Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 4/1986

Artykuły

 • W. Narojek: Wacław Makarczyk (19 I 1928 - 23 VI 1986).
 • Socjologia polska na tle socjologii światowej - dyskusja (A. Kwilecki - wprowadzenie, K. Doktór, E. Mokrzycki, J. Szacki, P. Sztompka, J. J. Wiatr).
 • W. Kózek: Przyczyny upadku polskich reform gospodarczych (Hipotezy naukowe i publicystyczne).
 • A. Komendera: O zastosowaniu pojęć typologicznych w badaniach przeobrażeń wiejskich społeczności.
  Uwagi wstępne. Przemiany wiejskich społeczności. Przeobrażenia społeczności wzdłuż contłnuum. Typologiczna systematyzacja wiejskich społeczności. Refleksje uzupełniające.
 • J. Baniak: Studenci a wartości naczelne.
  Postawy światopoglądowe studentów oraz ich orientacje na wartości transcendentne. Systemy wartości preferowanych przez studentów.
 • J. Poleszczuk: Wywiad socjologiczny jako działanie strategiczne.
 • J. Wódz: Perspektywy badań jakościowych nad zjawiskami patologii społecznej.
  Uwagi wstępne. Problemy badań jakościowych w dziedzinie zjawisk patologii społecznej. Kilka uwag o metodach badawczych stosowanych w jakościowych badaniach zjawisk patologii społecznej. Najważniejsze uogólnienia badań empirycznych.
 • A. Kwilecki: "Życiorysy własne robotników" na tle rozwoju pamiętnikarstwa w Polsce.
  Pierwszy konkurs na życiorys własny robotnika (1921-1922). Fenomen pamiętnikarski w Polsce. Drugi konkurs na życiorys własny robotnika (1981-1982).

Komunikaty z badań

 • A. Buchner-Jeziorska: Integracja załogi przedsiębiorstw bełchatowskich.
 • T. Z. Król: Makiawelizm kierowników a wyniki produkcyjne wydziałów o różnym stopniu ustrukturalizowania procesów pracy.

Recenzje

 • Marks w zachodniej socjologii (Uwagi na marginesie książki Karl Marx. Selected Writings) (rec. A. W. Lipiński).
 • Rytuał, wspólnota i zmiana społeczna (Uwagi na marginesie książki V. Turnera From Ritual toTheatre) (rec. Z. Mach).
 • H. Najduchowska: Kwalifikacje i drogi zawodowe dyrektorów przedsiębiorstw przemysłowych. Studium socjologiczno-historyczne (rec. J. Kuriata).
 • Integracja społeczna na Śląsku Opolskim w okresie Polski Ludowej. "Materiały i Studia Opolskie" R. XXVII 1985 z. 56 (rec. Z. Morawski).
 • P. Sztompka: Robert K. Merton: An Intellectual Profile (rec. J. J. Wiatr).
 • Intergenerational Relationships. Ed. by V. Garms-Homolova, E. M. Hoerning, D. Schaeffer (rec. M. Prawda).
 • Ageing in Modern Society. Contemporary Approaches. Ed. by D. Jerrome (rec. B. Synak).
 • N. Abercrombie, S. Hill, B. S. Turner: The Penguin Dictionary of Sociology (rec. M. Żyromski).

Kronika życia naukowego

 • Konferencja nt. metody biograficznej we współczesnej socjologii.
 • Międzynarodowa konferencja nt. tendencji teoretycznych i metodologicznych w socjologii pracy.
 • Międzynarodowa konferencja nt. metod jakościowych w socjologii. Konferencja nt. społecznych problemów miast małych. Konferencja nt. socjologicznych problemów regionu wielkoprzemysłowego.
 • Polsko-jugosłowiańska konferencja nt. ekonomicznych, politycznych i społecznych reform w socjalizmie.

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)