Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 4/1963

Artykuły

 • S. Ossowski: Zoologia społeczna i zróżnicowanie kulturowe
  Trojaki zasięg socjologicznych uogólnień. Prawa antroposocjologii i  powszechniki kulturowe. Skala uogólnień zoosocjologicznych. Systematyka filogenetyczna i typologia obyczajów. Empiryczny sens totemizmu. Zoologia i behawioryzm. "Nauka ludzka", zróżnicowanie kulturowe i  dewiacje osobnicze.
 • A. Podgórecki: Socjotechnika
  Wstęp. Zakres socjotechniki. Typy wypowiedzi socjotechnicznych. Zasady socjotechniki. Wnioski.
 • J. Karpiński: Socjologiczne i metodologiczne spojrzenie na socjologię
 • W. Wiśniewski: Wpływ sposobu stawiania pytań w ankiecie na rodzaj odpowiedzi (Eksperyment metodologiczny)
  Sformułowanie zagadnienia. Redakcja pytania a rozkłady odpowiedzi. Typy poglądów i  działalności ocenione przez badanych jako szkodliwe. Wpływ redakcji pytania eksperymentalnego na rozkład odpowiedzi w innych pytaniach kwestionariusza. Podsumowanie.
 • W. Świda: Wpływ zmian ustrojowych i demograficznych na przestępczość w Polsce
  Struktura ludności Kalisza w roku 1952. Zmiany w strukturze przestępczości a  zmiana ustroju. Krytyka Geilkego: przestępstwa w dziedzinie przemysłu; przestępstwa związane ze stosunkami mieszkaniowymi w mieście; przestępstwa na tle prostytucji; przestępstwa popełniane przez służbę domową na szkodę pracodawcy.
 • J. Turowski: Studium socjologiczno-urbanistyczne miasta (Badania miasta Świdnika)
  Socjologia i urbanistyka. Koncepcja badań. Z historii miasta. Od osiedli przyzakładowych do miast. Miasto młodych. Miasto jednofabryczne. Czy miasto "kuternoga"? Powstawanie mikroregionu i nowe funkcje miasta. Czynniki stabilizacji i więzi społecznej. Praktyczna rola badań i "druga młodość Świdnika".
 • B. Dziemidok: Społeczna rola komizmu
  Powszechność lęku przed ośmieszeniem. Rola kpiny i szyderstwa w życiu ludów pierwotnych. Wychowawcze możliwości komizmu w społeczeństwie cywilizowanym. Śmiech jako oręż walki społecznej: możliwości wykorzystania komizmu w walce ideologicznej i politycznej; komizm jako narzędzie walki o postęp; komizm na służbie konserwatyzmu i konformizmu; rola twórczości komicznej w czasie wojny; napaści na satyrę i jej postępowych twórców. Poznawcze wartości komizmu. Komizm jako źródło higieny psychicznej i rozrywki.
 • D. Techniczek: Badania z dziedziny gerontologii społecznej w Wielkiej Brytanii
  Wstęp. Terminologia. Badania komitetu pod kierownictwem Rowntree: możliwość zatrudnienia osób starszych; wnioski. Badania J. H. Sheldona: stan fizyczny osób starszych; zdrowie psychiczne; stosunki rodzinne - wzajemność ponoszonych ofiar; wyniki badań Sheldona. Badania P. Townsenda: rodzinny system opieki; rozszerzona rodzina; stosunki między mężem a żoną; emerytura; obniżenie stopy życiowej; izolacja społeczna i  samotność; konkluzja i postulaty Townsenda; metody pracy Townsenda. Wyniki 33 prac badawczych dokonanych w okresie 1945-1958.

Polemiki

 • H. Muszyński: Eksperyment na cenzurowanym (W sprawie krytycznych uwag Z. Zaborowskiego na temat eksperymentu A. Malewskiego)
 • A. Gella: Fatum Ludwika Gumplowicza
 • A. Ziemilski: W sprawie artykułu A. Kłoskowskiej »Wzory i modele w socjologicznych badaniach rodziny«

Kronika życia naukowego

 • Kronika Działu Socjologii IFiS Pan (styczeń-maj 1963)
 • Sesja naukowa Instytutu Gospodarstwa Społecznego
 • Polski numer "Quaderni di Sociologia Rurale"
 • Psycho-socjologiczne aspekty pracy marynarza
 • Socjologiczna problematyka zawodu rolnika

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)