Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3/1969

Artykuły

 • J. Danecki: Czas wolny - nurty refleksji społecznej
  Wokół powszechności pracy i czasu wolnego. Między indywidualizmem a  rygoryzmem społecznej ingerencji. Czas wolny jako negatyw pracy.
 • S. Nowak: Dylematy metodologiczne
 • P. Sztompka: Dwa pojęcia celowości w socjologii
  Problem i kierunki analizy. Model procesu teleologicznego. Model systemu teleologicznego. Wnioski i perspektywy syntezy.
 • W. Adamski: Ocena reprezentatywności i procedury weryfikacji materiału pamiętnikarskiego
  Założenia konkursu i sposoby ilościowego opracowania materiału pamiętnikarskiego. Programowanie i realizacja kontrolnych badań ankietowych. Próba oceny stopnia reprezentatywności materiału pamiętnikarskiego i ankietowego. Wnioski płynące z porównania zbiorowości uczestników konkursu i ankiety pocztowej.
 • B. Jałowiecki: Zastosowanie metod sformalizowanych w badaniu przestrzenno-społecznej struktury miasta
  Miasto jako system. Teorie dyfuzji jako model procesów urbanizacji. Dobór cech i analiza korelacyjna. Modele ciążenia i potencjału (hipotezy Stewarda-Zipfa). Hipoteza wzajemnego oddziaływania S. C. Dodda. Model "pośrednich" możliwości S. A. Stouffera. Modele grawitacji i potencjału w  badaniach atrakcyjności handlowej poszczególnych obszarów. Bernoulliowski model czynników strukturotwórczych w urbanistyce. Hipoteza pozalokalnych kontekstów. Hipotezy ekologiczne J. Quinna.
 • S. Kosiński: Problem adaptacji w socjologii polskiej
  Wstęp. Różne koncepcje adaptacji i podstawowa literatura. Propozycje własne. Adaptacja społeczno-zawodowa młodych robotników jako doniosły problem badań empirycznych.
 • M. Sokołowska: Oddziaływanie na proces społecznej rehabilitacji pacjentów
  Wstęp. Podstawy podejmowania działania. Diagnoza. Ocena skutków działania rehabilitacyjnego.
 • K. Hirszel: Próba zastosowania teorii motywacyjnej w badaniach nad zawodem lekarza ftizjatry
 • A. Schaff: Klasowy charakter poznania historycznego - przyczynek do zagadnienia socjologii wiedzy
  Socjologia wiedzy o społecznym uwarunkowaniu poznania. Marksizm a socjologia wiedzy.
 • W. Morawski: Krytyka szkoły "human relations" a nowoczesna teoria organizacji
  Założenia teoretyczne szkoły "human relations". Dyrektywy praktyczne szkoły "human relations". Kierunki krytyki szkoły "human relations". Nowoczesna teoria organizacji jako ideologia kooperacji. Praktyczne i ideologiczne funkcje socjologii przemysłowej.
 • Cz. Herod: Opinie młodych robotników na temat kształcenia się
  Uwagi wstępne. Dynamika rozwoju i kierunki kształcenia w powiecie chrzanowskim w latach 1955-1963. Struktura wykształcenia badanej zbiorowości. Poglądy młodzieży na własne kwalifikacje zawodowe i ich przydatność do wykonywanej pracy. Aktualny stan dokształcania się; trudności i plany na przyszłość. Uwagi końcowe.
 • H. Najduchowska: Drogi zawodowe kadry kierowniczej
 • J. Sztumski: Socjologia w Niemieckiej Republice Demokratycznej
 • R. S. Kunda: Uwagi o sytuacji w socjologii czechosłowackiej

Recenzje

 • S. Kozyr-Kowalski: Max Weber a Karol Marks. Socjologia Maxa Webera jako "pozytywna krytyka materializmu historycznego" (rec. Z. Bokszański)
 • Płynność załóg, praca zbiorowa pod redakcją A. Sarapaty (rec. S. Dzięcielska-Machnikowska)
 • I. Supčić: Wstęp do socjologii muzyki (rec. E. Pietraszek)
 • B. Drewniak: Kultura w cieniu swastyki (rec. J. Banaszkiewicz)
 • J. Szkocki: Czytelnictwo i lektura ludzi dorosłych (rec. E. Wnuk-Lipiński)

Kronika życia naukowego

 • Drugi Światowy Kongres Socjologii Wsi. Z działalności Sekcji Socjologiczno-Demograficznej Instytutu Zachodnio-Pomorskiego w  Szczecinie w 1968 r.
 • Tradycyjny i nowoczesny model kultury wsi polskiej - spotkanie dyskusyjne w Białej koło Trzcianki - 30 maja 1968 r.
 • Polska socjologia w ZSRR
 • Prace polskich socjologów wsi w językach obcych

***

 • Irena Tetelowska (1927-1969)

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)