Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1/1985

Artykuły

 • R. Cichocki: Kulturalizm Floriana Znanieckiego a opozycja naturalizm-antynaturalizm.
 • Z. Krasnodębski: Maxa Webera projekt socjologii rozumiejącej.
 • J. Pawłowska: Pojęcie dewiacji w teorii etykietowania.
  Wstęp. Przeciwko jakim poglądom wystąpiła teoria etykietowania? Teoria etykietowania. Definicja dewiacji. Problem zakresu pojęcia dewiacji. Dewiacja pierwotna i wtórna. Dewiacja pozorna i ukryta. Ocena proponowanych definicji.
 • Z. Welcz: Powstanie i rozwój teorii naznaczania społecznego.
 • J. J. Wiatr: Biografia męża stanu jako materiał socjologiczny.
  Biografia a autobiografia. Biografia jako "socjologiczne studium terenowe". Biografia męża stanu jako teoretyka. Niektóre problemy interpretacji socjologicznej.
 • B. Dobek: Uwarunkowania przywództwa politycznego.
 • W. Okrasa: Forma społeczna zespołu badawczego a jego status i produktywność naukowa.
  Wstęp. Przesłanki teoretyczne. Badanie i budowa pojęć. Wyniki analiz. Podsumowanie.
 • K. Opolski: Możliwości i kierunki absorpcji kwalifikacji kadr pracowniczych.
  Oświata jako czynnik adaptacyjny i innowacyjny w rozwoju społeczno-gospodarczym. Niektóre przyczyny niedostosowania struktury kształcenia do potrzeb pracodawców. Absorpcja kadr kwalifikowanych.
 • R. Borowicz: Idee równości i sprawiedliwości społecznej w rozważaniach o edukacji.
  Ewolucja idei równości społecznej. Możliwości rozumienia i zastosowania idei równościowych w edukacji. Idee sprawiedliwości społecznej. Sprawiedliwość w oświacie.
 • J. Penc: Społeczne optimum czasu pracy.
  Uwagi wstępne. Optymalizowanie czasu pracy w świetle nauki burżuazyjnej. Optymalny czas pracy w ujęciu nauki marksistowskiej. Uwagi końcowe.
 • H. Domański: Zasady dystrybucji dochodów w działach gospodarki.
  Wstęp. Zróżnicowanie między działami i gałęziami gospodarki jako czynnik formowania się nierówności. Metoda analizy i sposób operacjonalizacji zmiennych. Wpływ działu gospodarki i zawodu na poziom dochodów. Wzory dystrybucji dochodów w poszczególnych działach gospodarki. Wpływ odmiennych wzorów dystrybucji dochodów w działach gospodarki na nierówności dochodów. Zakończenie.
 • T. Grabowski, S. Marmuszewski: Świadomość ekologiczna górali i ich postawy wobec Tatrzańskiego Parku Narodowego.
  Wiedza i wrażliwość ekologiczna: ich poziomy i uwarunkowania. Postawy wobec Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Polemiki

 • K. Staszyńska, J. Tatarkiewicz: Kryzys 1993?!

Recenzje

 • A. Sikora: Prorocy szczęśliwych światów (rec. H. Hołda-Róziewicz)
 • F. Ryszka: Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne (rec. J. J. Wiatr)
 • R. A. Dahl: Dilemmas of Pluralist Democracy (Autonomy versus Control) (rec. S. Ehrlich)

Kronika życia naukowego

 • Wydawnictwa Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 • Dwudziesty siódmy światowy kongres Międzynarodowego Instytutu Socjologicznego.
 • Konferencja pt. "Dynamika przemian strukturalnych i konfliktu w społeczeństwie polskim".
 • Informacja o konkursie na podręcznik i materiały pomocnicze do ćwiczeń w zakresie socjologii wsi i rolnictwa.

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)