Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1/1966

Artykuły

 • A. Jasińska: Mikro- i makrospołeczne determinanty myśli Karola Marksa
  Dwa kierunki analiz społecznych uwarunkowań marksizmu. Epoka przewrotu. Temperament i historia jako wyznaczniki postawy rewolucyjnej. Diagnoza przewrotu i teoria rozwoju społecznego. Epoka rewolucji i problemy alienacji.
 • W. Bieńkowski: Przyczynek do zagadnień rozwoju społecznego
  W poszukiwaniu wyznaczników współczesności. Dyskusje na temat styczności i  dynamiki społeczeństw. Wyodrębnienie się problematyki zmiany społecznej jako dziedziny badań. Podstawowe typy refleksji socjologicznej w  dziedzinie badań nad zmianą społeczną. Typologia Beckera na tle problematyki zmiany społecznej i klasyfikacji społeczeństw.
 • K. Zagórski: Maslowa teoria potrzeb
  Podstawowe założenia teorii. Hierarchia potrzeb podstawowych. Funkcjonalne powiązanie potrzeb. Dwa typy potrzeb. Psychologia a wybór wartości i  zdrowie psychiczne. Funkcjonalna ważność potrzeb.
 • K. Szaniawski: Problemy socjologii rozstrzygane przy pomocy metod matematycznych
 • T. Pawłowski: O pozornej zależności przyczynowej w badaniach socjologicznych
  Uwagi wstępne. Zależność probabilistyczna, przyczyna rzeczywista i pozorna, wzór Lazarsfelda. Kilka przykładów. Uwagi końcowe.
 • B. Chełstowski: Pojęcia, wskaźniki i korelaty integracji grupy w literaturze socjometrycznej
  Treść pojęcia "integracja grupowa". Sposoby wskaźnikowania różnych pojęć integracji. Funkcje teoretyczne pojęcia integracji grupowej.
 • B. Łobodzińska: Niektóre problemy analizy instytucji małżeństwa w Polsce
  Determinanty zawierania i realizacji małżeństwa. Elementy typologii współmałżonka.
 • A. Duracz-Walczakowa: Wybrane problemy życia rodzinnego niewidomych
  Procedura badawcza i technika zbierania materiałów. Rodziny niewidomych. Wywiązywanie się niewidomych z obowiązków rodzinnych. Atmosfera w  rodzinach niewidomych. Ogólne trudności niewidomych, rzutujące na ich życie rodzinne. Wnioski.
 • B. Sadaj: Rodzina nauczycielska
  Stan cywilny nauczycieli. Dobór współmałżonka w rodzinach nauczycielskich.
 • J. Komorowska: Rola telewizji w aktualnych przeobrażeniach stosunków rodzinnych
 • A. Kamiński: Refleksje nad nieprzystosowaniem społecznym mężczyzn i chłopców
  Wstęp. Przestępczość dorosłych i nieletnich. Alkoholizm. Samobójstwa i inne objawy dezorganizacji społecznej. Dzieci moralnie zaniedbane. Pacjenci poradni wychowawczych. Drugoroczność. Rola czynnika biologicznego. Zasięg nieprzystosowania społecznego mężczyzn. Społeczny model mężczyzny i kobiety. Mężczyzna i chłopiec w rodzinie. Chłopiec w szkole. Podstawowy mechanizm wychowania szkolnego wobec chłopców. Kilka propozycji.

Problemy i kierunki

 • S. Ehrlich: Międzynarodowe "grupy nacisku" - przyczynek do socjologii stosunków międzynarodowych świata kapitalistycznego
  Próba uściślenia pojęcia. Klasyfikacja międzynarodowych grup nacisku. Różnice między krajowymi a międzynarodowymi grupami nacisku. Taktyka.
 • S. Chodak: Klasy społeczne w "czarnej" Afryce
  Uwagi wstępne. Społeczeństwa "czarnej" Afryki okresu przedkolonialnego: klasy nie istniały? klasy istniały? formy własności. Procesy klasotwórcze w  czasie kolonializmu i zdobywania niepodległości: prywatyzacja ziemi; praca najemna. Elity. Konkluzje.

Recenzje

 • A. Schaff: Marksizm a jednostka ludzka (rec. Z. Bauman, J. J. Wiatr)
 • Filozofia i socjologia XX wieku (rec. J. Wojnar-Sujecka)
 • J. Szacki: Durkheim (rec. S. Tyrowicz)
 • J. Giedymin: Problemy, założenia, rozstrzygnięcia. Studia nad logicznymi podstawami nauk społecznych (rec. T. Pawłowski)
 • H. Muszyński: Wychowanie moralne w zespole (rec. A. Mazur)
 • Ze studiów nad Kursami Przygotowawczymi. Z badań klasy robotniczej i  inteligencji, t. XVI, pod red. J. Szczepańskiego (rec. P. Tobera)
 • R. Dyoniziak: Młodzieżowa "podkultura". Studium socjologiczne (rec. M. Jarosińska)
 • J. Kubin: Radio i wychowanie (rec. J. Komorowska)
 • A. Remane: Życie społeczne zwierząt (rec. N. Kraśko)

Kronika życia naukowego

 • Międzynarodowa Konferencja Socjologów w Warszawie
 • Socjologia medycyny w świecie
 • Spotkanie członków Oddziału PTS w Poznaniu z działaczami społecznymi powiatu Trzcianka

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)