Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1/1968

Artykuły

 • Kłoskowska: Semiotyczne kryterium kultury
 • P. Sztompka: O pojęciu modelu w socjologii
  Analiza krytyczna: model-norma; model-przeciętna; model-idealizacja; model-teoria; model-schemat pojęciowy. Koncepcja postulowana: określenia wyjściowe; funkcja modelowa; rozwinięta definicja modelu; typologia modeli. Model w socjologii: modele pojęciowe; modele metaforyczne; modele formalne.
 • D. Sinha: Badania nad motywacją społeczności wiejskiej w kraju rozwijającym się
  Uwagi wstępne: motywacyjny aspekt rozwoju wsi. Dobór próby i przebieg badań. Badanie poziomu aspiracji testem projekcyjnym: opis metody; skalowanie i  obliczanie wyników; wyniki i dyskusja. Koncepcja szczęśliwego życia. Poziom aspiracji w teście. Motywacyjne warunki szybkiego rozwoju.
 • A. Tymowski: Wykształcenie głowy rodziny a dochody i wydatki gospodarstwa domowego
  Metoda i cel badań. Struktura demograficzna a wykształcenie głowy rodziny. Dochody gospodarstw domowych a wykształcenie głowy rodziny. Wydatki gospodarstw domowych a wykształcenie głowy rodziny. Wyposażenie gospodarstw w dobra konsumpcji trwałej a wykształcenie głowy rodziny. Wnioski.
 • R. Dyoniziak: Style konsumpcji
  Aspekty stylów życia jako zespoły zmiennych syndromatycznych. Kwestie interpretacyjne syndromów zachowań, dążeń, aspiracji, potrzeb, stanu posiadania oraz gustów i upodobań. Analiza treści syndromów stylu życia. Wnioski.
 • B. Jałowiecki: Wizerunek miasta
  Wstęp. Spotkanie z miastem. Więź, symbole, stereotypy. Ocena miasta. Wrocławianie na tle mieszkańców innych miast. Jacy jesteśmy? Stabilizacja.
 • S. Dzięcielska-Machnikowska: Problemy feminizacji zatrudnienia zawodów i stanowisk w Polsce
  Feminizacja zatrudnienia. Feminizacja zawodów. Feminizacja stanowisk. Uwagi końcowe.

Polemiki

 • J. Goćkowski: Power Elite czy High Life

Recenzje

 • W. Wesołowski: Klasy, warstwy i władza (rec. B. Gałęski, H. Leszczyna)
 • A. Stojak: Studia nad załogą huty im. Lenina; Z. Gałdzicki: Pracownicy przedsiębiorstwa elektronicznego; R. Dyoniziak: Społeczne uwarunkowania wydajności pracy (rec. A. Matejko)
 • Włókniarze łódzcy (rec. J. Solarz)
 • Analizy i problemy technik badawczych w socjologii (rec. S. Szostkiewicz)
 • "Rocznik Socjologii Wsi", t. 4 (rec. K. Judenko)
 • J. Baszkiewicz: Państwo suwerenne w feudalnej doktrynie politycznej do początków XIV w. (rec. J. Goćkowski)
 • S. Świeżawski: Zagadnienia historii filozofii (rec. A. Siemianowski)
 • T. Lijewski: Dojazdy do pracy w Polsce (rec. A. Matejko)

Kronika życia naukowego

 • I spotkanie socjologów czechosłowackich i polskich (Smolenice 10-13 IV 1967)
 • II polsko-czechosłowacka konferencja psychiatryczna
 • Czasopismo "Człowiek w pracy i w osiedlu"

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)