Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1/1963

Artykuły

 • A. Sarapata: Uwagi o przedmiocie, problematyce i metodzie socjologii ruchliwości społecznej
  Podstawowe pojęcia socjologii ruchliwości społecznej. Krytyka stosowanych skal ruchliwości pionowej. Przedmiot socjologii ruchliwości społecznej. Powszechność i ogólne przyczyny pionowej ruchliwości społecznej. Czynniki i instytucje selekcji; struktura szans. Aspiracje i skłonność do ruchu. Pomiar ruchliwości społecznej. Społeczeństwo otwarte; ideologia ruchliwości; percepcja ruchliwości. Metody i źródła. Kierowanie procesami ruchliwości społecznej.
 • B. Gałęski: Niektóre problemy struktury społecznej w świetle badań wiejskich
  Ujęcie społecznej struktury. Dziedziny badań nad strukturą społeczną. Uwagi o  przydatności empirycznej pojęcia "klasa społeczna". Proces koncentracji kapitału i klasowe rozwarstwienie wsi. Zmiany społecznej struktury wsi w  warunkach socjalistycznego uprzemysłowienia
 • A. Malewski: Stopień rozbieżności czynników statusu i jego następstwa
  Definicja statusu, czynników statusu i rozbieżności czynników statusu. Następstwa rozbieżności statusu. Status wysoki i pewny i jego konsekwencje. Rozbieżności czynników statusu członków grupy a układ stosunków w  grupie.
 • J. Malanowski: Przemiany w pozycji społecznej drobnomieszczaństwa w nie uprzemysłowionych miasteczkach polskich w latach 1938-1960 (Zarys problematyki badawczej)
  Zmiany w liczebności czynnych zawodowo przedstawicieli klasy drobnomieszczańskiej w latach 1938-1960. Pozycja społeczna drobnomieszczaństwa w małych miastach do roku 1938. Przemiany powojenne w  pozycji społecznej klas pośrednich.
 • S. Nowakowski: Zmiany warunków integracji w procesie rozwoju miasta na Ziemiach Zachodnich
  Pierwsze stadium integracji: grupy regionalne. Drugie stadium integracji: przezwyciężanie barier regionalnych. Czynniki integracji.
 • P. Kryczka: Kierunki przemian ośrodka ponadgromadzkiego (Annopol - tworzenie się ośrodka przemysłowo-miejskiego w rejonie rolniczym)
  Uwagi wstępne. Przedmiot badań i metoda. Powstanie ośrodka i jego fazy rozwojowe. Lokalizacja kopalni fosforytów i zmiany społeczne: migracja lokalna; "handel" czy "przemysł" - wzory sukcesu życiowego, stereotyp i  rzeczywistość; kategoria chłopów-robotników i pozycja rolnictwa. Nowe środowisko społeczne: "starzy" i "nowi" - zadawnione konflikty i  kształtowanie się "nowego"; czynniki więzi społecznej; stabilizacja ludności. Wnioski końcowe.
 • S. Szostkiewicz: Przemiany w strukturze cech społecznych załogi FSO w latach 1956-1961
  Kategorie pracownicze. Płeć. Wiek. Pochodzenie społeczne. Przynależność społeczna. Wykształcenie: robotnicy; pracownicy inżynieryjno-techniczni; pracownicy administracyjni. Staż pracy pracowników FSO. Przynależność organizacyjna. Miejsce zamieszkania. Dalsze analizy i problemy.
 • J. Henisz: Ruchliwość geograficzna a choroby psychiczne
  Terminy i pojęcia. Trudności metodologiczne. Różnice kulturowe a osobowość społeczna imigranta. Migracje a zdrowie psychiczne. Migracje międzynarodowe a częstość występowania zaburzeń psychicznych. Migracja wewnętrzna a częstość występowania chorób psychicznych. Migracja a  rodzaj zaburzeń psychicznych. Narodowość, rasa, długość lat spędzonych na emigracji a choroby psychiczne. Pobyt na emigracji a dostęp do leczenia i metody leczenia. Związek przyczynowy czy współistnienie? Perspektywy badań psychiatryczno-społecznych w Polsce.
 • S. Chodak: Procesy urbanizacyjne w "czarnej" Afryce a przemiany struktury społecznej
  Miasta nowe i stare. Warunki bytowe mieszkańców miast. Skutki społeczne migracji do miast. Instytucje życia miejskiego. Konflikt orientacji. Struktura klasowa i uwarstwienie prestiżowe. Wpływ urbanizacji na życie polityczne.
 • A. Gella: Dzieje hipotezy Fredericka J. Turnera
  Amerykańskie pogranicze. "Hipoteza pogranicza". Twórca "frontier hypothesis". Krytyka i jej podłoże. Odrodzenie "frontier hypothesis".
 • T. Pfabé: Wpływ islamu na zmiany struktury prestiżu
  Tradycyjne struktury społeczne. Modyfikacja struktury społecznej wskutek pojawienia się islamu. Modyfikacje struktury społecznej w wyniku rozwoju islamu. Pozycja niewolników w islamie. Prestiż społeczny a instytucja małżeństwa.

Polemiki

 • A. Siciński: O studiowaniu zachowań werbalnych i zachowań niewerbalnych - czyli odpowiedź na uwagi polemiczne I. Majchrzak

Recenzje

 • Studia nad rozwojem klasy robotniczej, cz II. Praca zbiorowa pod redakcją J. Szczepańskiego (rec. K. Doktór, Z. Kruszyński)
 • Kazimierz Żygulski: Film w środowisku robotniczym (rec. R. Zimand)
 • Jerzy Lutosławski: Człowiek w przedsiębiorstwie przemysłowym (rec. K. Doktór)
 • Zbigniew Pietrasiński: Sprawne kierownictwo (rec. A. Matejko)
 • Bogusław Gałęski: Społeczna struktura wsi. Problematyka i metoda badań (rec. J. Danecki)
 • Dyzma Gałaj: Aktywność społeczno-gospodarcza chłopów - studium szczegółowe na podstawie wsi Bocheń, pow. łowickiego (rec. M. Trawińska-Kwaśniewska)
 • Zygmunt Bauman: Socjologia na co dzień (rec. J. Sowa)
 • Stanisław Ehrlich: Grupy nacisku w strukturze politycznej kapitalizmu (rec. J. J. Wiatr)
 • Stefania Dzięcielska: Sytuacja społeczna dziennikarzy polskich (rec. K. Szyndzielorz)
 • Adam Podgórecki: Socjologia prawa (rec. H. Leszczyna)

Kronika życia naukowego

 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne w roku 1961/1962
 • Drogi rozwoju socjologii radzieckiej
 • Piąty Światowy Kongres Socjologiczny
 • Sesja Rady naukowej Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich
 • Z problematyki badań nad kulturą masową
 • Metodologiczne dyskusje etnografów
 • Nauki społeczne a postęp techniczny
 • II Międzyuczelniane Sympozjum Socjologiczne

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)