Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3,4/1985

Artykuły

 • Tadeusz Szczurkiewicz: (20 XI 1895 - 6 XII 1984).
 • Opinie i wspomnienie o Tadeuszu Szczurkiewiczu. Z archiwum Tadeusza Szczurkiewicza (list od Floriana Znanieckiego).
 • F. Krzykała: Tadeusz Szczurkiewicz o psychologizmie w socjologii.
 • J. Czabajski: Metodologiczne zagadnienia Studiów socjologicznych Tadeusza Szczurkiewicza.
  Tworzenie pojęć oraz zagadnienie prawdziwości sądów naukowych. Definiowanie pojęć a założenia wiedzy naukowej. Sposoby tłumaczenia zjawisk.
 • J. J. Wiatr: Współczesne treści marksowskiej teorii państwa.
  Marks i Hegel - znaczenie krytyki heglizmu dla współczesności. Marksizm a niektóre problemy państwa socjalistycznego.
 • E. Kośmicki: O wpływie biologii na nauki społeczne raz jeszcze.
  Wprowadzenie: najnowszy rozwój biologii a nauki społeczne. Paradygmat ewolucyjny a  programy emergentyzmu i biologizmu w naukach społecznych. Paradygmat ewolucyjny w naukach społecznych. Teza artykułu.
 • P. Kwiatkowski: Społeczne reguły tworzenia tradycji.
  Pojęcie tradycji w socjologii współczesnej. Reguły tworzenia tradycji. Uwagi końcowe.
 • J. Kozielecki: Zarys koncepcji transgresyjnej człowieka.
  Działania ochronne i transgresyjne. Transgresja w systemie pojęć humanistycznych. Motywacja homeostatyczna i heterostatyczna. Niespecyficzna motywacja transgresji. Warunki działania: procesy antycypacyjne. Wartościowania wyników działania. Decyzje transgresyjne. Emocje (Przesunięcia afektywne). Sukces, niepowodzenie, niespodzianka. Determinacja transgresji: model interakcyjny. Uwagi końcowe.
 • S. Nowak: Pożądane priorytety badawcze polskiej socjologii.
 • J. Mucha: Jak badać dynamikę i konflikt w społeczeństwie polskim.
  Uwagi wstępne. Użyteczność i ograniczenia kategorii "konfliktu" i "dynamiki" jako kategorii opisu społeczeństwa polskiego. Orientacje teoretyczno-metodologiczne w socjologii polskiej a badanie dynamiki i  konfliktu. Wzory z socjologii światowej. Zakończenie.
 • J. Włodarek: Socjologia wychowania w Polsce Ludowej.
  Uwagi wstępne. Socjologia wychowania w okresie międzywojennym i jej miejsce w  socjologii polskiej. Wznowienie socjologii wychowania po II wojnie światowej. Krytyka socjologii z lat 1951-1952 i jej skutki dla socjologii wychowania. Próby syntez wyników badań socjologicznych w  odniesieniu do wychowania. Uwagi końcowe.
 • E. Ziarkowski: Studia nad teorią socjogenezy chorób psychicznych.
 • D. Dobrowolska: Wartość pracy i jej przemiany we współczesnym społeczeństwie polskim. Próba diagnozy.
  Uwagi wstępne. Tło historyczne. Ideologie pracy. Miejsce pracy w systemach wartości życia codziennego. Wartość różnych elementów pracy. Wartości głębsze przejawiające się w pracy. Praca jako wartość realizowana. Czynniki kształtujące wartość pracy.
 • H. Domański, Z. Sawiński: Wzory ruchliwości zawodowej w Polsce 1972-1982.
  Kształt struktury społecznej w Polsce. Metoda analizy. Dane. Struktura ruchliwości zawodowej w Polsce. Zmiany wzorów ruchliwości w latach 70. Zakończenie.
 • K. Konecki: Kultura organizacyjna.
  Wstęp. Kultura jako "zmienna zależna". Kultura jako "zmienna niezależna". Indeterministyczna koncepcja kultury organizacyjnej. Podsumowanie.
 • M. Jarosz: Frustracje młodych Polaków.
  Dylematy rozwoju społeczeństwa socjalistycznego. Niezaspokojone aspiracje edukacyjne. Niezrealizowane dążenia zawodowe. Niezaspokojone potrzeby bytowe. Konflikt wartości uznawanych i realizowanych. Społeczne skutki stanów frustracyjnych.
 • K. Gorlach, Z. Seręga: Chłopstwo jako podmiot społeczny.
  Renesans problematyki podmiotowości. Dwa paradygmaty badań nad podmiotowością. Przyjęty paradygmat badawczy. Socjologiczny sens podmiotowości: eksplikacja problemu badawczego. Poczucie podmiotowości: próba operacjonalizacji pojęcia.
 • J. Baniak: Socjologiczna analiza powołań kapłańskich w Polsce.
  Determinanty społecznej genezy i ewolucji powołania kapłańskiego. Terytorialno-społeczne zróżnicowanie powołań kapłańskich. Wpływ rodziny na realizację powołań kapłańskich. Żywotność religijna parafii a  powołania kapłańskie. Wpływ środowiska szkolnego na powołania kapłańskie.
 • M. Marotta: Socjologia włoska po II wojnie światowej.
  Wstęp. Socjologia a filozofia. Socjolingwistyka. Wpływ Antonia Gamsciego. Wpływ wydarzeń roku 1968. Parę uwag na temat niektórych wątpliwej jakości analiz socjologii włoskiej. Bibliografia della sociologia italiana i jej wpływ na rozwój wiedzy i krytyki socjologicznej. L'inferma scienza. Dwie fazy rozwoju w okresie powojennym. Wnioski.

Komunikaty z badań

 • A. Kośmider: Rola cech społeczno-demograficznych w procesie selekcji do zawodu pracownika naukowego.

Dyskusje i polemiki

 • A. Sułek: Młodzież szkolna a socjalizm Grzegorza Nowackiego. Egzegeza i krytyka.
 • G. Nowacki: Akademicki scjentyzm Antoniego Sułka.

Recenzje

 • J. Goćkowski: Autorytety świata uczonych (rec. A. Kwilecki).
 • Gospodarka przestrzenna Polski. Diagnoza i rekonstrukcja. Pod red. A. Kuklińskiego (rec. B. Misztal).
 • Oświata w społecznej świadomości. Pod red. W. Wiśniewskiego (rec. J. Orlik).
 • M. Gerula: Świadomość polityczna i prawna młodzieży. Na podstawie badań w klasach maturalnych z lat 1977-1978 (rec. A. Kojder).
 • A. Giddens: Sociology: A Brief But Critical Introduction (rec. K. Gorlach).
 • J. H. Turner: Societal Stratification. A Theoretical Analysis (rec. J. Wasilewski).
 • H. Kern, M. Schumann: Das Ende der Arbeitsteilung? Rationalisierung in der industriellen Produktion (rec. S. Skalmierski).

Kronika życia naukowego

 • Konferencja pt. "Społeczna kontrola zachowań dewiacyjnych".
 • Konferencja pt. "Psychologia polityki: teoria, metody, badania". Nagroda im. Stanisława Ossowskiego.

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)