Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3,4/1987

Artykuły

 • J. B. Sobczak: Kazimierz Dobrowolski (20.12.1894 - 26.03.1987)
 • J. J. Wiatr: Wyzwanie technologiczne a socjalistyczny system polityczny.
  Dylematy socjalistycznych systemów politycznych. Sprzeczności społeczne okresu reform. Kierunek ewolucji systemów politycznych socjalizmu.
 • K. Doktór: Zarządzanie a konflikty społeczne.
  Zarządzanie oparte na modelu integracji. Model zarządzania opartego na konflikcie. Narodziny i przebieg konfliktów. Konflikt ról społecznych: pracodawca - pracobiorca. Konflikt ról społecznych: liniowcy - sztabowcy. Konflikt społeczny: zwierzchnicy - podwładni. Konflikt społeczny: technokracja - biurokracja. Rozwiązywanie konfliktów społecznych. Wnioski końcowe.
 • J. Szmatka, Ch. K. Warriner: W poszukiwaniu strukturalistycznego paradygmatu w socjologii.
  Niejasności co do sytuacji, w jakiej znajduje śle, strukturalizm. Emergentny strukturalizm socjologiczny. Konkluzje.
 • A. Flis, S. Kapralski: Interesy, charyzma i dynamika kultury.
  Aksjologiczny porządek kultury. Dynamika kultury: zarys problematyki. Pojęcie interesu. Interesy i dynamika kultury. Interesy i wartości: odpowiedniość i etykietowanie. Charyzmat Jezusa i rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa. Charyzma - interesy - fakty kulturowe. Powszednienie charyzmy. Mechanizm ortodoksji i mechanizm efektywności. Trwanie kultury. Epistemologlczne konsekwencje zróżnicowania kulturowego.
 • A. Manterys: Ekspresja a komunikacja w świetle prac Alfreda Schütza.
  Wprowadzenie. Określenie pojęcia "pola ekspresji". Poruszenia ekspresywne a czynności ekspresywne. Ekspresja i jej rozumienie w stosunkach bezpośrednich. Kontrolowanie ekspresji. Podsumowanie i wnioski.
 • A. Sawisz: Strategie i techniki wykluczania (Kilka uwag na temat koncepcji "zamknięcia" w socjologii).
  Koncepcja "zamknięcia" w ujęciu K. Parkina. Strategie wykluczania w systemach oświatowych. Techniki wykluczania w innych dziedzinach życia społecznego. Podsumowanie (Ideologiczno-emocjonalny sens koncepcji "zamknięcia").
 • T. Sozański: Strukturalna klasyfikacja minimalnych sytuacji społecznych.
  Od "socjologii formalnej" do "kombinatoryki społecznej". Definicja "minimalnej sytuacji społecznej". Teoria "działania grupy na zbiorze" i  jej zastosowanie do obliczania liczby form strukturalnych. Strukturalna klasyfikacja i parametry strukturalne minimalnych sytuacji .społecznych. Minimalne sytuacje decyzyjne i ich formy strukturalne (Zależność partnerów w minimalnej sytuacji społecznej) Rozkład minimalnej sytuacji społecznej na elementarne składniki "społeczne". Teorie interakcji w  minimalnych sytuacjach społecznych.
 • J. Tittenbrun: Prawnicza a ekonomiczno-socjologiczna teoria własności.
  Prawo własności a ekonomiczne stosunki własności. Formalnoprawne pojęcie osoby a podmioty ekonomicznej własności. Formalnoprawne pojęcie rzeczy a  obiekty ekonomicznej własności. Prawna koncepcja własności u  ekonomiczno-socjologiczne badanie własności.
 • L. Beskid, T. Kolosi: Zróżnicowanie materialnych warunków życia pracowników przemysłu w krajach socjalistycznych.
  Uwagi wstępne. Wynagrodzenia. Dochody rodzin. Warunki mieszkaniowe. Wyposażenie w dobra trwałe Wzajemne oddziaływanie badanych elementów materialnych warunków życia.
 • G. Nowacki: Świadomość społeczno-polityczna robotników i jej uwarunkowania w okresie wprowadzania reformy.
  Grupy odniesienia - samoidentyfikacja robotników. Ocena położenia i odczuwane trudności życiowe robotników. Stosunek do władzy. Stosunek do instytucji społeczno-politycznych. Konkluzje.
 • A. Buchner-Jeziorska: Płace jako czynnik zróżnicowania społecznego.
  Funkcja stratyfikacyjna płac w wymiarze subiektywnym. Place jako wyznacznik pozycji społecznej
 • M. Jarosińska: Wzory zachowań robotników wobec poszkodowanego w wypadku przy pracy.
  Problem. Norma pomocy. Faza wypadku przy pracy. Faza bezpośrednio powypadkowa Faza niezdolności do pracy Wstępna faza powrotu do pracy. Motywacja pomocy.
 • J. Zamecka: Kontrola społeczna i dewiacja społeczna jako zjawiska współzależne.
 • I. I.ignowska: Młodzieżowy Ruch na Rzecz Przeciwdziałania Narkomanii Monar jako przykład demedykalizacji problemu narkomanii w Polsce.
  Wstęp. Specyfika socjologicznego podejścia do problemu narkomanii. Skutki medykalizacji problemu narkomanii. Socjoterapia narkomanów w ośrodkach Monaru.
 • B. Bromberek: Problem dostępności studiów wyższych w Polsce.
  Dostęp do studiów wyższych - jego wyznacznik i ograniczenia. Organizacja dostępu do studiów wyższych i egzaminy wstępne.
 • S. J. Cynian: Wspólnota zakonna grupą społeczną.
  Grupa społeczna - przegląd stanowisk socjologów. Atrakcyjność grupy dobór osób. Integracja grupy - definicje i stanowiska socjologów. Jednostka a  wspólnota i normy. Integracja normatywna, funkcjonalna i komunikatywna, funkcjonowanie wspólnoty zakonnej. Zakończenie.
 • A. W. Lipiński: Rekonstrukcja treści programu partii robotniczej (Na przykładzie programu PPS-u z 1937 r.).

