Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 2/1968

Artykuły

 • J. J. Wiatr: Podstawowe problemy teorii narodu
  Typologia definicji narodu. Definicje genetyczne. Definicje strukturalne. Naród, narodowość, ojczyzna.
 • W. Pawluczuk: Białorusini jako grupa etniczna - próba interpretacji socjologicznej
  Naród a grupa etniczna. Białorusini - narów. Białorusini - etnografia. Białorusini - grupa etniczna.
 • M. Ossowska: Ethos rycerski w legendach średniowiecza
 • D. Techniczek: O kierunkach badań w dziedzinie socjologii i psychologii społecznej wieku starszego
  Warunki życia osób starszych i ich stosunki rodzinne. Zatrudnienie osób w wieku średnim i starszym. Psycho-społeczne zagadnienia procesu starzenia się.
 • F. Adamski: Modele małżeństwa i rodziny w kulturze masowej
  Przeobrażenia współczesnej rodziny. Rola środków komunikacji masowej w procesie przeobrażeń rodziny. "Przyjaciółka" o założeniach upowszechniania nowych modeli i wzorów życia rodzinnego. Modele małżeństwa i rodziny na łamach "Przyjaciółki"
 • E. Pietraszek: Zróżnicowanie a typologia wsi robotniczych
  Wieś robotnicza jako problem socjologiczny. Wieś robotnicza jako zjawisko historyczne. Uwaga metodologiczna. Podstawowe determinanty zróżnicowania wsi. Zatrudnienie pozarolnicze jako czynnik różnicujący. Zróżnicowanie wsi według działów i miejsc zatrudnienia mieszkańców. Problem homogeniczności wsi robotniczych. Społeczna hierarchia wsi robotniczych. Projekt układu typologicznego. Uwagi końcowe.
 • J. Banaszkiewicz: Marksistowska teoria struktury społeczeństwa a rola marginesu społecznego w systemie kapitalistycznym
  Twórcy i teoretycy marksizmu o marginesie społecznym. Definicje i typologia marginesu społecznego. Stały margines społeczny. Okresowy margines społeczny. Rola poszczególnych kategorii okresowego marginesu społecznego w systemie kapitalistycznym
 • T. Goban-Klas: Audytorium a publiczność - analiza wzajemnych relacji
  Wyjaśnienia wstępne. Rozróżnienia terminologiczne. Wielkość i skład publiczności. Rozkład "publiczności" i rozkład "przeciętnego audytorium". Typologia publiczności. Podsumowanie.
 • A. Podgórecki: Cztery rodzaje samego siebie
  Jaźń pierwiastkowa. Jaźń fasadowa. Jaźń odzwierciedlona. Jaźń zobiektywizowana. Uwagi końcowe.
 • J. Goćkowski: Jednostka wobec stressu reifikującego: Geometra K i Dobry wojak Szwejk
  Stress reifikujący cechą systemu biurokratycznego. Everyman jako adresat i  efekt stressu reifikującego. Dwa sposoby reagowania adresata stressu reifikującego: A) Geometra K; B) Dobry wojak Szwejk. Morał: różne role Clova wobec Hamma.
 • E. Świetlik: Osobowość reagująca czy proaktywna?
  Osobowość reaktywna w ujęciu behaviorystycznym. Teoria Freuda - osobowość reagująca czy proaktywna? Elementy proaktywności w teorii Dollarda i  Millera. Osobowość proaktywno-reaktywna w ujęciu Murray'a. Maslow i  autonomia osobowości. G. W. Allport i aktywność osobowości. Wnioski.

Recenzje

 • M. Ossowska: Myśl moralna Oświecenia angielskiego (rec. J. Goćkowski)
 • I. Szaniawski: Humanizacja pracy a funkcja społeczna szkoły (rec. L. Doktór)
 • E. Pietraszek: Wiejscy robotnicy kopalń i hut. Dynamika przemian społeczno-kulturowych w sierszańskim ośrodku górniczym w XIX i XX wieku (rec. K. Łapińska)
 • D. Dobrowolska: Górnicy salinarni Wieliczki w latach 1880-1939. Studium historyczno-socjologiczne załogi robotniczej (rec. W. Jaśkiewicz)
 • M. Olędzki: Dojazdy do pracy. Zagadnienia społeczne i ekonomiczne (rec. M. Ciechocińska)
 • H. Strzemińska: Budżet czasu mieszkańców Torunia (rec. A. Tymowski)
 • "Roczniki Socjologii Wsi", t. V (rec. Z. Sokolewicz)
 • M. Gołaszewska: Odbiorca sztuki jako krytyk (rec. A. Tyszka)

Kronika życia naukowego

 • Humaniści o społecznych funkcjach humanistyki
 • Konferencja poświęcona społeczno-ludnościowej problematyce urbanizacji
 • Badania w Studium Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Zakład Badań Socjologicznych Śląskiego Instytutu Naukowego
 • Konferencja naukowa poświęcona socjologicznym badaniom na Ziemiach Zachodnich
 • Polskie Ziemie Zachodnie w Serii Wydawnictw Instytutu Zachodniego "Ziemie Zachodnie Studia i Materiały"
 • Doświadczenia telefonicznej pomocy psychiatrycznej: "telefon zaufania" we Wrocławiu

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)