Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 2/1985

Artykuły

 • M. Ziółkowski: Jak badać dynamikę i konflikt w społeczeństwie polskim?
 • W. Adamski: Aspiracje - interesy - konflikt.
  "Kryzys dystrybucji i uprawomocnienia" jako podłoże konfliktu. Stany deprywacji i świadomość zagrożenia interesów w podstawowych grupach społecznych. Przesłanki podmiotowości społecznej i kumulacji konfliktu interesów w  konflikt ogólnospołeczny. Strukturalno-pokoleniowe wymiary "podskórnych" procesów konfliktotwórczych. Polaryzacja interesów grupowych o  "zależności dwustronnej" jako cecha konfliktu otwartego. Przesłanki rozwiązania konfliktu i wyjścia z kryzysu w sytuacji ponownie ograniczonej artykulacji interesów grupowych.
 • L. Kolarska-Bobińska: Interesy społeczne i postawy egalitarne a zmiana ładu gospodarczego.
  Wstęp. Interesy ekonomiczne a kryzys społeczno-gospodarczy. Interesy a system podziału dóbr. Dążenie do realizacji interesów źródłem zmiany postaw.
 • M. Sokołowska: Śmierć i umieranie.
  Społeczny kontekst śmierci. Mówienie o śmierci. Świadomość umierania. Etapy umierania, miejsce śmierci. Wzory umierania w szpitalu.
 • M. P. Czarkowski, A. Firkowska-Mankiewicz, A. Titkow: Psychospołeczne modyfikatory decyzji prokreacyjnych (Na marginesie badań nad efektywnością poradnictwa genetycznego).
 • J. Pawłowska: Tak zwana dewiacja pozytywna.
  Wstęp. Problem definicji. Problem oceny. Problem terminologii.
 • K. Pospiszyl: Narcyzm a niektóre cechy życia współczesnego.
  Wprowadzenie. Treść i symbole mitu. Narcyzm w teoriach psychoanalityków. Wzrost narcyzmu w czasach współczesnych. Zakończenie.
 • B. Jałowiecki: Przestrzeń jako pamięć.
 • B. Misztal: Fascynacja i zaangażowanie. Nowe wątki teoretyczne w amerykańskiej socjologii miasta.
  Status naukowy a zainteresowania teorią społeczną. Socjologia miejska jako społeczna teoria kwestii miejskiej. Teorie państwa a teorie politycznej socjologii miejskiej. Kilka impresji.
 • M. Ferrari Occhionero: Myśl socjologiczna Roberta Michelsa.
 • E. Pietraszek: Polski robotnik między Polską a Europą (W stulecie urodzin Jakuba Wojciechowskiego).

Komunikaty z badań

 • I. Ratman-Liwerska: Aspiracje kobiet Białostocczyzny
 • W. Mazurkiewicz: Funkcje inteligencji w aktywizacji kulturalnej wsi.
 • J. Mucha, T. Borkowski, G. Ekiert: Zachowania i motywacje wyborcze mieszkańców dzielnicy Podgórze w Krakowie.

Socjologia za granicą

 • W. N. Iwanow: Aktualne problemy badań socjologicznych.
 • C. Mongardini: Społeczeństwo i polityka jako przedmiot socjologii włoskiej.

Dyskusje i polemiki

 • W. Wesołowski: List do Redaktora Naczelnego
 • W. Markiewicz: Odpowiedź na list prof. W. Wesołowskiego.
 • K. Uściński: Matematyczny obraz socjologicznych prawidłowości.

Recenzje

 • J. Węgleński: Urbanizacja. Kontrowersje wokół pojęcia (rec. A. Sadowski).
 • Z. Dulczewski: Florian Znaniecki - życie i dzieło (rec. A. Kwilecki).
 • J. Sztumski, J. Wódz: Z problematyki konfliktów społecznych i dezorganizacji. Na przykładzie badań empirycznych w Polsce Południowej (rec. A. Olubiński).
 • E. Ciupak: Religijność młodego Polaka (rec. C. Ulasiński).
 • F. R. Filippow: Socyołogija obrazowanija (rec. R. Borowicz).
 • J. W. Bromlej: Oczerki tieorii etnosa (rec. R. Radzik).
 • Toward a General Theory of Social Control. Ed. by D. Black (rec. K. Kubala).

Kronika życia naukowego

 • Konferencja nt. "Poznawcze i praktyczne rezultaty badań socjologicznych nad wsią i rolnictwem w Polsce w latach 1970-1983".
 • Konferencja nt. "Zawody związane z morzem a rodzina".
 • Konferencja nt. "Socjalizacja - wychowanie - osobowość". Wiadomość o bibliografii polskiej.

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)