Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3/1963

Artykuły

 • W. Wesołowski: Klasa panująca i elita władzy: wymiary analizy stosunków wzajemnych
  Wstęp. Podstawowe rozróżnienia. Klasa i elita. Władza klasy i władza elity. Elita władzy i interesy klasowe. Uwagi końcowe.
 • J. Szczepański: Zagadnienia wykształcenia ogólnego i zawodowego w szkolnictwie wyższym
 • R. Gałęski: Zawód jako kategoria socjologiczna. Formowanie się zawodu rolnika
  Społeczne osobliwości zawodu rolnika. Definicja zawodu, proces profesjonalizacji. Struktura zawodowa i struktura klasowa. Proces profesjonalizacji pracy rolnika we współczesnej Polsce.
 • R. Turski: Struktura społeczno-zawodowa "chłopów-robotników"
  Determinanty historyczne i współczesne. Problematyka definicji grupy "chłopów-robotników". Kryteria zróżnicowania społecznego grupy "chłopów-robotników": "robotnicy z działką"; "robotnicy-chłopi"; "chłopi-robotnicy". Urbanizacja zawodowa wsi.
 • K. Zawistowicz-Adamska: Zawody pozarolnicze w wiejskiej kulturze tradycyjnej
  Rzemiosło i rękodzieło wiejskie. Rybołówstwo. Pasterstwo. Flisactwo. Wnioski.
 • H. Najduchowska: Awans zawodowy robotników
  Analiza pojęcia. Wymiary awansu zawodowego robotników. Awans międzygeneracyjny. Poglądy robotników na sprawy awansu. Stosunek do awansu międzywarstwowego. Pracownicy umysłowi z awansu.
 • J. Waluk: Postawy kobiet wobec własnej pracy zawodowej
  Motywy podjęcia i porzucenia pracy wśród pracownic fizycznych. Opinie pracownic fizycznych o pracy zawodowej kobiet. Identyfikacja pracownic fizycznych z pracą zawodową. Motywy podjęcia i porzucenia pracy przez pracownice umysłowe. Opinie pracownic umysłowych o pracy zawodowej kobiet. Identyfikacja pracownic umysłowych z pracą zawodową. Opinie na temat możliwości i trudności podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • M. Sokołowska: Nieznane środowisko pracy: gospodarstwo domowe
  Rola społeczna problemu. Pojęcie "pracy domowej". Gospodarstwo domowe jako środek organizacji konsumpcji. Podział funkcji w gospodarstwie domowym. Ranga społeczna pracy domowej. Konsumpcyjna a produkcyjna funkcja gospodarstwa domowego.
 • J. Woskowski: Z badań nad pozycją społeczną nauczycieli szkół podstawowych
  Wstęp. Wzrost liczny nauczycieli szkół podstawowych w Polsce. Wiek i staż pracy nauczycieli. Pochodzenie środowiskowe i społeczne nauczycieli.
 • A. Matejko: Społeczne warunki pracy twórczej
  Dziennikarz na tle swojej redakcji. Pracownicy handlu zagranicznego. Młodzi inżynierowie. Wnioski.

Recenzje

 • Witold Kula: Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego (rec. Z. Bauman)
 • Jerzy J. Wiatr: Szkice o materializmie historycznym i socjologii (rec. S. Widerszpil)
 • Włodzimierz Wesołowski: Studia z socjologii klas i warstw społecznych (rec. J. Malanowski)
 • Pedagogika dorosłych, praca zbiorowa pod red. Kazimierza Wojciechowskiego (rec. A. Kamiński)
 • Andrzej Józef Kamiński: Militaryzm niemiecki. Główne zagadnienia społeczne i polityczne (rec. J. Banaszkiewicz)
 • Kurpie-Puszcza Zielona, pod red. Anny Kutrzeba-Pojnarowej (rec. J. Szczepański)
 • Nabytki socjologiczne Biblioteki IFiS PAN (A. Rudzińska)

Kronika życia naukowego

 • Konferencja Socjologii Zawodów; Łódzki Ośrodek Socjologiczny
 • Zakład Socjologii Wsi IFiS PAN i Pracownia Socjologii Wsi IER
 • Powołanie Sekcji Socjologii Prawa przy PTS

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)