Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3/1966

Artykuły

 • J. Turowski, P. Kryczka: Profile społeczne miasta starego i nowego miasta przemysłowego
  Uwagi wstępne. Z historii Kraśnika Lubelskiego i Kraśnika Fabrycznego. Struktura zawodowa ludności. Struktura demograficzno-społeczna. Więź społeczna i autorytety. Wzory życia społeczno-kulturalnego ludności. Wnioski.
 • B. Jałowiecki: Miernik urbanizacji - próba teoretycznego zarysowania problematyki
  Odsetek ludności miejskiej jako miernik urbanizacji. Płaszczyzny i zakresy urbanizacji. Próba skonstruowania modelu aksjomatycznego. Skala urbanizacji. Typologia osiedli według wartości miernika urbanizacji. Typologia osiedli według wartości miernika urbanizacji i miernika dyspersji. Zakończenie.
 • A. Sianko: Wybór zawodu a wzory awansu społecznego młodzieży wiejskiej
 • A. Owieczko: Działalność i struktura samorządu robotniczego w opinii załóg fabrycznych
  Ocena działalności samorządu a oczekiwania badanych. Opinie o pozycji rady robotniczej w strukturze samorządu. Ocena rady robotniczej jako reprezentacji interesów pracowniczych.
 • A. Tymowski: Wiek głowy rodziny a dochody i wydatki gospodarstwa domowego
  Cel i metoda badań. Struktura demograficzna a wiek głowy rodziny. Dochody gospodarstw a wiek głowy rodziny. Wydatki gospodarstw a wiek głowy rodziny. Wnioski.
 • H. Malewska: Normy współżycia seksualnego i ich korelaty
  Uwagi wstępne. Normy inicjacji seksualnej. Korelaty norm inicjacji seksualnej. Informacje a przystosowanie. Normy współżycia seksualnego przed małżeństwem. Normy wierności małżeńskiej. Romantyczna koncepcja miłości. Uwagi końcowe.
 • L. Lernell: Rzecz o czynniku genetycznym i dynamicznym przestępczości
  Zagadnienia wstępne. Indywidualne (jednostkowe) czynniki kryminogenne. Czynniki kryminogenne ogólne (socjalne). Propozycje. Wnioski.
 • Sz. Chodak: Z socjologii wierzeń afrykańskich: wierzenia Akan
  Charakterystyka struktury wierzeń animistycznych: Bóg Naczelny; bóstwa lokalne - obosom; noworoczne święta; talizmany, amulety - sumam; kult przodków - asaman; siła witalna człowieka - kra i sunsum. Uwagi o filozofii religii animistycznej.

Problemy i kierunki

 • L. Nowak: Uogólnienia historyczne a zagadnienia idiografizmu i historyzmu
  Zdania ściśle ogólne a generalizacje historyczne. Uwaga o naukach idiograficznych i nomotetycznych. Dyrektywa historyzmu i idiografizmu.
 • A. Podgórecki: Pięć funkcji socjologii
 • D. Tanalski: Socjologia religii a "aspekt filozoficzny"
 • Cz. Czapów: Spór o przydatność pojęcia podkultury w precyzowaniu problematyki badań socjologicznych

Recenzje

 • L. Kołakowski: Świadomość religijna i więź kościelna (rec. J. Kuczyński)
 • E. Ciupak: Kult religijny i jego społeczne podłoże (rec. Z. Poniatowski)
 • Z. T. Wierzbicki: Żmiąca w pół wieku później (rec. B. Gałęski)
 • Roczniki Socjologii Wsi, Studia i materiały, t. 2 (rec. W. Adamski)
 • R. Turski: Między miastem a wsią: struktura społeczno-zawodowa chłopów-robotników w Polsce (rec. Z. Szpakowski)
 • Społeczeństwo Królestwa Polskiego. Studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej, pod red. W. Kuli (rec. K. Słomczyński)
 • A. Molska: Model ustroju socjalistycznego w polskiej myśli marksistowskiej lat 1878-1886 (rec. M. Szlezinger)
 • H. Najduchowska: Pozycja społeczna starych robotników przemysłowych przemysłu metalowego (rec. S. Dzięcielska-Machnikowska)
 • A. Kamiński: Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza (rec. A. Mazur)
 • Z. Skórzyński: Między pracą a wypoczynkiem. Czas "zajęty" i czas "wolny" mieszkańców w świetle badań empirycznych (rec. A. Mazur)

Kronika życia naukowego

 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne - 6 II 1965 - 25 III 1966.
 • II Ogólnopolska konferencja socjologii zawodów
 • Krajowa konferencja na temat zastosowania metod matematycznych w socjologii
 • Pracownia socjologiczna Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)