Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 2/1983

Artykuły

 • W. Markiewicz: Karol Marks czy Max Weber: dylemat rzeczywisty czy urojony?
 • J. Topolski: Integralność wyjaśniania historycznego w metodzie naukowej Karola Marksa.
 • B. Tuchańska: Marksowska koncepcja człowieka.
  Pojęcie człowieka w nowożytnej filozofii. Marksowska koncepcja człowieka. Miejsce koncepcji człowieka w całości Marksowskiej filozofii.
 • A. Flis: Karol Marks a teoria alienacji.
 • S. Kozyr-Kowalski: Siła robocza jako obiekt własności.
  Ekonomiczni posiadacze cudzej siły roboczej. Typowi nieposiadacze swojej siły roboczej w społeczeństwach współczesnych. Pojęcia rodzaju i składników siły roboczej (kwalifikacje i wykształcenie jako obiekty własności).
 • J. Tittenbrun: Formacja azjatycka - zarys teorii.
  Spór o azjatycki sposób teorii. Azjatycki sposób produkcji czy azjatycka formacja ekonomiczna? Marks o formacji azjatyckiej. Sposoby produkcji we wspólnotach wiejskich. Warstwa czy klasa?
 • P. Sztompka: Zmiana strukturalna społeczeństwa: szkic teorii.
  Normatywne ujęcie struktury społecznej. Ogólny model zmiany strukturalnej. Warianty zmian strukturalnych. Determinanty zmiany strukturalnej: katalog hipotez.
 • J. Szmatka: Próba strukturalistycznej koncepcji małej grupy społecznej.
 • A. Uznański: Badania nad identyfikacjami klasowymi.
  Cel artykułu i kontekst teoretyczny. Sposoby badania identyfikacji klasowych. Identyfikacje klasowe a obiektywne cechy położenia społecznego. Identyfikacje klasowe we współczesnych krajach kapitalistycznych. Wyjaśnienia identyfikacji klasowych poprzez elementy pozycji społecznej. Identyfikacje klasowe a preferencje polityczne. Uwagi końcowe.
 • W. Morawski: Samorząd pracowniczy a reforma gospodarcza.
  Koncepcje samorządu robotniczego w latach 1956-1958. Reforma WOG-owska z lat siedemdziesiątych. Miejsce samorządu pracowniczego w proteście lat 1980-1981. Koncepcje samorządu pracowniczego w rządowych i społecznych projektach reformy gospodarczej. O samorządowy kształt reformy: argumenty "za" i "przeciw". Dlaczego samorząd pracowniczy jest niezbędny - wyjaśnienie w kategoriach realizacji interesu pracowniczego. Alternatywy ustrojowo-organizacyjne. Ostatnie doświadczenia. Zakończenie.
 • J. Penc: Kształtowanie treści pracy a zachowania pracownicze.
  Uwagi wstępne. Proces przystosowania pracownika w sytuacji pracy. Technika i  organizacja produkcji a możliwości adaptacyjne człowieka. Nowe struktury pracy a przystosowanie zawodowe. Treść pracy a możność spożytkowania kwalifikacji. Implikacje postępu technicznego w opinii robotników.
 • H. Domański: Klasyfikacja zawodów jako narzędzie analizy systemu uwarstwienia społecznego.
  Wstęp. Trafność klasyfikacji zawodów. Metody opracowywania trafnych klasyfikacji zawodów. Charakterystyka MNA. Podstawowe wyniki analizy. MNA jako podstawa opracowania klasyfikacji zawodów. Zakończenie.
 • Z. Zaborowski: Teoria równości.
  Uwagi wstępne. Dowartościowanie i odwartościowanie. Wskaźniki i formy dowartościowania i  odwartościowania. Osobowość a dowartościowanie i odwartościowanie. Potrzeba równości. Formy komparacji i oceny nierówności. Waloryzacja interpersonalna. Władza, dominacja, awanse. Psychospołeczne efekty nierówności. Problemy psychospołeczne w świetle teorii równości. Uwagi końcowe.
 • J. Daszkowski: Społeczna psychologia odpowiedzialności.
 • K. Pospiszył: Charakter narodowy w świetle międzykulturowych badań kwestionariuszami Eysencków.
  Wprowadzenie. Neurotyczność. Ekstrawersja-introwersja. Psychotyzm. Zakończenie.

Komunikaty z badań

 • H. Najduchowska: Droga na studia i wartość studiów.
 • E. Masłyk: Górnicy w obliczu kryzysu kraju i w górnictwie węgla kamiennego.
 • Z. Klupś, J. Leoński, K. Podemski: Ekspertyza sądowa socjologów w sprawie zajść w Koninie w dn. 9 i 10 sierpnia 1981 r.

Polemiki

 • G. Ekiert, A. Marcinkowski: O pewnej propozycji badania strajków.

Recenzje

 • Komentarz do książki E. Goffmana: Forms of Talk (M. Czyżewski).
 • Metodologiczne problemy badań nad rodziną. Pod red. Z. Tyszki (rec. B. Affeld).
 • Polacy w historii i kulturze krajów Europy Zachodniej. Słownik bibliograficzny. Pod red. K. Kwaśniewskiego, L. Trzeciakowskiego (rec. A. Kwilecki).
 • Z. Zagórski: Drobnomieszczaństwo dolnośląskie. Studium socjologiczne (rec. Z. Klupś).
 • M. Castells: Kwestia miejska (rec. M. Roguszka).
 • C. H. Weiss, M. J. Bucuvalas: Social Science Research and Decision Making (rec. T. Dąbrowski).
 • Siemiejstwo i socjalno-demografsko razwitije. Pod red. M. Minkowa (rec. H. Worach-Kardas).

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)