Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3/1986

Artykuły

 • K. Kwaśniewski: Tożsamość społeczna i kulturowa.
 • A. Czarkowski: Typologia prospektywnego myślenia.
  Nienaukowe spojrzenie w przyszłość. Spór o futurologię. Dyktat społecznej praktyki. Prognoza, prognostyka, prognozologia. Prognoza a projektowanie przyszłości. Związki prognozowania z programowaniem i planowaniem.
 • J. Wasilewski: Społeczeństwo polskie, społeczeństwo chłopskie.
 • J. Bratkiewicz: Międzynarodowa dyskusja o "azjatyckim" sposobie produkcji (lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte).
  Antecedencje dyskusji o "azjatyckim" sposobie produkcji. Prolog do dyskusji. Apogeum dyskusji. Zmierzch dyskusji?
 • P. Kuczyński: Interwencja socjologiczna a la Touraine (Przyczynek do analizy sytuacji badawczej jako sytuacji społecznej).
  Zasady interwencji socjologicznej. W stronę zasady wzajemności: socjologowie i  działacze. Poza zasadą wzajemności: eksperymentatorzy i badani. Pomiędzy techniką a ideologią: eksperyment i interwencja socjologiczna.
 • H. Hołda-Róziewicz: Teoria zmiany społecznej Franciszka Krupińskiego.
 • L. Beskid, A. Bokor, T. Kolosi: Deprywacja materialnych warunków życia w Polsce i na Węgrzech.
  Założenia badania. Nierównomierność rozkładu podstawowych elementów materialnych warunków życia. Deprywacja wieloraka materialnych warunków życia. Poczucie upośledzenia w zakresie materialnych warunków życia w Polsce i  na Węgrzech.
 • H. Domański: Zasady rekrutacji do stanowisk kierowniczych.
  Hierarchia stanowisk jako wymiar nierówności społecznych. Dane, metoda i sposób operacjonalizacji zmiennych. Czynniki przypisane, osiągane i stanowisko w  pierwszej pracy. Zatrudnienie w organizacjach gospodarczych i  przynależność partyjno-związkowa. Uniwersalne i partykularne zasady selekcji do stanowisk. Zakończenie.
 • J. Penc: Pobudzanie motywacji a doskonalenie systemu pracy.
 • A. Firkowska-Mankiewicz, M. P. Czarkowski: Środowisko spoleczno-kulturowe a zdrowie (na przykładzie upośledzenia umysłowego).
 • M. Gałuszka, K. Kowalewicz: Studenci i teatr.
  Wprowadzenie: teatr i widz. Charakterystyka badań. Studenci jako widzowie teatralni. Wyjałowienie publiczności. Zakończenie.
 • J. Tobera: Socjolog przy pracy (Doświadczenia z badań terenowych w R.).
  Wstęp. Ideologiczna funkcja wywiadu. Niektóre inne personalne momenty kontaktu ankietera z respondentem. Obsada mieszkańców R. w roli respondentów. Respondenci - wykonanie roli. O komizmie badań socjologicznych i o sytuacji prawdziwie dramatycznej.
 • K. Utzig: Przystosowanie jednostki do środowiska społecznego jako pojęcie wartościujące.
  Potrzeby zawodowe respondentów. Potrzeby społeczne respondentów. Oczekiwania środowiska społecznego jednostki.
 • Z. Bokszański: Koncepcja - siebie i Twenty Statement Test (TST) w perspektywie teoretycznej Szkoły Iowa.
 • E. Rużyłło: "Swoi" i "obcy" o cechach Polaków.

Dyskusje i polemiki

 • J. Węgleński: W odpowiedzi na recenzją Andrzeja Sadowskiego z książki Urbanizacja. Kontrowersje wokół pojęcia.

Recenzje

 • M. L. Kohn, C. Schooler i in.: Work and Personality. An Inqauiry Into the Impact of Social Stratification (rec. M. Malewski).
 • B. Miebach: Strukturalistische Handlungstheorie. Zum Verhältnis von soziologischer Theorie und empirischer Forschung im Werk Talcott Parsons (rec. J. Sztumski).
 • J. W. Arutiunian, L. M. Drobiżewa, W. S. Kondratiew, A. A. Susokołow: Etnosocyołogija: celi, mietody i niekotoryje riezultaty issliedowanija (rec. R. Radzik).
 • R. Wuthnow, J. D. Hunter, A. Bergesen, E. Kurzweil: Cultural Analysis. The Work of P. L. Berger, M. Douglas, M. Foucault and J. Habermas (rec. J. Rokicki).
 • A. Zadrożyńska: Powtarzać czas początku. Cz. I: O świętowaniu dorocznych świąt w Polsce (rec. T. Michałkiewicz).
 • Pathologies of Urban Processes. Ed. by K. E. Haynes, A. Kukliński, O. Kultalahti (rec. M. St. Szczepański).

Kronika życia naukowego

 • Dziesięciolecie Instytutu Socjologii w Uniwersytecie Śląskim.
 • II międzynarodowa sesja naukowa poświęcona procesom i czynnikom kształtowania świadomości społecznej.

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)