Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3/1967

Artykuły

 • H. Osipowa: Badania socjologiczne w Związku Radzieckim
 • Z. Pešić-Golubović: Socjologia a antropologia
 • Z. Bauman: Człowiek i znak
  Współczesna postać prakseomorfizmu. Świat zwierzęcy i znaki. Komunikacja wewnątrzgatunkowa a  powstanie człowieka. Spór o odrębność człowieka. Zamiast podsumowania.
 • D. Dobrowolska: Z zagadnień kultury robotniczej
  Uwagi wstępne. Czynniki kształtujące kulturę robotniczą. Mechanizm kształtowania się kultury robotniczej. Cechy kultury robotniczej, jej specyfika. Funkcje kultury robotniczej.
 • F. Adamski: Czytelnicy prasy - dotychczasowe studia a potrzeby badawcze
  Wstęp. Kręgi czytelnicze - zasięg oddziaływania prasy. Zainteresowania czytelnicze. Uwarunkowania odbioru treści prasowych. Oczekiwania i  postulaty czytelnika pod adresem prasy. Potrzeby badawcze.
 • Sz. Chodak: Niektóre aspekty teorii modernizacji w zastosowaniu do Afryki na południe od Sahary
  Określenie problemu. Trzy formy modernizacji w "czarnej" Afryce. Modernizacja socjalistyczna, peryferyjna, zachowawcza.
 • H. Znaniecki-Łopata: Przeżytki XIX-wiecznej mentalności w amerykańskim szkolnictwie wyższym
 • L. Kasprzyk: Elity władzy w Wielkiej Brytanii
  Struktura majątkowa społeczeństwa brytyjskiego. Elita polityczna. Elita kulturalna. Elita finansowa. Wnioski.
 • Z. Zaborowski: Koncepcja wyrównania postaw w stosunkach międzyosobniczych
  Uwagi wstępne. Podstawowe twierdzenia koncepcji. Psychologiczna funkcja i  mechanizm wyrównania postaw. Czynniki modyfikujące wyrównanie postaw emocjonalnych. Próba zastosowania koncepcji. Ograniczenia koncepcji. Uwagi końcowe.

Problemy i kierunki

 • W. Brus, T. Kowalik, I. Sachs: Węzłowe problemy ekonomii współczesnej
  Czynniki i warunki wzrostu gospodarczego. Makrodynamika a kryteria społeczne. Problematyka podziału. Zagadnienia planowania gospodarki. Modele społeczno-ekonomiczne

Przeglądy i recenzje

 • J. Szczepański: W poszukiwaniu podręcznika statystyki dla socjologów
 • K. Weiss: Lundina eksperymentalne podejście do problemów osobowości na gruncie teorii uczenia się
  Definicja osobowości. Teoria uczenia się. Problematyka uczenia się u człowieka. Krytyka teorii Lundina. Zakończenie.
 • K. Jakubowicz: Marshall McLuhan czyli optymista wśród pesymistów
 • Z. Bauman: Kultura a społeczeństwo. Preliminaria (rec. J. Goćkowski, B. Jałowiecki)
 • Społeczeństwo polskie w badaniach ankietowych Ośrodka Badania Opinii Publicznej przy "Polskim Radio i TV" (lata 1958-1964) (rec. A. Matejko)
 • B. Gałęski: Socjologia wsi. Pojęcia podstawowe (rec. S. Dziabała)
 • W. Piotrowski: Społeczno-przestrzenna struktura m. Łodzi; studium ekologiczne (rec. B. Jałowiecki)
 • T. Kurpis: Zawód dziennikarza w Polsce Ludowej (rec. F. Adamski)
 • J. Szarfenbergowa: Materiały do charakterystyki zawodu i pozycji społecznej architektów (rec. A. Matejko)

Kronika życia naukowego

 • Z działalności Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w okresie 25 III 1966 - 31 III 1967
 • Cztery dyskusje o socjologii (1951-1967)
 • Socjologia duńska - problemy i kierunki
 • Wnioski ogólne z zebrania redaktorów pism socjologicznych w Evian z okazji VI Światowego Kongresu Socjologicznego.

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)