Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1/1965

Artykuły

 • A. Matejko: Układ stosunków międzyludzkich w zakładzie pracy (próba konstrukcji modelu)
  System społeczny jako ramy stosunków międzyludzkich. System społeczny socjalistycznego zakładu pracy. Dwie płaszczyzny analizy systemu społecznego: płaszczyzna strukturalna; płaszczyzna dynamiczna. Ład stosunków międzyludzkich. Równowaga i dynamika stosunków.
 • R. Dyoniziak: Konflikty międzygrupowe w przedsiębiorstwie przemysłowym
  Stereotypy występujące w ocenach członków grup konfliktowych. Awansowanie a  konflikty grupowe. "Konflikty służbowe". Konflikty a struktura grupy kierowniczej. Konflikty a fluktuacja załogi. Konflikty a oceny pracy w  zakładzie: "idee i poglądy" odnoszące się do okresu 1945-1956; "stare" i  "nowe" wartości a problem degradacji pracy zawodowej. Kierunki przemian.
 • J. Janicki: Drogi zawodowe pracowników administracyjno-biurowych
  Typy dróg zawodowych. Wewnątrzgeneracyjna absorpcja zawodów administracyjno-biurowych.
 • K. Lutyńska: Pracownik administracyjno-biurowy w przemyśle
  Uwagi wstępne. Metody i materiały badań. Charakterystyka urzędników przemysłowych. Praca zawodowa i awans społeczny. Zakończenie.
 • J. Hoser: Orientacje zawodowe inżynierów
 • M. Sokołowska, K. Wrochno: Pozycja społeczna kobiet w świetle statystyki
  Zatrudnienie kobiet. Poziom wykształcenia i kwalifikacje zawodowe kobiet. Miejsca pracy kobiet. Płace kobiet. Stanowiska zajmowane przez kobiety. Kobiety w  organach władzy. Podsumowanie.
 • A. Tymowski: Struktura rodziny i jej wydatki

Problemy i kierunki

 • Sz. Szalaï: Rozważania o czasie. Społeczna ocena czasu i niektóre wnioski z socjologicznych badań budżetu czasu
  Czas fizyczny jako miernik rozmaitych rodzajów działalności społecznej. Epikur i problem wolnego czasu. O badaniach wolnego czasu. Doświadczenia w układaniu budżetu czasu.
 • A. Podgórecki: Narodziny i rozwój socjotechniki
  Koncepcja nauki. Socjotechnika Lenina.
 • D. Techniczek: O potrzebie badań w dziedzinie gerontologii społecznej w Polsce
  Emerytura. Sprawy mieszkaniowe. Wielka czy mała rodzina? Aktywność społeczna. Izolacja społeczna. Wnioski.

Z historii socjologii w Polsce

 • A. Gella: Ludwik Gumplowicz
  Biografia. Elementy systemu socjologicznego: "walka ras"; podbój i panowanie - czynniki powstania i utrzymania się państwa i prawa; stratyfikacja społeczna; grupa a jednostka; procesy asocjacyjne. Elementy ideologiczne.
 • A. Molska: Problem więzi społecznej w polskiej myśli marksistowskiej lat 1878-1886
  Społeczeństwo pierwotne a problem więzi społecznej. Społeczeństwo jako "całość". Społeczeństwo socjalistyczne jako organizm społeczny.

600-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • A. Kwaśniewicz: Rozwój socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i je stan obecny
  Wstęp. Początki zainteresowań socjologicznych w Krakowie. Sprawa utworzenia Katedry socjologicznej na UJ. Katedra Etnografii Ogólnej i Socjologii UJ. Katedra Socjologii i Demografii UJ. Problematyka socjologiczna w  badaniach innych katedr humanistycznych UJ. Uwagi końcowe.

Recenzje

 • M. Jarosińska: Adaptacja młodzieży wiejskiej do klasy robotniczej (rec. Z. Gostkowski)
 • A. Stojak: Studium o górnikach kopalni "Janina" w Libiążu 1905-1960 (rec. J. J. Wiatr)
 • M. J. Ziomek: Absencja w pracy (rec. A. Matejko)
 • A. Podgórecki: Zjawiska prawne w opinii publicznej. Studia socjologiczno-prawne (rec. R. Dyoniziak)
 • J. Malanowski: Przemiany społeczne w podwarszawskim miasteczku w latach 1938-1960 (rec. E. Ciupak)
 • J. Żarnowski: Struktura społeczna inteligencji w Polsce w latach 1918-1939 (rec. A. Borucki)
 • J. Komorowska: Telewizja w życiu dzieci i młodzieży (rec. Z. Gostkowski)
 • B. Maroszek: Więź społeczna a przestępczość młodzieży (rec. Z. Tyszka)
 • Nabytki socjologiczne Biblioteki IFiS PAN - drugi-trzeci kwartał 1964 (rec. A. Rudzińska)

Kronika życia naukowego

 • Ośrodki socjologiczne w Rumunii
 • I Światowy Kongres Socjologii Wsi - Dijon, sierpień 1964
 • Międzyuczelniane Sympozjum Socjologiczne

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)