Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1/1964

Artykuły

 • J. Szczepański: Założenia i zagadnienia badań nad klasą robotniczą
 • Z. Bauman: Metodologiczne zagadnienia badań nad strukturą robotniczą
  Dwie perspektywy w badaniach robotników. Skład a struktura klasy robotniczej. Problem "podkultury robotniczej". Robotnicy jako siła polityczna. Warunki bytowe robotników. Niektóre problemy historii. Resumpcja.
 • S. Widerszpil: Tendencje zmian w składzie klasy robotniczej w uprzemysłowionych społeczeństwach kapitalistycznych i w Polsce Ludowej
  Kierunki zmian struktury społeczno-zawodowej ludności i zasięgu klasy robotniczej w rozwiniętych krajach kapitalistycznych. Kierunki zmian struktury społeczno-zawodowej w Polsce współczesnej. Niektóre dane o  pochodzeniu społecznym, stażu pracy i wykształceniu polskich robotników. Pojęcie "klasy robotniczej" i kryteria jej wyróżniania w społeczeństwie budującym socjalizm.
 • A. Sarapata: Niektóre zagadnienia ruchliwości społecznej w badaniach nad klasą robotniczą w Polsce
  Przestrzeń i ruchliwość społeczna w ujęciu socjologów amerykańskich. Przestrzeń i  ruchliwość społeczna w społeczeństwie kapitalistycznym a we współczesnym społeczeństwie polskim. Propozycja przedmiotu ruchliwości społecznej. Niektóre aspekty znaczenia badań nad ruchliwością społeczną. Zagadnienie wykształcenia klasy robotniczej. Związki klasy robotniczej z innymi grupami społecznymi. Płynność załóg jako zagadnienie ruchliwości społecznej. O potrzebie poznawania losów życiowych badanych.
 • Sprawozdanie z dyskusji
 • M. Jarosińska: Pozafabryczne środowisko społeczne młodych metalowców pochodzenia polskiego
  Założenie rodziny jako przejaw stabilizacji życiowej. Grupa koleżeńska. Autorytety. Środowisko społeczne związane z miejscem zamieszkania. Rodzeństwo i zamieszkali w mieście krewni robotnika pochodzenia chłopskiego. Więzi z rodziną na wsi.
 • R. Dyoniziak: Rozbieżność między bieżącymi zadaniami a istotnymi celami przedsiębiorstwa produkcyjnego
  Wstęp: techniczna organizacja przedsiębiorstwa; przedsiębiorstwo jako system społeczny. Realizacja planu produkcyjnego: główne grupy zawodowe; kwalifikacje; zadania przedsiębiorstwa; wykonanie planu a postęp techniczny; normy techniczne a postęp techniczny; stan wynalazczości. Realizacja celów przedsiębiorstwa jako systemu społecznego.
 • I. Majchrzak: Grupa przestępcza w zakładzie pracy
  Wstęp. Techniki działania przestępczego a struktura grupy przestępczej; techniki przestępstwa; relacje między funkcją służbową a funkcją przestępczą; działalność W. Ostrowskiego. Zasady podziału zysku w grupie przestępczej: udział w zysku a pozycja członka grupy; formy udziału w  zysku. Kooptacja jako warunek trwałości grupy: determinacja i wybór. Pracownicza organizacja przestępcza a inne formy przestępczych organizacji: banda chuligańska; szajka złodziejska; grupa przestępcza w  zakładzie pracy.
 • R. Bićanić: Przemiany społeczne i progi rozwoju ekonomicznego
 • S. Chodak: Funkcje społeczne systemów partyjnych "Czarnej" Afryki
  Systemy partyjne Europy Zachodniej a specyfika Afryki. Jednopartyjność w  Afryce. Funkcja integracji narodowej. Funkcje kierownictwa ekonomicznego. Funkcja awansu społecznego. Partia jako instytucja modernizacji.

Recenzje

 • M. Ossowska: Socjologia moralności. Zarys zagadnień (rec. A. Podgórecki)
 • Socjologia religii. Wprowadzenie. Opracowanie i wybór F. Howarta (rec. Z. Poniatowski)
 • S. Żółkiewski: Przepowiednie i wspomnienia (rec. J. J. Wiatr)
 • K. Kelles-Krauz: Pisma wybrane (rec. Z. Krawczyk)
 • J. Chałasiński: Kultura amerykańska. Formowanie się kultury narodowej w Stanach Zjednoczonych (rec. A. Kłoskowska)
 • Z. Wójcik: Rozwój pojęcia inteligencji. Z badań klasy robotniczej i inteligencji t. XI, pod red. J. Szczepańskiego (rec. R. Turski)
 • W. Caban: Absencja w przemyśle włókienniczym na przykładzie Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. F. Dzierżyńskiego w Łodzi (rec. S. Szostkiewicz)
 • Robotnicy na wczasach w pierwszych latach Polski Ludowej. Studia i materiały pod redakcją D. Dobrowolskiej (rec. W. Bielicki)
 • Problemy pracy w ZSRR. Wyboru dokonali K. Owoc i A. Rajkiewicz. Przedmowa A. Rajkiewicza (rec. J. Kulpińska)
 • Pamiętniki osadników Ziem Odzyskanych, opracowali Z. Dulczewski i A. Kwilecki, przedmowa W. Markiewicza (rec. F. Jakubczak)
 • Nabytki socjologiczne w Bibliotece Instytutu Filozofii i Socjologii PAN - drugi i trzeci kwartał 1963 (A. Rudzińska)

Kronika życia naukowego

 • Dyskusja o roli socjologa w zakładzie: Miejsce socjologa w  instytucjach pracy; Kształcenie kadr socjologicznych dla przemysłu; Socjolog w przedsiębiorstwie rolnym
 • Konferencja socjologiczno-urbanistyczna w Lublinie
 • Konwersatorium pracy kobiet w IFiS Pan
 • III Międzyuczelniane Sympozjum Socjologiczne: Warsztat Badawczy socjologa.

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)