Komunikaty z badań

 • W. Damecki: Aspiracje do samorządności.
 • K. Gorlach, Z. Seręga: Poczucie podmiotowości w środowisku chłopskim: próba diagnozy.
 • A. Czesla: Młodzi robotnicy OZOS "Stomil" w świetle badań socjologicznych.

Socjologia za granicą

 • H. Malewska-Peyre: Poczucie tożsamości, konflikt kulturowy i dewiacje.
 • J. Langer: Socjologia między tradycjonalizmem, inżynierią społeczną a krytyką. Austria po roku 1945.
 • S. Cieśla: Niektóre kierunki socjologii miasta w RFN (Analiza dynamiczna).

Dyskusje i polemiki

 • E. Zakrzewska: O nieuświadamianych założeniach socjologii humanistycznej (Na przykładzie koncepcji Marka Ziółkowskiego).
 • M. Ziółkowski: O pewnych uświadamianych intencjach socjologa.
 • G. Lissowski: Opis statystyczny a wybór społeczny (O chybionej polemice i fałszywych twierdzeniach Henryka Ogryzko-Wiewiórowkiego).
 • W. Ogryzko-Wiewiórowski: O zaklęciach Grzegorza Lissowskiego (Odpowiedź na polemikę.).
 • G. Lissowski: W odpowiedzi Henrykowi Ogryzko-Wiewiórowskiemu.

Recenzje

 • Warunki życia i potrzeby społeczeństwa polskiego 1982. Pod red. L. Beskid (rec. Z. Klupś).J. Karpiński: Przyczynowość w  badaniach socjologicznych (rec. G. Zabłocki).J. Witczak: Małżeńskie scenariusze (rec. H. Worach-Kardas).
 • W. Wesołowski, B. W. Mach: Systemowe funkcje ruchliwości społecznej w Polsce (rec. K. Łabno).
 • Social Stratification in Poland - Eight Empirical Studies. Pod red. K. M. Słomczyństkiego, T. Krauzego (rec. H. Domański).
 • Z. Zagórski: Społeczeństwo Polski Ludowej. Przemiany w struikturze społecznej (rec. Z. Kurcz).
 • M. Sokołowska: Socjologia medycyny (rec. J. Sulimski).
 • L. Stomma: Antropologia kultury wsi polskiej XIX w. (rec. K. Wawruch).
 • Studia z socjologii młodzieży i wychowania. T. IV: Nauczyciele i wychowankowie. Pod red. J. Jerschiny (rec. S. Lenik).
 • B. Malinowski: Dzieła. T. 4. Pod red. A. K. Palucha. Ogrody koralowe i ich magia. Studium metod uprawy ziemi oraz obrzędów towarzyszących rolnictwu na wyspach Triobrianda. Opis ogrodnictwa (rec. B. Gaziński).
 • Technology and Work. East-West Comparison. Ed. by P. Grootings (rec.P. Tobera).

Kronika życia naukowego

 • Konferencja nt. funkcji kształceniowych i wychowawczych uniwersytetów w świetle opinii ich studentów i absolwentów.
 • Konferencja nt. orientacji teoretycznych we współczesnej socjologii.
 • Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
 • Seminarium ZG PTS nt. etycznych problemów zawodu socjologa.

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)