Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3/1984

Artykuły

 • W. Siemiński: Zygmunt Pióro (1916-1984).
 • J. Kozielecki: Intelektualiści: mannheimowskie inspiracje.
  Zmiana roli zawodowej. Mannheimowskie prawdy. Postawy intelektualistów. Prawo do samospełnienia. Refleksja zamykająca.
 • K. B. Janowski: Ujmowanie sprzeczności społecznych w myśli politycznej PZPR.
  Teza o zaostrzającej się walce klasowej. Aktualność walki klasowej. Przywracanie wartości kategorii sprzeczności.
 • J. Sauś: Kapitalizm i socjalizm a klasy według Stanisława Ossowskiego.
 • J. T. Hryniewicz: Stan badań nad stosunkami własności w Polsce.
  Wstęp. Pojęcie własności środków produkcji w polskiej literaturze prawniczej. Kontrowersje związane z określeniem typu stosunków własności środków produkcji w polskiej literaturze ekonomiczno-społecznej. Subiektywne i  obiektywne aspekty własności środków produkcji. Stosunki produkcji i  własność środków produkcji. Stosunki produkcji, własność i prawo. Podsumowanie i wnioski.
 • K. Gorlach, Z. Seręga: Chłopstwo jako kategoria społeczna: dwa ujęcia.
  Wprowadzenie. Od chłopa do rolnika? Czy "nowa" klasa chłopska?
 • M. Flis: Wiodące idee strukturalizmu oxfordzkiego.
  Evans-Pritchard a Malinowski. Evans-Pritchard a Radcliffe-Brown. Koncepcja Evans-Pritcharda. Koncepcja Fortesa. Zasada strukturalna jako uporządkowanie esencjalne.
 • H. Dziewulski: Alfred Schütz - uspołecznienie pojmowania świata.
  Świadomość w ujęciu fenomenologicznym a weberowska koncepcja znaczenia. Uniwersum aktywności poznawczej działającego podmiotu. Na granicy konwencjonalizmu metodologicznego. Uspołecznienie pojmowania świata a bariera nominalizmu.
 • P. Pacewicz: Socjo-psychologiczne teorie zachowań ewolucyjnych: paradygmat zbiorowej choroby i paradygmat racjonalnego uzdrawiania świata.
  Wprowadzenie. Klasyczne wersje paradygmatu zbiorowej choroby. Spór o racjonalność zachowań rewolucyjnych. Rola mas i problem organizacji zachowań rewolucyjnych. Upadek władzy czy zwycięstwo rewolucji? Deprywacja względna czy bezwzględna? Funkcje poznawcze i ideologiczne obu paradygmatów. Zakończenie: racjonalność psychologiczna i racjonalność historyczna.
 • Z. Chlewiński: Religijność a neurotyzm i ekstrawersja (Badania mieszkańców wsi Zacisze).
  Wprowadzenie. Metoda badań i populacja. Oceny poziomu religijności. Neurotyzm i  ekstrawersja. Religijność a neurotyzm. Religijność a ekstrawersja. Religijność a neurotyzm. Religijność a ekstrawersja. Religijność a  typologia osobowości. Podsumowanie.
 • G. Nowacki: Młodzież szkolna a socjalizm.
 • Postawy uczniów wobec teoretycznych założeń socjalizmu. Społeczno-demograficzne determinanty postaw wobec teoretycznych założeń socjalizmu. Zróżnicowanie postaw młodzieży wobec ideałów i faktycznych rozstrzygnięć socjalizmu. Uwarunkowania postaw młodzieży wobec ideałów i  faktycznych rozstrzygnięć socjalizmu. Wizja socjalizmu - uogólniona rekonstrukcja.
 • I. Figaszewska, M. Kozak: Społeczny klimat reformy.
  Dyskusje nad projektem reformy (1980-1981). Reforma a kryzys: wyniki badań empirycznych. Doświadczenia realizacji.

Komunikaty z badań

 • T. Rymarz: Psychospołeczne motywy podejmowania przez młodzież studiów przygotowujących do zawodu inżyniera mechanika.

Polemiki

 • A. Kojder: W sprawie krytyki recepcji teoryj L. Petrażyckiego
 • P. Ogrodowczyk: Panu Andrzejowi Kojderowi w odpowiedzi na W sprawie krytyki recepcji teoryj L. Petrażyckiego.
 • A. Kojder: Jeden aforyzm i dwadzieścia zdań w odpowiedzi Panu P. Ogrodowczykowi.

Recenzje

 • J. Drążkiewicz: Interesy a struktura społeczna (rec. G. Ciepły).
 • W. Narojek: Struktura społeczna w doświadczeniu jednostki. Studium z socjologii współczesnego społeczeństwa polskiego (rec. K. Serafin).
 • K. Frysztacki: Organizacja życia społecznego w zbiorowości wielkomiejskiej. Studium wybranych grup mieszkańców Krakowa (rec. M. Malikowski).
 • A. Wajda: Rozwój polityczny klasy robotniczej (rec. J. J. Wiatr).
 • K. Hirszel: Robotnicy i inżynierowie. Postawy wobec pracy i wybranych wartości społecznych (rec. W. Jaśkiewicz).
 • Psychologia życia codziennego. Pod red. M. Reuchlina (rec. K. Wielecki).
 • Rodzina wiejska a struktura społeczna wsi. Wybrane zagadnienia. Pod red. H. Bednarskiego (rec. J. Zemke).
 • K. Lutyńska: Wywiad kwestionariuszowy. Przygotowanie i sprawdzanie narzędzia badawczego (rec. A. Sułek).
 • H. Schuman, S. Presser: Questions and Answers in Attitude Surveys. Experiments in Question Form, Wording, and Context (rec. A. Sułek).
 • Classes, Power and Conflict. Classical and Contemporary Debates. Ed. by A. Giddens, D. Held (rec. J. Wasilewski).

Kronika życia naukowego

 • Wydawnictwa Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Konferencja nt. "Metody ilościowe i jakościowe w budowie teorii socjologicznych".
 • "Argonauci Zachodniego Pacyfiku" (Wystawa w Muzeum Brytyjskim).

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)