Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 4/1969

Artykuły

 • D. Dobrowolska: Przemiany społeczne wsi podmiejskiej. Wnioski z badań terenowych nad wsiami podkrakowskimi i hipotezy
  Wstęp. Ogólna charakterystyka przemian społecznych na wsi podmiejskiej. Mechanizm przemian społecznych wsi podmiejskiej. Uwagi końcowe.
 • J. Rosner: Czas wolny - programowanie jego zasobów i sposobów wykorzystania
  Programowanie modelu czasu wolnego. Wstępne rozeznanie sytuacji w zakresie czasu wolnego. Szczegółowa ocena oraz prognozowanie sytuacji i rzeczywistych potrzeb społecznych. Ogólna koncepcja programu działania. Wybór optymalnego wariantu programu działania. Planowanie operatywne i  wykonawcze. Ocena społecznej efektywności programowania i niezbędne korektury działania. Wnioski.
 • B. Jałowiecki: Style rządzenia miastem - problemy badawcze
 • M. Koraszewska: Porównawcza analiza hierarchii zawodów
  Prestiż zawodów a systemy stratyfikacyjne. Badania w 26 krajach. Analiza danych.
 • B. Łobodzińska: Poglądy na funkcję instytucji małżeństwa
  Poglądy uczestników ankiety OBOP na funkcje małżeństwa. Poglądy badanych na czynniki warunkujące udane małżeństwo. Cechy idealnego męża i idealnej żony.
 • J. Staniszkis: Marks o administracji państwowej
  Analiza systemu pruskiej administracji - początek XIX w. Marksowska krytyka heglowskiej koncepcji prawa i administracji.
 • P. Sztompka: Statyczna i dynamiczna wersja funkcjonalizmu
  Problem i strategie analizy. Funkcjonalistyczne modele pojęciowe. Dwie wersje funkcjonalizmu.
 • A. Kozyra: O wojnach w społeczeństwach pierwotnych

Recenzje

 • K. Wejchert: Miasto w warsztacie (rec. B. Jałowiecki)
 • W. Mirowski: Migracje do Warszawy (rec. M. Ciechocińska)
 • K. Przecławski: Miasto i wychowanie (rec. J. Główczyński, M. Winiarski)
 • J. Sulimski: Procesy urbanizacyjne w strefie podmiejskiej Krakowa. Studium socjologiczne (rec. S. Paździoch)
 • Analizy i próby technik badawczych w socjologii (rec. A. Sułek)
 • Metody ilościowe w socjologii (rec. J. Steczkowski)

Kronika życia naukowego

 • Międzynarodowe sympozjum na temat: Socjologia we współczesnym społeczeństwie industrialnym
 • Konferencja w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie poświęcona 25-leciu PRL
 • Konferencja naukowa poświęcona stylom polityki - Kudowa Zdrój, 10-13 V 1969
 • Badania socjologiczne w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)