Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 2/1967

Artykuły

 • A. Jasińska: Dwudziestowieczne symptomy alienacji
  Symbol epoki. Symptom wyobcowania tożsamości. Współpraca i aktywność produkcyjna skazujące człowieka na samotność i bierność. Wyobcowanie pracy umysłu. Alienacja konsumpcji i kultury. Wyalienowani wyborcy. Ucieczka przed samotnością i bezsilnością w świat pozorów. Różnorodność symptomów a przesłanki diagnozy.
 • J. Danecki: Perspektywy socjalistycznej racjonalizacji pracy
 • L. A. Gordon: Efektywność społeczna pięciodniowego tygodnia pracy
 • F. Bielecki: Wykształcenie i płace pracowników umysłowych w Polsce
  Uwagi o materiale statystycznym i metodzie. Poziom wykształcenia. Wysokość płac. Próba charakterystyki wzajemnych związków między poziomem wykształcenia a wysokością płac. Zakończenie.
 • E. Neyman, F. Tyszka: Zróżnicowanie kulturalne a rozwarstwienie społeczne małego miasta
  Atmosfera miasta powiatowego. Zastosowana metoda badania. Deklarowane potrzeby i  upodobania kulturalne. Percepcja programu radiowego. Percepcja programu telewizyjnego. Czy, komu i jakich rozrywek brakuje w M? Życie kulturalne a warunki bytowe ludności. Wnioski.
 • R. Siemieńska: Partycypacja w życiu miasta jako wskaźnik adaptacji
  Adaptacja do warunków życia w mieście a przyjęcie "miejskiego stylu życia". Charakterystyka badanej zbiorowości. Aktywność kulturalno-społeczna. Grupy aktywności.
 • J. Malanowski: Zmiany hierarchii społecznej ludności Mławy (ewolucja pozycji społecznej poszczególnych klas)
  Losy szlachty. Zmiana pozycji społecznej klasy robotniczej. Zmiana pozycji społecznej drobnomieszczaństwa. Zmiana pozycji społecznej pracowników umysłowych.
 • B. Jałowiecki: Osadnictwo robotnicze jako czynnik urbanizacji wsi
  Problematyka badań. Uprzemysłowienie jako czynnik intensyfikacji budownictwa mieszkaniowego na wsi. Przykład jednego z modeli powstawania zespołu osadniczego. Osadnictwo robotnicze na wsi jako czynnik je urbanizacji. Podobieństwa i różnice między osiedlami należącymi do różnych zespołów. Zakończenie.
 • P. Sztompka: Jednostka a normy społeczne - warianty wzajemnych relacji
  Rozbieżne podejścia. Akt zachowania a norma społeczna. Margines społecznej tolerancji
 • B. Chełstowski: Niektóre aspekty zagadnienia historyczności kultury
  Pojęcie "sprzeczności strukturalnej". Funkcja adaptacyjna struktur kulturowych.
 • A. Zajączkowski: Realne i idealne kategorie struktury społecznej
 • J. Wojnar-Sujecka: Istota i misja inteligencji w refleksji Stanisława Brzozowskiego
  Klasyk tematu inteligencji. Spór o typ interpretacji. Istota inteligencji jako warstwy społecznej. Misja inteligencji.
 • J. Bejnarowicz, A. Pilinow, M. Sokołowska: Społeczna rehabilitacja inwalidów
  Problem. Ustalenia i techniki badawcze. Niektóre wyniki. Konkluzje.

Recenzje

 • M. Hirszowicz (red.): Człowiek w organizacji przemysłowej. Socjologiczna monografia zakładu przemysłowego; J. Kulpińska, A. Sarapata: System społeczny przedsiębiorstwa (wybór tekstów); J. Wacławek: Kształtowanie socjalistycznych stosunków międzyludzkich w zakładzie przemysłowym (rec. A. Matejko)
 • Kobieta współczesna. Z badań socjologów, lekarzy, ekonomistów, pedagogów i psychologów - pod red. M. Sokołowskiej (rec. K. Chylińska)
 • F. Adamski: Hutnik i jego rodzina (rec. Z. Tyszka)
 • Lekarze przemysłowi. Wybór prac lekarzy przemysłowych pod red. B. Nowakowskiego, M. Sokołowskiej, A. Sarapaty (rec. A. Pilinow)
 • Z badań nad zawodem oficera. Materiały i studia. Praca zbiorowa pod red. J. J. Wiatra (rec. Cz. Staciwa)
 • J. J. Wiatr: Militaryzm a demokracja (rec. M. Sobolewski)
 • A. K. Koźmiński: Dyrektorzy współczesnych przedsiębiorstw kapitalistycznych (rec. A. Matejko)

Kronika życia naukowego

 • Pierwsza Ogólnokrajowa Konferencja Socjologów Czechosłowackich
 • Praca kobiet i mężczyzn w świetle obrad Światowego Kongresu Medycyny Pracy
 • Konferencja poświęcona problemom metodologii socjotechniki

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)