Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1/1969

Artykuły

 • F. Jakubczak: Czterdziestolecie pracy naukowej Józefa Chałasińskiego
 • A. K. Koźmiński: Socjologia a ekonomia
  Miejsce problematyki socjologiczno-ekonomicznej w naukach społecznych. Podstawowe typy problemów badawczych. Wybrane zagadnienia badawcze.
 • W. Narojek: Konceptualizacja systemu gospodarczego w kategoriach socjologii stosunków politycznych
  Marksistowska antropologia a marksistowska socjologia ekonomiczna. Koncepcja planowania w ekonomii politycznej i w socjologii. Struktura społeczeństwa planującego. "Prawa ruchu" społeczeństwa planującego.
 • J. Danecki: Czas wolny a polityka społeczna
  Podstawy i możliwości. Ilość i struktura wolnego czasu. Dobowy rozkład wolnego czasu. Rozkład czasu wolnego w skali tygodnia i roku. Znużenie; wpływ warunków i charakteru pracy. Środki; organizacja przestrzenna; instytucje i społeczna organizacja wolnego czasu.
 • W. Adamski: Metoda "dokumentów osobistych" w socjologii
  Spór wokół założeń metodologicznych socjologii pamiętnikarskiej. Trudności pozyskania i opracowania materiałów pamiętnikarskich.
 • J. Szatkowska: Teoretyczne założenia badań porównawczych
  Uwagi ogólne. Podejście porównawcze w ewolucjonizmie. Podejście porównawcze w funkcjonalizmie.
 • A. Tymowski: O metodzie rotacyjnej w badaniach budżetów rodzinnych w krajach zachodnioeuropejskich
  Ewolucja celów i zakresu badań budżetów rodzinnych. Zagadnienia wyboru badanej próbki. Okresy rotacji próbek. Losowanie próbek. Personel przeprowadzający badanie. Ocena rezultatów badań metodą rotacyjną.
 • A. Podgórecki: Przedmiot, zakres i metody socjotechniki
  Uwagi wstępne. Trzy przykłady i teza ogólna. Metodologia socjotechniki. Podsumowanie.
 • J. Goćkowski: O historii socjotechniki
 • W. A. Serczyk: Aspekty socjotechniczne ruchów plebejskich w Europie feudalnej
 • J. Sztumski: Problem skuteczności w propagandzie
  Geneza propagandy. Kategorie propagandy. Cel propagandy. Skuteczność propagandy.
 • W. Pawluczuk: Kościoły i sekty - próba typologii organizacji i grup wyznaniowych

Recenzje

 • J. Banaszkiewicz: Powstanie partii hitlerowskiej. Studium socjologiczne genezy faszyzmu niemieckiego 1919-1923 (rec. J. J. Wiatr)
 • A. Borucki: Kariery zawodowe i postawy społeczne inteligencji w PRL w latach 1945-1959 (rec. K. Lutyńska)
 • B. Suchodolski: Oświata a gospodarka narodowa (rec. A. Jaśkiewicz)
 • F. Michoń: Czynniki kształtujące współpracę między pracownikami ekonomicznymi i technicznymi w przedsiębiorstwie przemysłowym (rec. A. Matejko)
 • P. Naville: Społeczne skutki automatyzacji. Problemy pracy i automatyzacji (rec. J. Solarz)
 • J. K. Szłapczyński: Zarząd szkołą wyższą w Polsce Ludowej (rec. A. Matejko)

Kronika życia naukowego

 • Reorganizacja Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
 • Konferencja naukowa poświęcona oddziaływaniu na grupę społeczną i jednostkę (Kudowa Zdrój, 4-7 V 1968 r.)
 • Międzynarodowe Sympozjum na temat metodologicznych problemów socjologicznych (Warna 3-8 X 1968)
 • Rodzaje Społecznego zainteresowania nauką

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)