Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 4/1967

Artykuły

 • S. Żółkiewski: Socjologia kultury a semiotyka - zagadnienia tzw. teorii pośredniczącej
 • A. Jasińska: Amerykańska lewica socjologiczna a wzór marksowski
  Przyczyny i mechanizmy procesów alienacyjnych. Przesłanki sięgania do wzoru marksowskiego i perspektywy lewicy socjologicznej.
 • B. Gałęski: Typy uprzemysłowienia
  Mechanizmy wiodące uprzemysłowienia - zatrudnienie i wydajność pracy. Mechanizmy wiodące uprzemysłowienia - produkcja i konsumpcja. Dyrektywny i  interakcyjny system gospodarki. Funkcjonalne związki rolnictwa i  przemysłu - drogi wpływu uprzemysłowienia na wieś. Typy społeczności wiejskiej na fabrykę.
 • D. Markowski: Zagadnienie zróżnicowania społecznego - studium wybranej wsi
  Struktura klasowa. Zróżnicowanie ze względu na źródła dochodu. Zróżnicowanie prestiżowe. Uwagi końcowe.
 • E. Nowicka: Innowacja i innowator w społeczeństwie preindustrialnym
  Zagadnienie, pojęcia, aspekty. Innowacja a typ społeczeństwa.
 • H. Kubiak, W. Kwaśniewicz: Niektóre aspekty procesu demokratyzacji szkolnictwa wyższego
  Postawienie zagadnienia. Podstawy źródłowe. Zmiany w składzie pochodzenia społecznego studentów stacjonarnych w środowisku krakowskim w latach 1946-1961. Stan zgłoszeń na studia wyższe w Krakowie w latach 1961-1966. Kształtowanie się systemu rekrutacji do szkół wyższych. Szkoła średnia jako próg selekcyjny kandydatów na studia wyższe. Skład społeczny kandydatów przyjętych na studia. Refleksje końcowe.
 • B. Jałowiecki: Z problemów patologii wielkiego miasta
  Rozwój cywilizacji miejskiej, dwa stereotypy miast. Krytyka miasta. "Odczucie" miasta. Zjawiska patologiczne wielkiego miasta. Kwestia mieszkaniowa. Problemy transportu. Zanieczyszczenie i hałas. Zagadnienie dostępności usług. Tendencje alienacyjne. Przyszłość miasta. Zakończenie.
 • J. Turowski: Osiedle mieszkaniowe jako podstawa struktury i organizacji społecznej miasta
  Geneza i treść koncepcji osiedla. Krytyka koncepcji osiedla mieszkaniowego. Rozwój osiedli mieszkaniowych w Polsce. Procesy integracji społecznej w  obrębie osiedla. Przesłanki i czynniki integracji społecznej.
 • Z. Tyszka: Zmiany w strukturze rodziny robotniczej
  Problem i metoda. Rodzina "wielka" a rodzina "mała". Ruchliwość społeczna członków rodziny i więź rodzinna wśród krewnych. Struktura rodziny małej.
 • Z. Zaborowski: Psychoanalityczna koncepcja stosunków międzyludzkich
  Uwagi wstępne. Przedmiot analizy. Psychoanalityczna problematyka. Stosunki międzyludzkie jako różnego rodzaju zależności między partnerami. Rozwojowe aspekty stosunków międzyludzkich. Dynamika stosunków interpersonalnych. Typy stosunków międzyludzkich. Uwagi końcowe.
 • J. Frentzel-Zagórska: Motywacja poznawcza a przetwarzanie informacji
  Podstawowe założenia hipotezy przetwarzania informacji. Model procesu przetwarzania informacji. Uwagi końcowe.
 • J. Malewski, J. Pawlik, H. Strzelecka: Psychodramat - teoria i praktyka (z doświadczeń Ośrodka Leczenia Nerwic w Rasztowie)

Problemy i kierunki

 • K. Doktór: Zastosowanie socjologii w przemyśle polskim
  Założenie socjologii przemysłowej stosowanej w przemyśle. Socjologia a praktyka przemysłowa. Role społeczne socjologów przemysłowych. Socjologia w  zakładzie przemysłowym - fakty i mity. Kierunki zastosowań praktycznej socjologii przemysłowej.

Z historii socjologii polskiej

 • Z. Krawczyk: Floriana Znanieckiego humanistyczne spojrzenie na kulturę fizyczną
  Wprowadzenie. Kulturowa koncepcja rozwoju fizycznego jednostki. Socjologiczne rozumienie sportu. Społeczne funkcje sportu. Zakończenie.

Recenzje

 • W. Bieńkowski: Problemy teorii rozwoju społecznego (rec. J. Goćkowski, A. Matejko)
 • A. Wallis: Socjologia wielkiego miasta (rec. B. Jałowiecki)
 • A. Podgórecka: Prestiż prawa (rec. W. Beński, A Mrożek)
 • M. Jarosz: Samorząd robotniczy w przedsiębiorstwie przemysłowym (rec. J. Kulpińska)

Kronika życia naukowego

 • VI Krajowa Konferencja Socjologów Wsi
 • Osiedle mieszkaniowe przedmiotem konferencji naukowej w Lublinie
 • Konferencja naukowa poświęcona patologii społecznej i socjotechnice - Karpacz 31 V - 3 VI 1967 r.
 • Sesja Poznańskiego Oddziału PTS na temat problemów miast regionu nadnoteckiego

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)