Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3/1965

III Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny 2-6 II 1965

 • Program obrad Zjazdu
 • Przemówienie inauguracyjne Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego - prof. dr Niny Assorodobraj
 • Przemówienie powitalne Przewodniczącego Komitetu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk - prof. dra Adama Schaffa
 • J. Szczepański: Społeczne aspekty industrializacji w Polsce Ludowej
  Ogólna definicja uprzemysłowienia. Industrializacja socjalistyczna. Praktyczna rola socjologii. Zakończenie. Komunikaty. Dyskusja.
 • S. Nowakowski: Procesy urbanizacyjne w powojennej Polsce
  Wstęp. Źródła wzrostu miast. Struktura migrujących do miast. Kierunki migracji. Skutki wynikające z selekcji migrujących i sposobów migracji. Adaptacja w mieście. Problematyka miast Ziem Zachodnich. Zakończenie.
 • J. Ziółkowski: Miejsce i rola procesu urbanizacji w przeobrażeniach społecznych w Polsce Ludowej
  Wstęp. Określenie pojęcia urbanizacji. Urbanizacja a industrializacja. Urbanizacja a społeczny podział pracy. Urbanizacja a procesy emancypacji społecznej. Procesy urbanizacyjne w Polsce na tle porównawczym. Problem polskiej specyfiki. Komunikaty. Dyskusja.
 • B. Gałęski: Chłopi i rolnicy - przemiany społeczne wsi w Polsce
  Klasa i zawód. Zmiany sytuacji społecznej ludności wiejskiej w Polsce. Czynniki określające sytuację społeczną ludności wiejskiej. Zmiany w  systemie wartości ogólnie pożądanych. Komunikaty. Dyskusja.
 • A. Kłoskowska: Kształtowanie się kultury masowej w Polsce Ludowej
  Komunikaty. Dyskusja.
 • K. Doktór, M. Hirszowicz, J. Kulpińska, A. Matejko: Kształtowanie się socjalistycznego modelu stosunków przemysłowych
  Wstęp. Integracja systemu. Demokratyzacja stosunków przemysłowych. Kształtowanie się racjonalnego systemu stosunków przemysłowych. Zakończenie. Komunikaty. Dyskusja.
 • W. Wesołowski, J. J. Wiatr: Kształtowanie się instytucji politycznych Polski Ludowej
  Instytucje polityczne a funkcjonowanie społeczeństwa socjalistycznego. Przemiany społeczne Polski Ludowej a jej system polityczny. System partyjny Polski Ludowej. Organizacje społeczne. System władz państwowych. Aparat władzy państwa ludowego. Konkluzje. Komunikaty. Dyskusja.
 • Przemówienie zamykające Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego - prof. dr Niny Assorodobraj
 • Uczestnicy Zjazdu
 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne w roku 1964

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)