Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 2/1964

Artykuły

 • R. Turski: Procesy profesjonalizacji pracy na tle industrializacji i urbanizacji w Polsce Ludowej
 • W. Wesołowski: Proces zanikania różnic klasowych. Problematyka teoretyczna i badawcza
  Perspektywy. Marksowska teoria struktury klasowej a społeczeństwo socjalistyczne. Procesy dekompozycji cech klasowych.
 • S. Nowakowski: Miasta Ziem Zachodnich
  Wielkość miast. Czynniki miastotwórcze. Procesy integracyjne. Nowa społeczność miejska.
 • J. Malanowski: Rozmieszczenie przestrzenne. Ludność i typologia miast województwa warszawskiego
  Wstęp. Rozmieszczenie przestrzenne miast. Typologia miast województwa. Ludność miejska województwa.
 • J. Turowski: Przemiany rodziny wiejskiej w Polsce pod względem ośrodka przemysłowego
  Uwagi wstępne. Obraz dawnej rodziny wiejskiej. Zmiany w funkcjach rodziny. Zmiana relacji między gospodarstwem rolnym a domowym. Podział czynności i  ról. Ustrój i podział władzy. Stosunki między rodzicami a dziećmi.
 • J. Danecki: Problemy czasu wolnego w warunkach miejskich
  "Czas wolny" jako funkcja procesów industrializacji i urbanizacji. Nadwyżki, wymogi i potrzeby wolnoczasowe. Prawo wolnego czasu - żywiołowy charakter jego działania w społeczeństwie kapitalistycznym. "Problem wolnego czasu". Aktualne zasoby wolnoczasowe - "demokratyzacja" wolnego czasu; stan i perspektywy w ZSRR. "Socjologia wolnego czasu" - czas wolny a socjalistyczny system wartości. Problematyka czasu wolnego w  Polsce - dwa etapy socjalistycznej industrializacji. Sprzeczności okresu stabilizacji. Przebieg procesów industrializacyjnych a zasoby wolnoczasowe w Polsce. Wyznaczniki i struktura wolnego czasu. Możliwości materialne, kultura i organizacja wolnego czasu.
 • W. Narojek: Mechanizm podejmowania decyzji w mieście (studium przypadku)
  Charakterystyka spraw. Wniosek, decyzja i polecenie. Lokalne ośrodki decyzji. Problem autonomii lokalnej. Konkluzje.
 • J. Ziółkowski: Osiedle jako system społeczny
  Wstęp. Rozwój urbanistyczno-socjologicznej koncepcji osiedla. Osiedle a teorie więzi społecznej. Sąsiedztwo przestrzenne a sąsiedztwo społeczne na wsi i w mieście. Warunki powstawania i rodzaje więzi społecznej w osiedlu. Osiedle heterogeniczne czy homogeniczne społecznie? Współżycie społeczne w różnych typach osiedli. Zagadnienie samowystarczalności społecznej osiedla.
 • A. Wallis: Socjologia miasta a planowanie urbanistyczne
  Weryfikacja pojęć. Najprostsze badania ankietowe. Wskaźniki i współczynniki. Społeczna struktura miasta. Stratyfikacja mieszkańców a kształt miasta i  formy korzystania z niego. Podwójne obcowanie z miastem. Migracje. Miasto idealne. Społeczny mechanizm rozwoju miasta. Prognozy. Trudności współpracy.

Problemy i kierunki

 • J. Szczepański: Dyskusyjne zagadnienia metodologiczne współczesnej socjologii polskiej
  Zagadnienia ontologiczne. Zagadnienia epistemologiczne. Zagadnienia terminologiczne. Zagadnienia adekwatności metody. Inne możliwości systematyzacji zagadnień do dyskusji.
 • H. Stasiak: Pojęcia związane z terminem "funkcja" w socjologii
  Termin "funkcja" w nawiązaniu do znaczenia biologicznego. Pojęcia systemu społecznego. Systemy rozpatrywane ze względu na ich trwanie, cel, bądź użyteczność. Funkcja w sensie instytucjonalnym. Termin "funkcja" w  nawiązaniu do znaczenia matematycznego. Zakończenia i wnioski.

Recenzje

 • J. Szczepański: Elementarne pojęcia w socjologii (rec. J. J. Wiatr)
 • J. Szczepański: Socjologiczne zagadnienia wyższego wykształcenia (rec. A. Kamiński, A. Matejko)
 • A. Matejko: Praca i koleżeństwo; zagadnienia socjologii pracy (rec. M. Jarosińska)
 • M. Dziewicka: Chłopi-robotnicy, wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez IER (rec. R. Turski)
 • M. Sokołowska: Kobieta pracująca. Socjomedyczna charakterystyka pracy kobiet (rec. M. Trawińska)
 • J. Kowalski: Psychologiczna teoria prawa i państwa Leona Petrażyckiego (rec. A. Podgórecki)
 • Z. Zaborowski: Psychologia społeczna a wychowanie (rec. A. Matejko)
 • Nabytki Biblioteki IFiS PAN - czwarty kwartał 1963 (A. Rudzińska)

Kronika życia naukowego

 • Z działalności Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w roku 1963
 • Katowicki Ośrodek Socjologiczny
 • I Międzynarodowe seminarium krajów socjalistycznych na temat filozoficznych i społecznych zagadnień kultury fizycznej

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)