Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3/1964

Artykuły

 • J. Szczepański: Stan badań socjologicznych nad społecznymi procesami industrializacji
  Doniosłość badań nad industrializacją. Industrializacja, postęp techniczny, wzrost ekonomiczny. Typy industrializacji. Przemysł i społeczeństwo. Społeczne aspekty industrializacji.
 • Z. Bauman: Bieguny analizy kulturowej
  W poszukiwaniu modelu cywilizacji industrialnej. Miara ewolucji. Bieguny ewolucji. Stosunki a więzi społeczne. Pluralizm organizacji społecznej i  osobowości. Światopogląd. Uwagi końcowe.
 • A. Przeworski: Niektóre problemy metodologiczne socjologii rozwoju gospodarczego
  Wstęp: zarys historii problematyk i rozwoju w ekonomii; pojęcie rozwoju ekonomicznego. Problemy porównawcze i klasyfikacyjne: porównania inter-systemiczne; "czynniki społeczne" w rozwoju ekonomicznym. Problemy analizy w czasie: analiza statyczna; analiza dynamiczna. Zakończenie.
 • E. Neyman: Zmiany w strukturze i świadomości społecznej w drodze przejścia od feudalizmu do kapitalizmu
  Polemiki wokół koncepcji Webera. Społeczeństwo preindustrialne - infrastruktura. Społeczeństwo preindustrialne - ideologia. Znaczenie rewolucji ideologicznej. Społeczeństwo industrialne - infrastruktura. Społeczeństwo industrialne - ideologia.
 • A. Pawełczyńska: Urbanizacja i industrializacja jako warunki sprzyjające upowszechnieniu miejskich wzorów kulturowych na wsi
  Uwarunkowania procesu urbanizacji kultury. Odbiór kultury masowej a wykształcenie ludności. Zależności między zespołami zjawisk. Klasyfikacja województw.
 • A. Zajączkowski: "Czarna" Afryka - aspekty urbanizacji
 • F. Adamski: Z badań nad stosunkiem hutników do pracy i przywiązaniem do zawodu
  Powody podjęcia pracy w hutnictwie. Czynniki kształtujące pozytywne i  negatywne postawy wobec pracy i zakładu. Przywiązanie do pracy jako element kształtujący poczucie stabilizacji zawodowej.
 • M. Jarosz: Model samorządu robotniczego w świadomości aktywu samorządowego
  Charakterystyka wstępna KSR w badanym zakładzie. Poglądy na skład społeczny KSR. Opinie o zakresie uprawnień KSR. Poglądy na strukturalno-organizacyjny model samorządu. Wnioski.

Recenzje

 • B. Gałęski: Chłopi i zawód rolnika (rec. M. Trawińska-Kwaśniewska, F. W. Mleczko)
 • A. Sarapata, K. Doktór: Elementy socjologii przemysłu (rec. J. Kulpińska)
 • B. Łobodzińska: Manowce małżeństwa i rodziny (rec. A. Węgrzynowski)
 • S. Jedlewski: Nieletni w zakładach poprawczych (rec. A. Mazur)
 • H. Świda: Młodzież licealna (rec. W. Kołodziejczyk)
 • Nabytki socjologiczne Biblioteki IFiS PAN (A. Rudzińska)
 • Sesja Naukowa: Dzieje młodzieży akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w XIX i XX wieku

Kronika życia naukowego

 • Sprawozdanie z prac Sekcji Badań Rejonu Konińskiego KBRU za rok 1963

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)