Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1/1984

Artykuły

 • H. Worach-Kardas: Jerzy Piotrowski (20 VII 1907-1 XII 1983).
 • S. Kozyr-Kowalski: Marksizm a scholastyka pojęciowa.
  Leninowskie znaki zapytania przy kategoriach i tezach obiegowego marksizmu. Nowoczesna i tradycyjna scholastyka. Scholastyczno-pojęciowy sposób "wzbogacania" języka materializmu historycznego. Scholastyka pojęciowa a  stosunki wzajemne między ogólnymi tezami a konkretem społeczno-historycznym. Scholastyka pojęciowa a teoretyczny dogmatyzm pozamarksistowski i marksistowski. Scholastyka pojęciowa a teoria społeczeństwa socjalistycznego. Scholastyka pojęciowa a granice stosowalności materializmu historycznego w społeczeństwach niekapitalistycznych. Scholastyka pojęciowa a ekonomizm teoretyczny. Scholastyka pojęciowa a prawa życia społecznego i historii. Wyrafinowane i gminne postacie scholastyki pojęciowej.
 • M. Flis: Czas historyczny a struktura społeczna.
 • J. T. Hryniewicz: Stosunki produkcji, klasy i ruchliwość społeczna w Polsce.
  Klasy społeczne i metody ich empirycznej weryfikacji. Klasy nierówności, ruchliwość społeczna. Ruchliwość społeczna i granice klasowe.
 • R. Łączkowski: Zastosowanie teorii katastrof do analizy polskich kryzysów.
  Parabola kryzysów. Elementarne wiadomości z teorii katastrof. Katastrofa wierzchołka. Powierzchnia stanów równowagi. Socjologiczny model katastrofy wierzchołka. Trajektoria polskich kryzysów. Proste przypadki sterowania. Wnioski.
 • W. Adamek: Przewidywanie w naukach społecznych (Analiza metodologiczna).
  Pojęcia związane z kategorią "przewidywanie". Przewidywanie i jego odmiany. Warunki formułowania i kontroli prognoz. Zakończenie.
 • B. Misztal: Socjologiczna teoria ruchów społecznych.
  Wprowadzenie. Rozwój socjologii a zainteresowanie ruchami społecznymi. Rozwój socjologii empirycznej a kwestia problemów społecznych i zmiany społecznej. Problemy definicyjne i pojęciowe (Rozwój koncepcji ruchów społecznych). Podsumowanie: teoria ruchów społecznych a nowe obszary wiedzy o społeczeństwie.
 • H. Ogryzko-Wiewiórowski: Rozwój metodologii badań surveyowych (Artykuł przeglądowy).
 • H. Domański: Rola segmentacji rynku pracy w procesie społecznej strukturalizacji.
  Wstęp. Zróżnicowanie i formy segmentacji rynku pracy. Neoklasyczne teorie rynku pracy. Oddziaływanie zróżnicowania i segmentacji rynku pracy na system nierówności. Rola badań nad segmentacją rynku pracy w socjologii klas i warstw społecznych. Zakończenie.
 • A. Buchner-Jeziorska: O równości i sprawiedliwości społecznej.
 • B. Jałowiecki: Wartości nowoczesnej urbanistyki.
 • M. Malikowski: Obiektywne aspekty więzi mieszkańców z miastem (na przykładzie Rzeszowa).
  Uwagi wstępne. Obiektywne zależności strukturalno-funkcjonalne. Zależności intencjonalne. Działania na rzecz miasta
 • N. Kraśko: Historia instytucjonalizacji socjologii w Polsce.
  Socjologia w uniwersytetach. Badania empiryczne. Piśmiennictwo socjologiczne. Kongresy i zjazdy socjologów. Ocena rozwoju socjologii w okresie międzywojennym.
 • H. Hołda-Róziewicz: Jednostka w koncepcjach Augusta Comte'a.
 • L. Leońska: Józefa Supińskiego teoria gospodarstwa społecznego.

Komunikaty z badań

 • B. Frątczak-Rudnicka: Wpływ aktualnych wydarzeń politycznych na postrzeganie zróżnicowań społecznych.
 • B. Synak: Motywy przechodzenia na wcześniejsze emerytury.
 • A. Pluta: Modele świadomościowe ról rodzinnych w wyobrażeniach ojców i ich dzieci.

Polemiki

 • L. Janiszewski, A. Sosnowski: Strajk jako "przejaw" czy jako "tożsamość" konfliktu społecznego? (W odpowiedzi na polemikę G. Ekierta i A. Marcinkowskiego).

Recenzje

 • Władza lokalna a zaspokajanie potrzeb. Studium sześciu miast. Pod red. J. J. Wiatra; Władza lokalna u progu kryzysu. Studium dwu województw. Pod red. J. J. Wiatra (rec. J. Orlik).
 • A. Sadowski: Przejawy ruralizacji miasta uprzemysłowionego (na przykładzie Białegostoku)(rec. J. Strzelecka).
 • A. Szyfer: Społeczność i kultura małego miasta. Studium na przykładzie Rynu (rec. Z. Klupś).
 • J. Parys: Ghana. Problemy rozwoju społecznego (rec. M. St. Szczepański).
 • E. Shils: Tradition (rec. P. Kwiatkowski).
 • M. Crozier, E. Friedberg: Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego (rec. M. Rutkowski).
 • J. L. Cohen: Class and Civil Society. The Limits of Marxian Critical Theory (rec. S. Magala).
 • S. Pöntinen: Social Mobility and Social Structure. A Comparisons of Scandinavian Countries (rec. H. Domański).

Kronika życia naukowego

 • Konferencja nt. "Drobnomieszczaństwo w strukturze i świadomości społecznej".
 • Problemy ludzi starych w sytuacji kryzysu (Sprawozdanie z IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego).
 • Sprawozdanie z konferencji sekcji socjologii miasta i socjologii regionalnej Niemieckiego Towarzystwa Socjologicznego (Amoldshain 23-25 III 1983).

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)