Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1/1967

Artykuły

 • J. Hochfeld: Departament Nauk Społecznych UNESCO - modele programu
  Miejsce nauk społecznych w systemie konstytucyjnych celów i funkcji UNESCO. Ciągłość i brak ciągłości w rozwoju sektora nauk społecznych UNESCO. Zarys nowego modelu - założenia i struktura: organizacja i zakres kompetencji; struktura działalności - Wydział Biura Analizy Ekonomicznej. Możliwość ulepszeń i rola środowisk naukowych.
 • J.J. Wiatr: O niektórych ideologicznych problemach socjalizmu
  Historyczna rola ideologii socjalistycznej. O tak zwanym kryzysie ideologicznym komunizmu. Rozwój socjalizmu a problemy ideologii.
 • N. Assorodobraj: Rola historii w narodzinach świadomości narodowej w Afryce Zachodniej
  Narodziny samoświadomości historycznej w Afryce. Węzłowe problemy dekolonizacji historii afrykańskiej. Tradycyjna i naukowa historia w Afryce. Perspektywa porównawcza.
 • J. Possart: Niektóre elementy świadomości historycznej mieszkańców miast Polski współczesnej (wstępna próba sondażu ankietowego)
  Ocena wybranych wydarzeń i wątków historycznych: hierarchia ważności elementów wychowania historycznego młodzieży; oceny powstań. Sentymenty dla historii: pietyzm dla pamiątek przeszłości; emocjonalne postawy wobec przeszłości.
 • S. Tyrowicz: Dziedzictwo filozoficzne i filozoficzna świadomość. "Tradycjonaliści" i "antytradycjonaliści" w filozofii akademickiej III Rzeszy
  Sytuacja społeczno-polityczna i  aktywizacja treści historycznych. Spór o tradycję jako manifestacja świadomości filozoficznej. Doktrynerzy urzędowi a tradycja.
 • W. Derczyński: Analiza pojęcia pozycji społecznej
  Wstęp. Przegląd treści pojęcia pozycji społecznej. Propozycje regulacji treści pojęcia pozycji społecznej. Uwagi o wskaźnikach pozycji społecznej. Uwagi końcowe.
 • H. Białyszewski: Rola społeczna jako kategoria struktury
  Geneza pojęcia "rola społeczna". Pozycja społeczna. Definicje roli społecznej: rola a pozycja (status); oczekiwania, normy, sankcje; zachowanie nosiciela roli (aktora). Treść roli społecznej: wewnętrzna struktura ról. Konflikt ról i mechanizmy jego regulacji. Koncepcja roli w teorii konfliktu społecznego.
 • A. K. Koźmiński: Rola zawodowa dyrektora przedsiębiorstwa w aktualnym systemie zarządzania gospodarką socjalistyczną
  Uwagi wstępne. Rola dyrektora na tle problematyki centralizacji i  decentralizacji. Dyrektor w roli nadawcy informacji planistycznych. Rola dyrektora przedsiębiorstwa w trakcie realizacji planu.
 • J. Waluk: O zawodzie marynarza i motywach jego wyboru
  Ogólne motywy wyboru zawodu. Co oznacza "z zawodu marynarz"? Zawód marynarza w  opinii różnych grup marynarzy: pozytywne i negatywne strony zawodu marynarza. Motywy wyboru zawodu w opinii różnych grup marynarzy.

Problemy i kierunki

 • A. Podgórecki: Problem klasyfikacji nauk prawnych
  Uwagi wstępne. Niektóre problemy definicyjne i metodologiczne związane z  klasyfikacją nauk prawnych. Propozycja klasyfikacji. Wnioski.
 • J. W. Harz: Socjologiczne problemy samorządu spółdzielczego w Polsce
  Uwagi wstępne. Samorząd spółdzielczy formą społecznego uczestnictwa w  systemie demokracji socjalistycznej. Samorząd spółdzielczy w systemie struktury centralnych organizacji państwowych organów kierujących i  planujących. Organa samorządu spółdzielczego - mechanizm ich funkcjonowania, a aktywizacja działania społecznego.
 • J. Mikułowski-Pomorski: Socjologia muzeum u jej zastosowanie praktyczne

Recenzje

 • J. J. Wiatr: Czy zmierzch ery ideologii (rec. J. Zakrzewski)
 • A. Sarapata: Studia nad uwarstwieniem i ruchliwością społeczną w Polsce; W. Wesołowski: Klasy, warstwy i władza; S. Widerszpil: Skład polskiej klasy robotniczej. Tendencje zmian w okresie industrializacji socjalistycznej (J. J. Wiatr)
 • W. Bielicki, K. Zagórski: Robotnicy wczoraj i dziś (rec. J. Malanowski)
 • W. Markiewicz: Społeczeństwo i socjologia w Niemieckiej Republice Federalnej (rec. J. Banaszkiewicz, B. Jałowiecki)
 • E. Abramowski: Filozofia społeczna. Wybór pism (rec. Z. Krawczyk)

Kronika życia naukowego

 • VI Światowy Kongres Socjologiczny
 • Konferencja redakcji filozoficznych i socjologicznych czasopism krajów socjalistycznych
 • Kongres socjologii wsi i konferencja socjologiczna FAO
 • Wizyta delegacji czechosłowackiej w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN
 • Z działalności Zakładów i Pracowni Socjologicznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN za II i III kwartały 1966 r. (zebrania i  konferencje).

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)