Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 2/1966

Artykuły

 • J. Szacki: Uwagi o marksowskim pojęciu "świadomości fałszywej"
 • B. Gruszyn: O przedmiocie opinii publicznej
  Sądy o bycie i sądy o świadomości - "próg dostępności". Analiza obiektywna i  subiektywna - "zasada celowości". Kryterium pierwsze: zainteresowanie społeczne; zainteresowania społeczne a zainteresowania prywatne. Kryterium drugie: dyskusyjność; dyskusyjność i jednomyślność. Kryterium trzecie: kompetencja; kompetencja wielkością zmienną. Zmiana przedmiotu opinii - "wszerz" i "w głąb".
 • K. Zagórski: Psychologiczne aspekty potrzeb ludzkich
  Rozważania terminologiczne. Charakter napięć. Zaspokajanie potrzeb a redukcja i  tworzenie napięć. Wektory potrzeb. Charakter korzyści związanych z  zaspokojeniem potrzeb. Charakter potrzeb. Potrzeby pierwotne i wtórne.
 • S. Nowak: Psychologiczne aspekty przemian struktury społecznej i ruchliwości społecznej
  Problematyka artykułu i informacja o badaniach. Czynniki wyznaczające poczucie pozycji społecznej. Procesy ruchliwości społecznej i ich obraz w  społecznej świadomości. Ocena dystansów i postrzeganie zróżnicowań w  schemacie społecznej struktury. Zakończenie.
 • A. Pawełczyńska: Zainteresowania kulturalne a procesy urbanizacji
  Uwagi wstępne. Rodzaje zainteresowań. Syndromy zainteresowań. Uwarunkowanie kierunków zainteresowań. Uwagi ogólne.
 • Z. Gostkowski: Główne funkcje czytelnictwa pism społeczno-kulturalnych
 • A. Siciński: Opinie o problemach międzynarodowych jako element współczesnej ideologii społeczeństwa polskiego
  Uwagi wstępne: zarys problematyki; zakres i metoda badań. Zainteresowania sprawami międzynarodowymi na tle innych zainteresowań: ogólne zainteresowanie zagadnieniami międzynarodowymi; zainteresowanie różnymi problemami polityki międzynarodowej; stopień poinformowania o problemach międzynarodowych; uwagi ogólne. Poglądy na charakter współczesnych stosunków międzynarodowych: opinie; współzależności; uwagi ogólne. Opinie w sprawie "pokój - wojna": szanse utrzymania pokoju; źródła zagrożenia i najdonioślejsze potrzeby ludzkości; współzależności; uwagi ogólne. Opinie o problemach międzynarodowych a inne elementy ideologii: przynależność partyjna; religijność. Zakończenie.
 • J. Węgleński: Czynniki determinujące poczucie stabilizacji mieszkańców małych miast
  Charakterystyka badanych miast. Wskaźniki poczucia stabilizacji. Cechy społeczno-demograficzne a poczucie stabilizacji. Długość pobytu w  mieście a poczucie stabilizacji. Ocena warunków życia w mieście a  poczucie stabilizacji.
 • I. Nowak: Samoocena i usposobienie a wartości (Studium porównawcze dwóch środowisk studenckich)
  Ogólne postawy młodzieży. Dążenia życiowe i wzory osobowe - typ przyjmowanych wartości. Samoocena, optymizm i poczucie powiązań z ludźmi a wartości.
 • A. Podgórecki: Rygoryzm prawny społeczeństwa
  Problematyka i metody badań. Niektóre determinanty demograficzno-społeczne. Skala rygoryzmu i tolerancji. Niektóre hipotezy i interpretacje.
 • B. Łobodzińska: Stereotyp osobowości artysty w percepcji odbiorcy
  Zbieractwo w grupie rówieśniczej. Między nami - artystami. "Uwielbienie" - motyw erotyczny. Wzory osobowe ulubieńców.
 • A. Tyszka: Sportowcy jako bohaterowie współcześni; analiza treści prasowych
  Sportowcy jako bohaterowie - kreacyjna rola prasy. Sportowcy w relacjach prasowych; zawód i praca, nauka i wykształcenie; pozycja społeczno-zawodowa sportowców; miejsce kariery wyczynowej w życiu osobistym; standard i styl życia; walory osobiste sportowców; sportowcy w  życiu rodzinnym i domowym. Interpretacja wyników analizy. Konkluzja: dwa motywy analizowania treści prasowych.
 • A. Przeworski: Niektóre metody oceniania pilotażu
  Wstęp. Sposoby kontroli błędów płynących z działania czynników przypadkowych w  stosunku do zamierzeń badawczych. Sprawdzanie hipotetycznych konstrukcji pojęciowych. Wnioski.

Recenzje

 • L. Kołakowski: Świadomość religijna i więź kościelna (rec. Z. Bauman)
 • Z. Bauman: Zarys marksistowskiej teorii społeczeństwa (rec. R. Turski)
 • Problemy kadry przemysłowej. Studia socjologiczne (rec. E. Talejko)
 • K. Lutyńska: Pozycja społeczna urzędników w Polsce Ludowej. Łódzcy urzędnicy w świetle badań socjologicznych (rec. Z. Gostkowski)
 • S. Szostkiewicz: Przemiany w strukturze Fabryki Samochodów Osobowych w latach 1956-1961 (rec. Z. Gostkowski)
 • F. Mleczko: Z badań nad aktywnością zawodową i społeczną chłopów - studium na przykładzie wsi Łysa Góra (rec. S. Dziabała)

Kronika życia naukowego

 • Z prac Ośrodka Badania Opinii Publicznej
 • Ogólnopolska konferencja o wiejskich społecznościach lokalnych
 • V Międzyuczelniane Sympozjum Socjologiczne: Polski model społeczno-gospodarczy

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)