Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 2/1986

Artykuły

 • P. Sztompka: Socjologia jako nauka historyczna.
  Socjologia a historia. Od historyzmu do socjologii historycznej. Współczynnik historyczny i perspektywa historyczna. Zakończenie.
 • J. Kozielecki: Erozja władzy: anatomia zjawiska.
  Interakcyjny model działania. Rola czynników osobowych. Rola warunków zewnętrznych: przestrzeń kratyczna. Rola czynników procesualnych. Wskaźnik racjonalności władzy. Pseudoerozja władzy. Środki zapobiegawcze. Konsekwencje zjawiska erozji władzy.
 • B. A. Misztal: Koncepcje rewolucji w socjologii amerykańskiej.
  Wstęp. Naturalna historia rewolucji. Psychologiczne teorie rewolucji. Funkcjonalne teorie rewolucji. Teoria konfliktu politycznego Ch. Tilly'ego. Podejście historyczno-strukturalne. Zakończenie.
 • H. Hołda-Róziewicz: Socjologia i jej przedmiot w ujęciu Franciszka Krupińskiego.
 • Z. Bokszański: Koncepcja tożsamości jednostki w pracach Anselma L. Straussa.
 • T. Sozański: O pojęciu struktury w socjologii i w matematyce. Grafy jako modele całości społecznych.
  Wstęp. "Struktura" w socjologii. "Struktura" w matematyce. Modelowanie matematyczne struktur mikrospołecznych.
 • W. Morawski: Samorząd pracowniczy: wizja i realia.
  Pracownicza wizja celów samorządu. Uwarunkowania działalności samorządu pracowniczego. Uprawnienia formalnoprawne. Stosunki władzy w  przedsiębiorstwie. Stosunek załogi do samorządu pracowniczego. Działacze samorządów pracowniczych. Uwarunkowania sytuacyjne. Rezultaty działalności samorządu pracowniczego.
 • A. Iwanowska: Autonomia przedsiębiorstwa państwowego w socjalistycznej.
  "Idealny typ" przedsiębiorcy jako kategoria analityczna autonomii przedsiębiorstwa. Ogólna charakterystyka socjalistycznego przedsiębiorcy. Dotychczasowe ujęcia autonomii przedsiębiorstwa w  socjalistycznej gospodarce. Granice przedsiębiorstwa ekonomicznie rozproszonego. Podsumowanie, gospodarce.
 • M. Sokołowska: Społeczne przyczyny choroby.
  Pojęcie stresu społecznego. Pojęcie choroby psychosomatycznej. Stres społeczny.
 • K. Slany: Wpływ wybranych czynników psychologicznych i biopsychicznych na postawy i zachowania prokreacyjne rodzin.
  Uwagi wstępne. Znaczenie posiadania dzieci dla życia rodzinnego i rozwoju osobowości rodziców. Stosunek emocjonalny małżonków do kolejnych ciąż. Wpływ doświadczeń prokreacyjnych o charakterze biopsychicznym na ogólny stosunek badanych do prokreacji i dzietności Jeszcze pożądanej. Zakończenie.
 • P. Ochman: Socjologiczna interpretacja definicji zdrowia WHO: implikacje teoretyczne i praktyczne.
  Zdrowie i choroba przedmiotem badań medycyny i socjologii. Definicja zdrowia WHO Jako reprezentant nowego stanowiska wobec zjawisk zdrowia i choroby. Typ idealny a zjawiska zdrowia i choroby. Typ empiryczny zjawisk zdrowia i choroby. Kilka uwag o zdrowiu i chorobie Jako zjawiskach biopsycho-spolecznych.

Komunikaty z badań

 • I. Machaj: Analiza wartości w badaniach nad społecznością lokalną.

Dyskusje i polemiki

 • H. Ogryzko-Wiewiórowski: O wyborze społecznym i nieoptymalnej opcji Marii Misztal.

Recenzje

 • Socjologiczne mierniki efektywności pracy. Pod red. W. Jachera (rec. W. Takuska).
 • M. Kozakiewicz: Młodzież w okresie przełomów (rec. J. Głuszyński).
 • Z. Mitosek: Teorie badań literackich (rec. M. Roguszka).
 • U. Pianek, J. Ziche: Land- und Agrarsoziologie. Eine Einführung in die Soziologie des ländlichen Siedlungsraumes und des Agrarbereiches (rec. E. Kośmicki).
 • J. Shepher: Incest. A Biosocial View (rec. I. Pospiszyl).
 • W. N. Kudriawcew, J. W. Kudriawcew, N. S. Nersesjanc: Socyalnyje otkłonienija. Wwiedienije w obszczuju tieoriju (rec. M. Błaszczyk).
 • P. Donatl: Riposte alla crisi delio stato sociale. Le nouve politiche sociali in prospettiva sociologica (rec. K. Wódz).

Kronika życia naukowego

 • Seminarium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego nt. nauczania socjologii.
 • Sesja naukowa poświęcona problematyce pokoleń.

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)