Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3/1962

Artykuły

 • J. Szczepański: Mitologizacja intelektualistów
  Zagadnienie. Zmieniające się definicje. Mitologizacja intelektualistów.
 • M. Hirszowicz: Kilka uwag ogólnych na temat funkcjonalizmu w socjologii
  Funkcjonalizm- przegląd kategorii: Bronisław Malinowski - funkcjonalna koncepcja kultury; Radcliffe Brown - analogia organiczna i pojęcie systemu społecznego; makrofunkcjonalizm Talcotta Parsonsa; struktury jako pochodne funkcjonalnych wymogów systemu; Merton - funkcje ukryte i  jawne, funkcje i dysfunkcje, zagadnienie funkcjonalnych alternatyw. Partykularyzm teoretycznych założeń szkoły funkcjonalnej. Sprawy metody. Funkcjonalizm a materializm historyczny.
 • L. Kołakowski: Cogito, materializm historyczny, ekspresyjna interpretacja osobowości
  Dwuznaczności kartezjańskie. Personalizm subiektywistyczny. Osobowość jako konstrukcja życia potocznego. Karola Marksa idea osobowości. Personalizm i indywidualizm mieszczański. Dynamiczna i ekspresyjna interpretacja osobowości.
 • A. Sarapata: Iustum pretium
  Problem badawczy. Sposób przeprowadzania badania. Wyniki badań: korzyści materialne, poważanie a słuszna płaca; minimum i maksimum słusznej pracy.
 • A. Tymowski: Dochody a sposób wydatkowania
  Metoda i cel badań. Kształtowanie się średniej elastyczności dochodowej. Kształtowanie się elastyczności zawodowej w miarę wzrostu zamożności. Kształtowanie się elastyczności dochodowej w zależności od charakteru pracy.
 • P. Kryczka: Rodzina a problem wykolejenia i reedukacji nieletnich przestępców (na podstawie badań przestępczości nieletnich w Lublinie)
  Rodzice dobrzy. Samotne matki. Powtórne małżeństwa. Rodziny rozbite. Alkoholizm. Rodziny skłócone. Praca matek poza domem. Rodzeństwo. Wnioski.
 • A. Wallis: Niektóre zagadnienia socjologiczne środowisk plastyków
  Kariera artysty-plastyka. Ideologia zawodowa środowiska plastyków.
 • J. Rudzki: "Bild-Zeitung" jako narzędzie kształtowania opinii politycznych i integracji społeczeństwa NRF (październik-grudzień 1961)
  Sprawa wyboru. Ogólna charakterystyka badanego pisma. Forma "Bild-Zeitung". Charakterystyka techniki badawczej. Aspekt ilościowy problematyki politycznej w "Bild-Zeitung". Polityka wewnętrzna na łamach "Bild-Zeitung". Tradycje narodowe. Problem Berlina. Wzór "pozytywnego Niemca". Sport w służbie polityki. Przeciw ZSRR. "Bild-Zeitung" wobec kolonializmu. Wnioski.

Problemy i kierunki

 • M. Sokołowska: Socjologia i medycyna
  Społeczno-biologiczny charakter medycyny. Wzrost zainteresowania problemami społecznego uwarunkowania procesów zdrowia i choroby oraz socjologicznymi aspektami opieki zdrowotnej: przemiany demograficzne i zdrowotne; rozwój nauk medycznych - pojęcie wieloprzyczynowości choroby, względność pojęć "zdrowie" i "choroba", rozwój epidemiologii, powrót do "całego człowieka"; zmiany w organizacji i działalności służby zdrowia; rozwój nauk społecznych - wielospecjalistyczne podejście do zagadnień badawczych, "czynnik ludzki" w procesach zdrowia i choroby, ekonomiczny koszt choroby i cena zdrowia, wpływ ustroju politycznego na kształtowanie się potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej, ocena działalności służby zdrowia, "społeczność terytorialna jako pacjent".

Polemiki

 • J. Szczepański: W sprawie recenzji pracy pt. "Wykształcenie a pozycja społeczna inteligencji"
 • Z. Bauman: Replika autora recenzji

Materiały

 • A. Matejko: Wzrost liczby pracowników umysłowych
 • J. Malanowski: Rozwody w 1958 roku w Warszawie
 • Z. Michałkiewicz: Z badań nad przydatnością zawodową robotników starszych wiekiem w łódzkim przemyśle bawełnianym
 • Z. Gostkowski, M. Gostkowska: Ziemie Zachodnie w oczach młodzieży

Recenzje

 • R. Turski: Dynamika przemian społecznych w Polsce (rec. Z. Bauman)
 • E. Ciupak: Parafianie - wiejska parafia katolicka (rec. J. Malanowski)
 • J. Kuczyński: Postawy światopoglądowe chłopów (rec. Lili Maria Szwengrub)
 • J. J. Wiatr: Wojsko, społeczeństwo, polityka w Stanach Zjednoczonych (rec. F. Malczewski)
 • A. Zajączkowski: Główne elementy kultury szlacheckiej w Polsce; ideologia a struktury społeczne (rec. A. Gella)
 • J. Pieter: Poznawanie środowiska wychowawczego (rec. A. Kamiński)
 • A. Majda: Wychowanie seksualne dzieci i młodzieży (rec. H. E. Malewska, M. Sokołowska)

Kronika życia naukowego

 • Socjologiczne badania pracy w ośrodku paryskim

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)