Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3/1961

Teoria, metodologia i metodyka

 • S. Ossowski: Wzory nauk przyrodniczych w empirycznej socjologii
  Problem zapóźnienia. Podwójna metryka. Przeciwstawne typy socjologa. Postulaty precyzji. Osobliwości zjawisk społecznych jako przedmiotu badań. Wyjaśnianie zjawisk społecznych. Doświadczenie wewnętrzne w praktyce badawczej nauk społecznych. Resumpcja: analogie i fikcje.
 • A. Malewski: Dwa modele socjologii
  Zadanie artykułu. Dwa typy problemów. Dwa typy twierdzeń. Podział zagadnień, podział twierdzeń, podział publikacji i podział badaczy. Problem systematyzacji i kumulacji wiedzy. Problem współpracy międzynarodowej. Zakończenie.
 • J. Hochfeld: Marksowska teoria klas: próba systematyzacji (II)
  Interes klasowy, świadomość klasowa i konflikt klasowy. Problematyka zastosowań. Klasy jako agregaty społeczne i grupy społeczne. Panowanie klasowe. Dialektyka rozwoju społecznego i walka klasowa.
 • H. L. Zetterberg: O niektórych sposobach systematyzacji twierdzeń socjologicznych
  Typologia twierdzeń. Niektóre rodzaje związków przyczynowych. Od twierdzeń pospolitych do twierdzeń teoretycznych. Od twierdzeń teoretycznych do twierdzeń pospolitych. Modele stosowane przy porządkowaniu twierdzeń: inwentarz czynników determinujących; inwentarz następstw; łańcuch twierdzeń; matryce twierdzeń; modele aksjomatyczne z redukcją definicyjną; modele aksjomatyczne z redukcją twierdzeń.

Socjologia szczegółowa

 • Z. Bauman: Wzory sukcesu warszawskiej młodzieży
  Cel i metoda badania. Narzędzia analizy: orientacje, wartości, treści marzeń. Wzory sukcesu. Próba typologii.
 • D. Morawska, K. Ostrowski, J. J. Wiatr: Czytelnictwo prasy w środowisku wiejskim województwa warszawskiego
  Regionalne i polityczne funkcje prasy wojewódzkiej a problemy i metody badań: postawienie problemu; małe miasto i wieś - dwa środowiska społeczne województwa warszawskiego; regionalizm; metody badań. Profil prenumeratora: skład próbki prenumeratora; motywy prenumerowania poszczególnych pism; drogi informacji. Czytelnictwo w środowisku wiejskim: warunki społeczno-ekologiczne; prasa a radio; zapotrzebowanie czytelnicze wsi.
 • Z. Zaborowski: Psychosocjologiczne aspekty współdziałania w brygadzie roboczej
  Uwagi wstępne. Pojęcie współdziałania; sformułowanie problematyki. Charakter badań - dyrektywy metodologiczne. Techniki badań. Charakterystyka brygad. Stosunki osobowe w brygadzie. Identyfikacja z brygadą. Pozycje i  role w brygadzie a współdziałanie. Równowaga społeczna w brygadzie. Wnioski końcowe.
 • A. Zajączkowski: Plemię Aszanti - struktura władzy w okresie przemian
  Struktura polityczno-państwowa. Akoa - istotny element struktury władzy. Procesy dezintegracji. Rządy pośrednie i ich rozkład. Dalsze przemiany w  strukturze władzy.

Problemy i kierunki

 • Z. Kowalewski: Niektóre problemy socjologiczne przedsiębiorstwa socjalistycznego
  Problemy funkcjonowania przedsiębiorstwa socjalistycznego jako celowej instytucji społecznej. Problemy kształtowania osobowości w środowisku pracy. Uwagi końcowe.

Materiały

 • D. Gałaj: Komunikat z badań nad aktywnością społeczno-gospodarczą ludności rolniczej
 • E. Jagiełło-Łysiowa: Z badań nad zawodem rolnika
 • A. Pawełczyńska: Czas wolny mieszkańców miast
 • T. Miller, S. Szostkiewicz: Badania nad strukturą i ruchliwością klasy robotniczej Jugosławii

Recenzje

 • S. Nowakowski: Przeobrażenia społeczne wsi opolskiej (rec. E. Ciupak)
 • Z. Bauman: Z zagadnień współczesnej socjologii amerykańskiej (rec. J. J. Wiatr)
 • A. Matejko: Socjologia zakładu pracy (rec. A. Podgórecki, K. Doktór)
 • K. Wojciechowski: Zainteresowania młodzieży pracującej (rec. A. Kamiński)
 • S. Chodak: U progu wolności (rec. A. Kreutz)
 • Jiri Kolaja: A Polish Factory (rec. J. Szczepański)

Kronika życia naukowego

 • Doroczne zebranie Oddziału PTS w Poznaniu
 • Powołanie sekcji socjologii pracy przy Warszawskim Oddziale PTS
 • Człowiek w przedsiębiorstwie (V doroczna Konferencja Ekonomiki Przedsiębiorstw w Wiśle)
 • Z badań nad kulturą techniczną klasy robotniczej w ZSRR (konferencja naukowa w Świerdłowsku)
 • Polsko-czechosłowackie konferencje demograficzne

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)