Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 4/1983

Artykuły

 • M. Marody, K. Nowak: Wartości a działania (O niektórych teoretycznych i metodologicznych problemach badania wartości i ich związków z działaniem).
 • W. Kwaśniewicz: Makrostrukturalne aspekty kryzysu lat osiemdziesiątych.
  Wprowadzenie. Przeobrażenia makrostruktury społeczeństwa polskiego po II wojnie światowej. Dylematy związane ze strukturą społeczeństwa socjalistycznego. Kilka propozycji do zarysu strukturalnej interpretacji Sierpnia '80. Zakończenie.
 • T. J. Makowska, L. Adamczuk: Robotnicy w dwu sytuacjach konfliktowych.
  Inicjatywna rola stoczniowców w kolejnych strajkach. Rola stoczniowców w tworzeniu struktur organizacyjnych strajku. Artykulacja interesów. Walka o uznanie postulatów strajkowych.
 • D. Poliński: Marksistowska koncepcja interesów w badaniach polskich - problemy i stanowiska.
  Czym są interesy? Jaka jest geneza interesów? Jaki charakter mają interesy? Jakiego rodzaju występują interesy? Jakie relacje zachodzą między interesami? Jakie są stadia transformacji interesów? Jakie funkcje pełnią interesy? Na czym polega koordynacja interesów?
 • J. Czabajski: Propozycja socjoaksjologicznego ujęcia kategorii stosunku do pracy.
 • K. Sopuch: Postawy wobec życia a struktura społeczna.
  Postawy wobec życia a ocena zjawisk społecznych. Wybrane elementy struktury społecznej a ocena zjawisk społecznych.
 • A. Szpociński: Kanon historyczny.
  Pamięć zbiorowa a pamięć indywidualna (Trzy wymiary pamięci zbiorowej). Reguły kulturowe kanonu historycznego. "Przeszłość własna" w okresach gwałtownych przemian i "przeszłość własna" okresów stabilizacji.
 • K. Z. Sowa: O jednym z możliwych sposobów interpretacji dziejów socjologii polskiej.
 • P. Ogrodowczyk: Leon Petrażycki - zagadnienia krytyki i recepcji teorii.
 • J. Szatkowska: Model formacji azjatyckiej. Zastosowanie do analizy procesu modernizacji w Indiach.
  Ogólna charakterystyka azjatyckiego sposobu produkcji. Cechy wspólnoty gminnej w azjatyckim sposobie produkcji. Stosunki własności w formacji azjatyckiej.
 • A. Axer: Społeczne systemy oparcia w środowisku chorego psychicznie.
  Co to jest "społeczny system oparcia"? Społeczne systemy oparcia w świetle badań empirycznych. Społeczne systemy oparcia - przegląd koncepcji teoretycznych.
 • B. Dobek: Charles de Gaulle - przywódca charyzmatyczny?.
  Wstęp. Pozaosobowościowe determinanty przywództwa. Osobowościowe determinanty przywództwa. Stosunek do ideologii i partii politycznych. Stosunek do współpracowników. Styl kierowania. Kontakty ze społeczeństwem.

Recenzje

 • B. Gołębiowski: Dialog pokoleń. Studia nad socjologicznymi i kulturowymi zagadnieniami dialogu i następstwa pokoleń w Polsce XX wieku (rec. M. Sudak-Grabowska).
 • Z badań nad przeobrażeniami świadomości społecznej w Polsce Ludowej. Pod red. H. Jadama i D. Markowskiego (rec. A. Szumakowicz).
 • J. J. Wiatr: Drogi do wolności. Polityczne mechanizmy rozwoju krajów postkolonialnych (rec. Cz. Mojsiewicz).
 • W. D. Szapiro: Czełowiek na piensii. Socjalnyje probliemy i obraz żyzni (rec. H. Worach-Kardas).

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)