Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1/1983

Artykuły

 • J. Mucha: Radykalizm w socjologii XX wieku.
  Wstęp. Początki socjologii. Okres międzywojenny w Europie (Szkoła Frankfurcka). Wielki kryzys w Ameryce. Początki Nowej Lewicy. Nowa Lewica. Nowa Lewica a uniwersytety. Nowa Lewica a socjologia. Prawicowy radykalizm. Zakończenie.
 • E. Hałas: Floriana Znanieckiego koncepcja definicji sytuacji a interpretacyjny paradygmat socjologii.
  Uwagi o roli analiz historyczno-socjologicznych. Interpretacyjny paradygmat socjologii. "Definicja sytuacji" i związane z nią zagadnienia. F. Znanieckiego opracowania koncepcji definicji sytuacji. Ustalenia terminologiczne F. Znanieckiego. Konkluzje.
 • J. T. Hryniewicz: Metodologiczne aspekty analizy struktury klasowej w Polsce. Stosunki produkcji, władza, klasy społeczne.
  Wstęp. Analiza cech położenia klasowego i jej znaczenie dla wyjaśnienia zachowań społecznych. Stosunki produkcji, klasy i władza klasowa - próba empirycznej weryfikacji pojęć. Zróżnicowanie społeczne i jego znaczenie dla analizy stosunków klasowych. Zakończenie.
 • J. Garewicz: Pokolenie jako kategoria socjofilozoficzna.
 • L. Niebrzydowski: Interpersonalne aspekty wymiany społecznej.
  Teoria odwzajemniania w stosunkach międzyludzkich. Teoria społecznego przenikania. Stadia rozwoju stosunków interpersonalnych.
 • K. Opolski: Oświata i demokracja - dialektyka rozwoju.
  Oświata i cele społeczne. Wiedza teoretyczna i myślenie planistyczne. Nadmiar kwalifikacji a wyzwanie przyszłości. Wykształcenie i alienacja. Zadania systemu oświaty.
 • T. Borkowski: Wpływ wykształcenia na funkcje biologiczne i ekonomiczne rodzin pozarolniczych.
  Wykształcenie rodziców a wielkość rodziny. Wykształcenie a ochrona zdrowia i  śmiertelność. Wykształcenie a zachowania konsumpcyjne. Podsumowanie.
 • J. Kwaśniewski: Determinanty postaw wobec dewiacji (Rekapitulacja wyników polskich badań empirycznych).
  Uwagi wstępne. System wartości. Częstość występowania zachowań dewiacyjnych w  życiu społecznym. Związki między poszczególnymi składnikami postaw wobec dewiacji. Cechy osobowościowe. Cechy demograficzno-zawodowe i  społeczne respondentów. Stosunek ludzi wobec prawa i moralności. Specyficzne okoliczności towarzyszące ocenianym zachowaniom. Zmienność w  czasie postaw wobec dewiacji.
 • P. Bohdziewicz: Robotnicy wielkoprzemysłowi - zróżnicowania w zakresie stylów życia i niektóre ich uwarunkowania.
  Uwagi wstępne. Cel badań. Metoda i przebieg badań. Główne wyniki badań. Zakończenie.
 • T. Przewoźniak: Typy uczestnictwa robotników w kulturze.
  Uwagi wstępne. Problematyka badawcza. Przedmiot badań i sposób analizy materiału empirycznego. Typy uczestnictwa w kulturze - próba rekonstrukcji. Demograficzne i społeczne determinanty typów uczestnictwa w kulturze. Poziom uczestnictwa robotników w kulturze na tle przebiegu ich karier zawodowych. Uwagi końcowe.
 • J. Turowski: Miejskie środowisko mieszkalne w świetle ocen.
  Koncepcja i metody badań. Mikrośrodowsko mieszkalne. Oceny osiedla i dzielnicy jako członów pośrednich środowiska mieszkalnego. Miasto jako makrośrodowisko mieszkalne.
 • A. Sosnowski, J. Walkowiak: Sąsiedztwo i jego odzwierciedlenie w świadomości mieszkańców wielkomiejskich osiedli.
  Zagadnienia wstępne. Zakres, natężenie, przestrzenny rozkład, typy i postacie styczności sąsiedzkich. Odzwierciedlenie sąsiedztwa w świadomości badanych - jego funkcje i uwarunkowania.
 • B. Synak: Zróżnicowanie adaptacji osób starszych do nowego środowiska.
  Typologia adaptacji. Przebieg adaptacji - fazy. Uwarunkowania adaptacji.

Recenzje

 • A. Schaff: Stereotypy a działania ludzkie (rec. I. Wawrzyczek).
 • R. Miller: Socjalizacja, wychowanie, psychoterapia (rec. A. Olubiński).
 • I. Białecki: Wybór szkoły a reprodukcja struktury społecznej (rec. M. Stasińska).
 • F. Adamski: Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie (rec. M. Łączkowska).
 • J. Coulter: The Social Construction of Mind. Studies in Ethnomethodology and Linguistic Philosophy (rec. J. Kolbowski).
 • J. I. Kapustin: Socjologiczny sposób życia. Aspekt ekonomiczny (rec. M. Misiuna).

Kronika życia naukowego

 • Światowa konferencja ONZ poświęcona problemom ludzi starych.
 • Konferencja nt. problematyki strukturalnej w socjologii.
 • Konferencja nt. "Stan badań nad dziejami socjologii polskiej".
 • XXI Zachodnioniemiecki Zjazd Socjologiczny.
 • Konferencja nt. przemian społeczeństwa polskiego w sytuacji kryzysu.
 • Konferencja nt. "Osobowość wobec kultury, pracy i środowiska".

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)