Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 4/1965

Artykuły

 • M. Dziewicka: W sprawie struktury społeczeństwa socjalistycznego
 • Z. Pióro: Ekologiczna interpretacja układów osadniczych (założenia i problematyka badawcza)
  Źródła niepowodzeń w zastosowaniu socjologii do planowania przestrzennego. Założenia socjologii urbanistycznej. Ekologiczna metoda w badaniach społecznych. Koncepcja funkcjonalnej ekologii społecznej. Zasady ekologicznej metody badania układów osadniczych: pojęcie układu osadniczego; elementy układu osadniczego; różnice między układami osadniczymi; zmiany w układzie osadniczym; czynniki zmian w układach osadniczych; dyrektywy badawcze.
 • K. Przecławski: Niektóre aspekty wychowawcze procesów urbanizacji
  Pojęcie urbanizacji. Cechy procesów urbanizacyjnych. Opinie nauczycieli o  dziewczętach "ze wsi" i "z miasta". Pierwsze zetknięcie z dużym miastem - w opinii dziewcząt.
 • W. Piotrowski: Z problematyki przystosowania ludności napływowej do środowiska miejskiego
  Wstępne uwagi metodologiczne. Charakterystyka próby badawczej. Środowisko miejskie i środowisko wiejskie. Praca w poglądach i ocenach.
 • A. Wallis: Hierarchia miast
 • B. Jałowiecki: Władza w społeczności lokalnej a procesy urbanizacyjne
  Formalny status i rzeczywisty charakter osiedla. Zakres kompetencji władzy lokalnej a zasada harmonijnego rozwoju. Skład rady i jej budżet. Prezydium jako organ wykonawczy Rady. Alienacja władzy lokalnej i  sposoby jej przezwyciężenia.
 • B. Tejkowski: Społeczność małego miasteczka Pomorza Zachodniego
  Aktywizacja kulturalna. Poziom kulturalny mieszkańców i ich potrzeby uczestniczenia w życiu kulturalnym. Oświata i wykształcenie. Inteligencja małych miasteczek. Model władzy lokalnej (MRN) i organizacji społeczno-politycznych. Stabilizacja. Wnioski metodologiczne.
 • A. Chramiec: Przemiany strukturalne ludności wielkich skupień miejskich w Polsce
  Wstęp. Problemy strukturalne ludności aglomeracji miejskich: ruch naturalny ludności; ruch wędrówkowy ludności; ruchy wahadłowe ludności związane z  pracą; struktura wieku ludności; struktura gospodarstw domowych ludności; struktura zawodowa ludności. Zakończenie.
 • B. Gałęski: Socjologiczne problemy społeczności wioskowej
  Cechy społeczności wioskowej - różnice między miastem a wsią. Funkcje społeczności wioskowej. Typy wiejskich społeczności lokalnych - proces urbanizacji.
 • W. Adamski: Dwa modele struktury i stosunków społecznych wsi
  Dawny schemat zróżnicowania społeczności wioskowej. Tworzenie się nowych stosunków społecznych. Grupy wspólnego usytuowania - prestiż i więzi społeczne. Źródła zróżnicowania ludności; tendencje zmian w strukturze społecznej.
 • S. Morawski: Sztuka i pornografia
 • S. Tyrowicz: Socjologia i ftizjatria - propozycje ukierunkowania badań i ich zastosowań

Recenzje

 • J. Hochfeld: Studia o marksistowskiej torii społeczeństwa (rec. J. Szacki)
 • J. J. Wiatr: Społeczeństwo. Wstęp do socjologii systematycznej (rec. J. Wojnar-Sujecka)
 • Socjologiczne problemy miasta polskiego, studia pod red. S. Nowakowskiego (rec. J. Turowski)
 • J. Ziółkowski: Urbanizacja, miasto, osiedle (rec. K. Przecławski)
 • A. Olszewska-Ładyka: Rodzina (rec. Z. Tyszka)
 • D. Markowska: Rodzina w środowisku wiejskim - studium wsi podkrakowskiej (rec. J. Turowski)
 • W. Makarczyk: Czynniki stabilizacji w zawodzie rolnika i motywy migracji do miast (rec. A. Sianko)
 • D. Gałaj: Chłopi-robotnicy wsi płockiej (rec. S. Dziabała)
 • J. Woskowski: O pozycji społecznej nauczyciela (rec. A. i J. Matejkowie)
 • F. Michoń: Psychospołeczne uwarunkowania wydajności pracy w zawodzie księgowego (rec. A. Matejko)
 • K. Dziduszko: Uniwersyteckie wykształcenie nauczycieli (rec. J. Woskowski)
 • Badania socjologiczne w muzealnictwie (rec. A. Wallis)
 • Moja pierwsza praca (rec. S. Dzięcielska-Machnikowska)
 • Pamiętniki lekarzy (rec. S. Dzięcielska-Machnikowska)
 • S. Zawadzki: Państwo dobrobytu, doktryna i praktyka (rec. W. Markiewicz, W. Wesołowski)

Kronika życia naukowego

 • Przegląd badań z zakresu socjologii miasta w Polsce
 • Konferencja socjologii miasta
 • Sekcja socjologiczna Sesji Naukowej Śląskiego Instytutu Naukowego
 • Socjologia polska w oczach socjologa czeskiego

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)