Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 4/1966

Artykuły

 • J. Kurczewski: Uprzemysłowienie społeczeństw a osobowość
  Akulturacja ludności pozaprzemysłowej. Struktura społeczna. Przemiany ogólne. Uwagi końcowe.
 • E. Neyman: Typy marginesowości w społeczeństwach i ich rola w zmianie społecznej
  Marginesowość społeczna. Marginesowość kulturowa. Margines społeczno-kulturowy i typy adaptacji marginesu społecznego i kulturowego. Marginesowość psychiczna.
 • B. Owczarek: Antropologia kulturowa i badania strukturalne
 • B. Jałowiecki: Socjologia stosowana jako instrument planowania przestrzennego
  Pojęcia i definicje. Społeczny zakres planowania przestrzennego. Teorie społeczne a formy przestrzenne. Klasyfikacja działań planistycznych. Twierdzenia teoretyczne, reguły socjotechniczne, działania planistyczne. Komentarze i wnioski.
 • K. Zagórski: Katony psychologiczne teoria konsumenta
  Konsumpcja fakultatywna i relatywizm potrzeb. Psychologia ekonomiczna. Dwa sposoby uczenia się i dwa rodzaje zachowań konsumpcyjnych. Potrzeby, dążenia, postawy, motywacje: ustalenia terminologiczne, motywacje pozytywne i  negatywne; zaspokajanie i wzrost potrzeb. Analiza zachowań konsumpcyjnych. Psychologia ekonomiczna w społeczeństwie socjalistycznym.
 • P. Worsley: O "pochodzeniu rodziny" raz jeszcze
 • J. Goćkowski: Dzieło literackie jako źródło dyrektyw socjologicznych
 • A. Przeworski, H. Teune: Problem równoważności w badaniach międzykrajowych
  Opis i analiza w badaniach międzykrajowych. Problemy mierzenia: równoważność definicji operacyjnych. Problemy analizy danych. Podsumowanie.

Problemy i kierunki

 • A. O. Uziembło: Pedagogika społeczna i jej związek z socjologią wychowania
  Rola społeczna wychowania w polskiej myśli społecznej i pedagogicznej. Rola społeczna wychowania w ujęciu socjologów. Pedagogika społeczna, socjologia wychowania i socjologia wychowawcza. Teoria "pracy społecznej" i pedagogika opiekuńcza. Pedagogika społeczna Haliny Radlińskiej. Pedagogika społeczna a pedagogika opiekuńcza. Próba syntezy i definicji ogólnej. Miejsce pedagogiki społecznej wśród innych nauk pedagogicznych i społecznych.
 • K. Graczyk: Problematyka, zakres badań i społeczna użyteczność współczesnej socjologii wojny
  Przedmiot socjologii wojny. Treść i zakres nauki o socjologii wojny. Podstawowe problemy badań z zakresu socjologii wojny.

Recenzje

 • J. Turowski: Przemiany wsi pod wpływem zakładu przemysłowego. Studium rejonu Milejowa (rec. F. Mleczko)
 • K. Obuchowski: Psychologia dążeń ludzkich (rec. K. Zagórski)
 • I. Majchrzak: Pracownicze przestępstwo gospodarcze i jego sprawca (rec. K. Kiljańska)
 • Wspomnienia Opolan, pod red. A. Glińskiej, K. Malczewskiego i A. Pałasza (rec. Z. Wierzbicki)
 • A. Podgórecki: Zasady socjotechniki (rec. J. Goćkowski)
 • Z. Dąbrowski: Czas wolny dzieci i młodzieży (rec. J. Błuszkowski)

Kronika życia naukowego

 • Konferencja radzieckich i polskich socjologów
 • Pierwsza konferencja socjologów norweskich i polskich w Oslo
 • Socjologiczna problematyka integracji wsi i rolnictwa
 • Ośrodek Badań nad Współczesną Rodziną
 • Spotkanie członków Poznańskiego Oddziału PTS z działaczami społecznymi powiatu Trzcianka.

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)