Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1/1986

Artykuły

 • A. Kwilecki: Migracje pionierskie na Ziemiach Odzyskanych.
 • J. Kozielecki: Motywacja kratyczna: hipotezy i mistyfikacje.
  Osobliwości motywacji kratycznej. Poznawcze mechanizmy zdobywania władzy. Sprawowanie władzy. Motywacja kratyczna a patologia. Uwagi końcowe.
 • E. Sołtys: Celowościowa koncepcja społeczeństwa.
  Komunizm jako przykład myślenia celowościowego. Słabość myślenia celowościowego.
 • A. Boczkowski: Struktura i funkcjonowanie świadomości jednostki a zjawisko zainteresowań społecznych.
 • J. T. Hryniewicz: Marksowski paradygmat badań struktury klasowej (Współczesne tendencje i relacje między nimi).
  Wstęp. Badania klas i stratyfikacji - kryzys i rozwój. Próby przezwyciężenia regresu. E. O. Wrighta teoria klas społecznych.
 • L. Korporowicz: Socjologia rozwoju kulturowego (Rozważania i propozycje).
 • M. K. Mlicki: O pojęciu konfliktu społecznego.
 • I. Reszke: Problem nierówności płci w teoriach kapitalistycznego rynku pracy.
  Ogólna charakterystyka współczesnych teorii rynku pracy. Nurt neoklasyczny. Teorie segmentacji rynku pracy. Inne teorie rynku pracy. Wnioski.
 • E. Zakrzewska: Etnometodologia jako badanie formalnych właściwości działań w świecie życia codziennego.
  Etnometodologia a socjologia. Etnometodologia "klasyczna". Etnometodologia jako badanie metod. Użycie języka a procedury interpretacyjne.
 • B. A. Misztal: Weberowskie inspiracje we współczesnych analizach państwa.
  Weberowska definicja państwa. Uprawomocnienie władzy państwowej. Biurokratyczna organizacja państwa. Weberowska koncepcja demokracji. Zakończenie.
 • A. Sosnowski, J. Walkowiak: Wartości a poziom przystosowania społecznego młodych mieszkańców osiedli.
  Rozważania ogólne. Rozwój zdolności i cnót moralnych - centralne wartości "wzorowych"; wizja sukcesu edukacyjno-zawodowego czynnikiem strukturalizującym ich aktualne działania. Spolegliwość, zdyscyplinowanie, harmonia rodzinna oraz zorientowanie na bieżące życie - centralne wartości "przeciętnych". Cnoty solidarnościowo-egzystencjonalne wartościami młodzieży "z pogranicza"; orientacja na wspólną zabawę i rozrywkę. Lekkie życie i szybkie dorobienie się istotą systemu wartości młodzieży ,,z marginesu społecznego".
 • A. Sadowski: Analiza sytuacji czasopiśmiennictwa socjologicznego.

Komunikaty z badań

 • L. Niebrzydowski: Sytuacja rodzinna a otwartość dzieci i młodzieży w kontaktach interpersonalnych.

Socjologia za granicą

 • P. Vaillancourt: Socjalistyczne podejście do badań w naukach społecznych.
 • S. J. Pawlenko: Działalność kompleksów agroprzemysłowych na Syberii.
 • M. Ortolani: Socjologia polityczna Gaetana Moski.

Recenzje

 • L. Janiszewski, A Sosnowski: Socjologia morska (rec. M. Roguszka).
 • Problemy socjologii miasta. Pod red. J. Wodza (rec. J. Strzelecka).
 • Wybrane zagadnienia metodologiczno-teoretyczne badań socjologicznych. Pod red. J. Wasilewskiego (rec. J. Rokicki).
 • S. Dzięcielska-Machnikowska, G. Matuszak: Czternaście łódzkich miesięcy (rec. M. Jarosz).
 • Rodzina a struktura społeczna. Pod red. Z. Tyszki (rec. K. Pospiszyl).
 • M. Orzechowski: Polityka - władza - panowanie w teorii Maxa Webera (rec. M. Kucia).

Kronika życia naukowego

 • Konferencja nt. "Rzeszów - dynamika i perspektywy rozwoju". Konferencja nt. "Struktura społeczna Wrocławia w Polsce Ludowej".

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)