Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 2/1962

Teoria, metodologia, metodyka

 • A. Matejko: Mała grupa
  Konformizm w małej grupie: wpływ otoczenia ludzkiego na zachowanie jednostki; kształtowanie przez małą grupę układów odniesienia jej członków. Struktura stosunków międzyludzkich w małej grupie: krystalizacja układu trwałych wzajemnych odniesień; dwa podstawowe rodzaje stosunków międzyludzkich w małej grupie; struktura grupy na tle jej dynamiki. Współżycie i współdziałanie członków grupy: wspólne cele; spoistość grupy; wpływ liczebności grupy na jej funkcjonowanie; styl współdziałania w grupie i jej atmosfera; podział ról ramach grupy. Uwagi końcowe.
 • A. Kłoskowska: Wzory i modele w socjologicznych badaniach rodziny
  Dwie płaszczyzny zachowania społecznego. Wzory i modele jako przedmiot badań. Wzory i modele w badaniach rodziny we Francji i w Izraelu. Modele polskiej rodziny robotniczej.
 • A. Malewski: Pozytywny i negatywny obraz własnej osoby a proces podejmowania decyzji
  Problematyka badań. Strategia badań. Opis zastosowanych technik. Wyniki badań. Analiza wyników.

Socjologia szczegółowa

 • A. Siciński: Kontakty osobiste a proces masowego komunikowania (weryfikacja hipotez)
  Problematyka i metoda badania. Kontakty osobiste jako kanały informacji: przepływ informacji w sprawach "publicznych"; przepływ informacji w prawach czytelnictwa i zakupów. Charakterystyka "przywódców opinii": przywódca opinii w różnych dziedzinach; przywództwo opinii a "arbitralność" i  "pewność siebie"; przywództwo opinii a aktywność społeczna; motywacje przywództwa opinii. "Przywódcy opinii" a prasa i radio: czytelnictwo prasy i słuchanie radia; czytelnictwo książek. Wnioski końcowe.
 • F. Studnicki: Działanie przepisu prawa (model teoretyczny)
 • A. Podgórecki: Społeczne warunki skuteczności działania przepisów prawnych
  Problemy ogólne. Warunki wykluczające skuteczność działania prawa. Warunki zmieniające skuteczność działania prawa. Przykładowe omówienie skuteczności działania przepisów prawnych na terenie prawa pracy. Podsumowanie.
 • S. Nowak: Środowiskowe determinanty ideologii społecznej studentów Warszawy
  Uwagi wstępne. Sprawy ogólnoświatopoglądowe: pochodzenie społeczne studenta a  jego poglądy; rola dochodu rodziców; współgranie stratyfikacji zawodowej i różnic w dochodzie w wyznaczaniu postaw ideologicznych; różnice między uczelniami. Środowiskowe i sytuacyjne determinacje studenckiego egalitaryzmu: współgranie zawodu i dochodu rodziców w  wyznaczaniu egalitaryzmu studenta; oczekiwania dochodu - analiza zmian w  czasie i roli kontaktów osobistych; niektóre determinanty wewnętrznej struktury ideologii egalitarnej.
 • J. Malanowski: Przemiany w życiu młodego pokolenia małego miasteczka
  Uwagi wstępne. Źródła informacji i ocena wiarygodności zebranych materiałów. Procesy upowszechniania się oświaty na poziomie podstawowym. Absolwenci szkoły. Procesy upowszechniania się wykształcenia wyższego niż podstawowe. Ruchliwość społeczna absolwentów szkoły w Wiskitkach.

Problemy i kierunki

 • J. J. Wiatr: Socjologia wojny: przedmiot i metoda
  Wojna jako zjawisko społeczne. Wojna jako przedmiot socjologii. Historyczny charakter wojny: problem metody.

Polemiki

 • A. Malewski: W sprawie dyskusji nad teorią dysonansu poznawczego

Materiały

 • L. Kaczmarczyk, M. Strzeszewski: Wyjazdy wypoczynkowe ludności miast i wsi
 • Z. Skórzyński: Z badań nad budżetem czasu mieszkańców Warszawy
 • Z. Żekoński: Struktura żywienia ludności miast. Metoda badań i reprezentatywność wyników
 • A. Matejko: Badania przeobrażeń pracy robotnika radzieckiego na tle automatyzacji

Recenzje

 • S. Szostkiewicz: Procedury i techniki badań socjologicznych (rec. J. Malanowski)
 • Społeczno-ekonomiczna struktura wsi w Polsce Ludowej, praca zbiorowa pod kier. B. Gałęskiego (rec. R. Turski)
 • A. Hertz: Żydzi w kulturze polskiej (rec. J. J. Wiatr)

Kronika życia naukowego

 • Konferencja socjologów w Moskwie
 • Problem pokolenia na sesji Instytutu Śląskiego w Opolu
 • Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa
 • Radziecka socjologia przemysłowa na łamach czasopisma "Woprosy Fiłosofii".

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)