Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 2/1965

Artykuły

 • P. Rybicki: Problemy ontologiczne w socjologii
  Dwie warstwy zagadnień w naukach. Odrębność sytuacji w naukach społecznych. Próby uchylania zagadnień ontologicznych w  teorii społecznej. Człowiek. Społeczeństwo. Społeczeństwo i kultura. Uwagi końcowe.
 • A. Jasińska: O potrzebie i zasadach systematyzacji myśli Karola Marksa
 • H. Malewska, A. Malewski: Z badań nad życiem seksualnym
  O pojęciu satysfakcji ze współżycia seksualnego i technice badań. Charakterystyka danych empirycznych. Skala satysfakcji seksualnych. Konflikt motywacyjny wśród kilkunastolatków i jego doniosłość dla późniejszych satysfakcji z życia seksualnego.
 • A. Malewski: O sposobie analizy danych z wywiadów dotyczących biografii seksualnych
  Rola uogólnień opisujących proste zależności między dwiema zmiennymi. Hipotetyczne Wyjaśnienia. O wpływie wyników badań na teorię.
 • H. Malewska: Poczucie zagrożenia a stosunek do innych
  Wstęp. Wskaźniki postawy sympatii wobec innych (zmienna zależna). Badania socjometryczne. Wyniki badań.
 • J. Grzelak: Redukcja dysonansu poznawczego a poczucie własnej wartości
  Szczegółowe sformułowanie problemu. Sytuacja zawodowa i jej percepcja. Reakcja na zadowolenie i niezadowolenie.
 • A. Rudzińska: Dynamika struktury małych grup
  Uwagi wstępne. Metoda realizacji badań. Autorytet i popularność dzieci różnych klas szkolnych; struktura autorytetu w klasie. Struktura więzi przyjaźni. Autorytet a popularność. Subiektywne motywy i obiektywne korelaty autorytetu i popularności. Korelaty pozycji społecznej w  grupie. Analiza percepcji przyjaźni poprzez wybory socjometryczne.

Problemy i kierunki

 • Z. Bauman: Osobowość - kultura - struktura społeczna
  Szkic problemu. Osobowość egzoaksjalna a społeczeństwo heterogenne. Osobowość twórcza i osobowość przystosowawcza. Uwagi końcowe.
 • S. Nowak: Rola zmiennych osobowościowych w analizach socjologicznych
  Cel artykułu. Redukcyjne i nieredukcyjne sposoby interpretacji zjawisk społecznych. Eksplanacyjne i prognostyczne funkcje zmiennych osobowościowych. Rodzaje wskaźników zmiennych osobowościowych. Zakończenie.
 • J. Reykowski: W sprawie metodologii badań w psychologii społecznej (uwagi krytyczne)
  Założenie "automatu skończonego". Założenie braku jakościowych różnic między sytuacją laboratoryjną a realną. Założenie równoważności zachowania "laboratoryjnego" i "realnego". Arbitralny dobór zmiennych do badania.

Recenzje

 • S. Żółkiewski: O kulturze Polski Ludowej (rec. J. Kądzielski)
 • Z. Bauman: Wizje ludzkiego świata; M. Hirszowicz, Konfrontacje socjologiczne (rec. J. Szacki)
 • Z. Bauman: Wizje ludzkiego świata (rec. W. Wesołowski)
 • A. Malewski: O zastosowaniach teorii zachowania (rec. S. Nowak)
 • M. Pohoski: Migracje ze wsi do miast (rec. B. Gałęski)
 • K. Doktór: Przedsiębiorstwo przemysłowe (rec. M. Hirszowicz, R. Dyoniziak)
 • B. Biegeleisen-Żelazowski: Zarys psychologii pracy (rec. A. Matejko)
 • Roczniki Socjologii Wsi (rec. W. Adamski)

Kronika życia naukowego

 • Sprawozdania z działalności ośrodków socjologicznych: Katedry Socjologiczne Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Socjologii UAM w Poznaniu, Katedra Filozofii i Socjologii Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Katedra Socjologii Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego; Katedra Socjologii Chrześcijańskiej; Instytut Gospodarstwa Społecznego; Zakład Socjologii Pracy IFiS PAN; Zakład Socjologii Miasta IFiS PAN; Pracownia Badań nad Kulturą Pracy IFiS PAN; Pracownia Badań nad Kulturą Masową IFiS PAN; Pracownia Socjologiczna ŚlJN
 • Socjologia prawa w świecie (z obrad Komitetu Socjologii Prawa)

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)