Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 2/1984

Artykuły

 • B. Jałowiecki: Aleksander Wallis (2 V 1930-7 III 1984)
 • J. J. Wiatr: Przywództwo polityczne w Polsce w świetle badań socjologicznych.
  Doświadczenie badań polskich. "Działacze" czy "przywódcy"? Przywództwo polityczne a autonomia władz lokalnych.
 • W. Morawski: Reforma gospodarcza w Polsce.
  Przesłanki reformy gospodarczej. Z historii naszych reform gospodarczych. Miejsce reformy gospodarczej w kryzysie gospodarczo-politycznym początków lat osiemdziesiątych. Hamulce i siły napędowe reform gospodarczych. Polityczne uwarunkowania reform gospodarczych. Gospodarcze i społeczne uwarunkowania reformy ekonomicznej. Zakończenie.
 • M. Jarosińska: Wypoczynek urlopowy pracowników przemysłu w krajach socjalistycznych.
  Wprowadzenie. Charakterystyka badań. Wykorzystanie urlopu. Wzory wypoczynku urlopowego.
 • M. Misztal: Społeczno-psychologiczne aspekty reprodukcji struktury edukacyjnej w Polsce.
 • H. Domański, Z. Sawiński: Prestiż i pozycja społeczna jako wymiary ruchliwości zawodowej.
  Prestiż zawodów a pozycja społeczna. Teoretyczne, empiryczne i metodologiczne przesłanki posługiwania się skalami prestiżu zawodów. Krytyka skal zawodów według kryterium prestiżu. Struktura ruchliwości zawodowej. Analiza maksymalnej korelacji jako metoda badania struktury ruchliwości zawodowej. Wymiary ruchliwości zawodowej w Polsce. Zakończenie.
 • W. Kubik: Rozwody i dezorganizacja rodziny. (Próba typologii czynników).
  Klasyfikacja czynników wywierających wpływ na zjawisko rozwodów. Stosowane typy wyjaśnień zjawiska rozwodów. Dezorganizacja rodziny a rozwód.
 • A. Flis: Myśl społeczno-polityczna Edwarda Abramowskiego.
  Ewolucja poglądów i zainteresowań. Fenomenalistyczna teoria procesu dziejowego. Rewolucja moralna jako praktyka socjalizmu. Rzeczpospolita spółdzielcza jako rzeczywistość socjalizmu. Jedność ideału i metody: trzecia droga do socjalizmu.
 • J. Leoński: Władysław M. Kozłowski (1858-1935) - socjolog zapomniany.
 • P. Ruszkowski: Mannheima koncepcja klas.
  Klasy a  grupy społeczne. Klasy a świadomość klasowa. Struktura społeczeństwa feudalnego. Struktura społeczeństwa kapitalistycznego, inteligencja a  klasy.
 • E. Zakrzewska: Psychologia konstruktów osobistych a socjologia życia codziennego - podobieństwa i różnice.
  Połączenie perspektywy psychologicznej i socjologicznej. Antybehawioryzm. Procesualność. Oddziaływanie na siebie. Różnice mieczy teorią konstruktów osobistych a socjologią życia codziennego.
 • J. Szmatka: Struktury bliskiego i dalekiego dystansu.
 • G. Lissowski: Zastosowanie modeli logarytmiczno-liniowych do analizy związków między wieloma zmiennymi jakościowym.
  Wprowadzenie. Problem redukcji opisu rozkładu wielu zmiennych jakościowych. Modele logarytmiczno-liniowe dla rozkładów dwuwymiarowych. Modele logarytmiczno-liniowe dla rozkładów trójwymiarowych. Weryfikacja hipotez o własnościach wielowymiarowego rozkładu zmiennych jakościowych. Porównywanie modeli logarytmiczno-liniowych i wybór "najlepszego" modelu. Przykład zastosowania modeli liniowych. Zakończenie.

Komunikaty z badań

 • K. Jordan: Dobór kryterium socjometrycznego i jego wpływ na wyniki testów.

Recenzje

 • Szkice z historii socjologii polskiej. Pod red. K. Z. Sowy (rec. S. Burakowski).
 • S. Borzym, H. Floryńska, B. Skarga, A. Walicki: Zarys dziejów filozofii polskiej 1815-1918 (rec. L. Leońska).
 • S. Kosiński: Zarys socjologii. Wyd. II (rec. Z. Klupś).
 • K. Kelles-Krauz: Historia i rewolucja (rec. H. Hołda-Róziewicz).
 • H. Kozakiewicz: Inna socjologia. Studium zapoznanej metody (rec. H. Ogryzko-Wiewiórowski).
 • I. Reszke: Prestiż społeczny a płeć (rec. H. Domański).
 • H.-P. Meier, M. Rosenmund: CH-CEMENT. Das Bild der Schweiz im Schweizervolk (rec. M. Gajlewicz).
 • R. Boudon, F. Bourricaud: Dictionnaire critique de la sociologie (rec. K. Kwaśniewski).

Kronika życia naukowego

 • II sympozjum polsko-jugosłowiańskie nt. "Samorząd a planowanie w społecznościach miejskich".
 • Konferencja nt. "System wartości młodzieży polskiej a potrzeby doskonalenia systemu wychowania i oświaty".
 • Konferencja nt. "Wartości społeczeństwa polskiego".
 • Konferencja nt. "Rola i znaczenie socjologii w kształceniu i wychowywaniu ekonomistów".

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)