Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 2/1969

Artykuły

 • S. Kozyr-Kowalski: Marksowska teoria klas i warstw społecznych w świetle "Kapitału" - próba rekonstrukcji
  Teoria klas a ekonomia polityczna Marksa. Najogólniejszy model struktury klasowej. "Wolni robotnicy" - swoista dla kapitalizmu kategoria bezpośrednich producentów. Klasy wyróżnione ze względu na swoiste dla kapitalizmu formy własności środków produkcji. Klasy a formy własności środków kapitalistycznej cyrkulacji towarowo-pieniężnej. Klasy a formy własności środków świadczenia usług. Klasy wyróżnione ze względu na "stosunek własności wobec sił natury". Klasy bezpośrednich producentów - właścicieli warunków swojej produkcji. Klasa w sensie ekonomicznym a  klasa w sensie socjologiczno-historycznym. Klasy a warstwy społeczne. Znaczenie socjologiczne kategorii: praca produkcyjna i praca nieprodukcyjna.
 • W. Wesołowski: Przemiany strukturalne we współczesnym socjalizmie
  Kompleksowość struktury klasowo-warstwowej. Najważniejsze przekształcenia. Zróżnicowanie wewnętrzne. Integracja wewnątrzklasowa i ogólnonarodowa.
 • J. Ładosz: Krytyczne uwagi o metodologii badań struktury społeczeństwa socjalistycznego
 • J. S. Mieleszczenko: Niektóre problemy społeczne rewolucji naukowo-technicznej
 • M. Sadowski: Socjalistyczne systemy partyjne
  Struktura i zasady działania systemu. Funkcje partii "systemu partii hegemonicznej". Przesłanki kształtowania się modelu systemu partyjnego.
 • J. Jerschina: Droga młodzieży chłopskiego pochodzenia do wyższej uczelni
  Uwagi wstępne. Charakterystyka metody badań i źródeł. Niektóre cechy osobowości społecznej badanych. Uwarunkowania drogi młodzieży pochodzenia chłopskiego na studia. Motywacje towarzyszące decyzjom o  studiowaniu. Uwagi ogólne o motywach studiowania.
 • J. Ziółkowski: Pochodzenie społeczne a dostęp do uczelni wyższych studentów w Europie
  Wstęp. Uwarstwienie społeczne a dostęp do wyższych uczelni. Wpływ różnic środowiskowych wieś-miasto na skład społeczny populacji studenckiej. Płeć a dostęp do szkół wyższych.
 • M. Ciechocińska: Socjologiczna problematyka rozwoju regionalnego
  Miejsce socjologicznej problematyki w teorii rozwoju regionalnego. Socjologiczna problematyka rozwoju regionalnego. Procedury i techniki badawcze socjologii a metodologia badań rozwoju regionalnego. Wstępna próba konstrukcji modelowej socjologicznej problematyki rozwoju regionalnego.
 • Z. T. Wierzbicki: Badania amerykańskie nad aktywizacją społeczności lokalnej
  Uwagi wstępne. Organizacja społeczności lokalnej. Kariera pojęcia: "aktywizacja społeczności lokalnej". Cztery aspekty rozwoju społeczności lokalnej. Rodzaje projektów. Proces podejmowania i realizacji decyzji. Przewodnictwo i kierowanie. Trudności i konflikty - koordynacja i  współpraca. Program rozwoju rolnictwa. Podkładka ideologiczna. Znaczenie "community development"
 • H. Nicki: Niektóre społeczne problemy socjalistycznego współzawodnictwa pracy w świetle badań opinii pracowników
  Oczekiwanie pracowników związane z udziałem we współzawodnictwie pracy i poglądy na ich realizację. Zobowiązania podejmowane we współzawodnictwie pracy. System oceny wyników współzawodnictwa pracy. Rozdział nagród i  wyróżnień. Informacja wewnątrzzakładowa o współzawodnictwie pracy. Rozdział nagród i wyróżnień. Informacja wewnątrzzakładowa o  współzawodnictwie pracy. Współzawodnictwo jako czynnik wychowawczy w  środowisku pracy.
 • A. Gniazdowski: Zwartość małych zespołów roboczych
  Problem i podstawowe pojęcia. Charakterystyka wstępna badanych zespołów. Przedmiotowe źródła zwartości. Osobowe źródła zwartości. Współdziałanie i  wydajność jako korelaty zwartości. Podsumowanie.
 • Z. Zaborowski: Teoria nagrody i kary w stosunkach międzyludzkich
  Przesłanki wyjściowe. Stosunek jako interakcja. Standardy oceny stosunków: CL i CL alt. Niektóre zastosowania teorii nagrody i kary w stosunkach międzyludzkich. Próba oceny teorii nagrody i kary w stosunkach międzyludzkich. Niektóre czynniki ograniczające ważność prawa nagrody i  kary. Ogólne uwagi.

Recenzje

 • Matejko: Socjologia pracy. System społeczny zakładu pracy (rec. P. Tobera)
 • J. Malanowski: Stosunki klasowe i różnice społeczne w mieście (rec. W. Piotrowski, J. Zygulski)
 • K. Adamus-Darczewska: Kościół polskokatolicki. Społeczne warunki jego powstania i działalności na wsi (rec. Z. T. Wierzbicki)

Kronika życia naukowego

 • Konferencja przedstawicieli czasopism filozoficznych i socjologicznych krajów socjalistycznych
 • Pracownia Socjologiczna PAN w Krakowie
 • Muzealna konferencja socjologiczna w Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie (24-28 października 1968 r.)

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)