Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3 i 4/1968

Artykuły

 • J. J. Wiatr: Socjologiczne teorie antykomunistycznej "sowietologii" w USA
  Koncepcje teoretyczne a sytuacja polityczna. Teoria ustroju totalitarnego. Teoria upodabniającej ewolucji. Ujęcie funkcjonalno-strukturalne w  "sowietologii". Teoria "narodowego komunizmu". Konkluzje.
 • W. Markiewicz: Sytuacja w zachodnioniemieckiej socjologii
 • A. Kwilecki: Ruch na rzecz zjednoczenia Europy zachodniej
  Rodowód idei europejskiej. Rozwój form integracji kulturalnej zachodniej Europy. Ruch Europejski.
 • W. Siemiński: Europocentryzm; analiza sytuacji styku Europejczyka z kulturami tzw. egzotycznymi
  Kultura europejska. Europocentryzm a etnocentryzm. Sytuacja styku Europejczyków z przedstawicielami kultur tzw. egzotycznych. Bariera językowa. Świat urządzony po europejsku.
 • M. Sadowski: Przemiany społeczne a partie polityczne PRL
  Wymowa liczb. Kilka wniosków i hipotez. Partia ogólnonarodowa i partie "środowiskowe".
 • S. Dziabała: Metodologiczne problemy badań organizacji politycznych na wsi
  Uwagi wstępne. Przesłanki historyczne. Przesłanki klasowo-strukturalne. Przesłanki polityczno-ustrojowe. Przesłanki ideologiczne. Przesłanki wynikające z typu i charakteru członkostwa partii. Przesłanki wynikające z założeń organizacyjno-strukturalnych. Zarys problematyki badawczej.
 • K. Ostrowski: Funkcja mobilizacji w działalności związków zawodowych
 • W. Adamski: Osobowościowe i społeczne uwarunkowania aktywności instruktorów ZHP
  Materiał i metoda badań. Typ partnersko-zabawowy. Ideowiec-tradycjonalista. Instruktor zorientowany na efekty wychowawcze i uznanie wychowanków. Instruktor czerpiący zadowolenie z efektów wychowawczych i uznania rodziców wychowanków. Instruktor o wyraźnych skłonnościach do świadomego kształtowania własnej osobowości.
 • B. Białyszewski: Koncepcja systemu społecznego w socjologii
  Pojęcie systemu. Generalizacja i relatywizacja pojęcia "system społeczny". Zagadnienie równowagi systemu społecznego. System społeczny jako całość funkcjonalna. System społeczny a grupa społeczna. System społeczny a  organizacja społeczna. System społeczny a instytucja społeczna.
 • P. Sztompka: O tak zwanych "wyjaśnieniach funkcjonalnych" w socjologii i antropologii społecznej
  Wyjaśnienia naukowe. Wyjaśnienia funkcjonalne. Wyjaśnienia czy opisy funkcjonalne?
 • W. Pawluczuk: Światopogląd jednostki w okresie rozpadu tradycyjnej społeczności terytorialnej
  Model tradycyjnej społeczności terytorialnej. Światopogląd. Metoda.
 • J. Mikułowski-Pomorski: Pokolenie jako pojęcie socjologiczne
  Uwagi wstępne. Pokolenie jako typ idealny. Wkład Simmla. Sens socjologiczny pojęcia pokolenia. Pokolenie a popkultura nastolatków. Uwagi końcowe.
 • A. Podgórecki: Oddziaływanie na jednostkę i grupę społeczną
  Wstępne rozróżnienia pojęciowe. Cztery przykłady. Refleksje ogólne. Konkluzje.
 • Z. Skorny: Psychologiczne koncepcje agresji
 • H. Malewska, V. Peyre: Rozwój ekonomiczny, ruchliwość ludności a proces wykolejania się
  Problematyka badań. Rozwój ekonomiczny, rychliwość ludności a przestępczość nieletnich. Ruchliwość przestrzenna a proces wykolejania się. Zmiany środowiska, sytuacja socjo-pedagogiczna przestępcy a proces wykolejania się.
 • A. Szymanowski: Sposób i warunki odbywania kary pozbawienia wolności w świetle opinii więźniów młodocianych w Polsce
  Środki resocjalizacji stosowane wobec młodocianych więźniów. Niektóre problemy stosunków międzyludzkich w zakładach karnych. Warunki bytowe oraz kary i  metody stosowane w zakładach dla młodocianych. Zamiary i plany więźniów na przyszłość (po zwolnieniu z zakładu karnego).
 • A. Nowicki: Adaptacja młodych robotników w zakładach przemysłowych
  Istota procesu adaptacji. Rola majstra i opiekuna robotników w procesie adaptacji. Doświadczenia okresu adaptacji a "zawodowa osobowość" pracowników.
 • W. Daniluk: Organizacyjne i psychospołeczne aspekty pracy sprzedawców
 • M. Cernea: Uwagi o zmianach ekonomicznej świadomości klasy chłopskiej
 • J. Macku: Główne tendencje rozwojowe socjologii czechosłowackiej

Recenzje

 • J. Danecki: Czas wolny; mity i potrzeby (rec. Z. A. Żechowski)
 • Statystyka powiatów 1966 (rec. M. Ciechocińska)
 • J. Kortan: Wewnątrzzakładowy podział pracy i jego konsekwencje ekonomiczno-społeczne (rec. A. Matejko, M. Nowicki)
 • Z. Zaborowski: Podstawy wychowania zespołowego (rec. A. Matejko)
 • Socjologia w ZSRR (rec. J. Szatkowska)

Kronika życia naukowego

 • Sesja socjologiczna na temat "Ludzie morza" (Szczecin - 28 czerwca 1968 r.)

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)