. Ziólkowski: Przemówienie inauguracyjne przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
 • W. Markiewicz: Wpływ Ziem Zachodnich na kształtowanie kultury politycznej społeczeństwa polskiego.
 • A. Kwilecki: Proces integracji Ziem Zachodnich z Macierzą (Przegląd problematyki).
 • W. Misiak: Integracja społeczności Ziem Zachodnich i Północnych.
 • B. Jałowiecki: Społeczne wytwarzanie przestrzeni w Polsce Ludowej.
  Zarys schematu wyjaśniającego. Determinanty społecznego wytwarzania przestrzeni. Przestrzenne formy produkcji. Przestrzenne formy konsumpcji. Aktorzy społecznego wytwarzania przestrzeni.
 • M. Marody: Antynomie zbiorowej podświadomości.
 • W. Adamski, I. Bialecki, K. Jasiewicz, L. Kolarska, A. Rychard: Konfliktorodne interesy i wartości a szanse zmian systemowych.
  Wstęp. Aktorzy konfliktu (Stałość i zmienność poglądów politycznych). Zmienność poglądów ekonomicznych. Kształtowanie się poglądów społeczno-politycznych. Szanse i kierunki reform systemowych.
 • W. Kwaśniewicz: Kilka refleksji o endogenicznych warunkach rozwoju socjologii polskiej.
 • J. Lutyński: Niektóre uwarunkowania rozwoju socjologii polskiej i ich konsekwencje.
 • P. Buczkowski: Uwagi o Floriana Znanieckiego koncepcji społecznych uwarunkowań poznania.
 • A. Kojder: Leona Petrażyckiego emocjonalna teoria motywacji.
  Emocje jako podstawowy element życia psychicznego. Metody badania emocji i ich akcji. Rodzaje emocji i ich odmiany. Motywacyjny charakter przeżyć etycznych. Motywacja prawna. Współczesność poglądów L. Petrażyckiego.
 • B. J. Kunicki: Socjologiczna interpretacja profesjonalizacji współczesnego sportu.
  Działalność sportowa w społecznym podziale pracy. Działalność sportowa jako zespół czynności autonomicznych. Działalność sportowa jako systematyczne, trwałe zajęcie "obowiązkowe". Instytucjonalizacja działalności sportowej. Instytucjonalizacja systemu uzyskiwania specjalistycznych kwalifikacji sportowych. Działalność sportowa jako podstawowe źródło utrzymania. Działalność sportowa jako podstawa pozycji społecznej i  prestiżu. Prawna ochrona działalności sportowca. Ideologia i etyka zawodowa sportowca.
 • J. Koralewicz, E. Wnuk-Lipiński: Wizje społeczeństwa, zróżnicowań i nierówności w świadomości zbiorowej.
  Wstęp. Wizje społeczeństwa. Deprywacje w wymiarze statusu obywatelskiego. Personalne więźi między ludźmi. Postrzegane kryteria zróżnicowań społecznych. Podsumowanie.

Komunikaty z badań

 • S. Wilencewicz: Ruchomy czas pracy - wyniki badań terenowych.
 • K. Romaniszyn: Kontestacja i poszukiwanie? (O młodzieży z jarocińskiego festiwalu).
 • W. Nowak: Świadomościowe modele życia rodzinnego rodzin wiejskich.
 • E. Leks: Miasto w oczach dziecka.

Recenzje

 • J. Sowa: Kulturowe założenia pojęcia normalności w psychiatrii (rec. D. Zalewska-Kuśnierz).
 • Socjalizm. Opis, krytyka, rekonstrukcje, hipotezy. Pod red. W. Marciniaka, R. Backera (rec. A. Bartoszek).
 • Beyond Method. Strategies for Social Research. Ed. by G. Morgan (rec. K. Konecki).

Kronika życia naukowego

 • VII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny - Wrocław, 17-20 IX 1986.

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)